טבת תש"ל - ר' שלמה זלמן לבקיבקר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מכתב ממוצ"ש דפ' שמות כ"ד טבת תש"ל

התוועדות שבת פרשת שמות

אכתוב כעת מההתועדות (השיחות על רש"י ואגה"ת היו קשות):

שיחה א'. היום ש"מ שבט שישנו ענין פרטי בכל מקום נוסף על הענין הכללי שמברכים בו את החודש שזה בכל מקום. וכאן שזה אתרי' דרב והלכה כרב שיום ההילולא שלו הוא בי' שבט. ודובר שנה לאחר ההסתלקות בתשי"א שגם לאחר כ' שנה זה כאילו בימיו והראי' משמעון שענינו כתוב בגמ' שהוא שמש ד' כמ"ש שמש ומגן ד' אלקים ששם ד' זה בדוגמת השמש שזה בגלוי ושם אלקים בדוגמת המגן ואלקים לשון רבים שזה העלם והסתר. ובירושל' ובילקוט שמעוני מביא שיש סתירות פעם כתוב ששפט את ישראל כ' שנה ופעם מ'. והתי' דגם לאחר פטירתו כ' שנה יראו ממנו פלישתים כבחייו שלכאורה תמוה דבפס' כתוב ששפט את ישראל ומה מתרצים שיראו ממנו פלישתים והתי' בפשטות שענינו הוא שהושיע את ישראל מיד פלשתים וכיון שיראו ממנו יוצא שהושיעם לאחר מותו. אמנם עדיין אינו מובן דלשון שפט זה ע"ד שופטים ושוטרים תתן לך שזה לפסוק דברי ריבות בשעריך והביאור ג"כ בפשטות בהקדים מ"ש בגמ' במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי שמכיון שהיו בגלות וצרות שיעבוד הגויים אז אפי' הלימוד הוא באופן של במחשכים. עד כדי כך ששאלו לסנהדרין בקשר לפורים וענו שאינם יודעים לענות מסיבת הטלטול של הגלות וממילא ע"י שיראו ממנו פלשתים יכלו ללמוד התורה באין מפריע ולפסוק ההלכות לאמיתתם יוצא ששמשון שפט את ישראל גם לאחר מותו. ואי"ז רק כ' שנה אלא כמו"כ גם אח"כ כמו שיבואר לקמן (בשיחה ב') והגויים מפחדים ממנו וע"ד שבשמשון שהי' ענינו שמש ד' כמו"כ באדמו"ר הקודם שענינו הי' שלא התפעל מהגלות וכו' אמנם ליהודי יש בחירה ולכן מכיון שעכשיו נגמרת תקופה של כ' שנה צריך לעשות חשבון צדק האם מתנהגים עכשיו כמו בזמן שהוא הי' כאן למטה ולעשות תשובה. ישנם ענינים שדרושים זמן כדי לתקנם וכו' אמנם ידוע שע"י איין קער ג"כ נקרא צדיק גמור ע"ד שרואים בגמ' הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק גמור מקודשת שמא הרהר תשובה ולמטה זה ספק כיון שהיא אינה יודעת כמו"כ אצלו זה ספק אם הרהר תשובה אבל לגבי הקידושין ונישואין של הקב"ה עם כנס"י שנקראים חתן וכלה כלפי שמיא גליא ואפשר אפי' עי"ז אמנם מה שעליו מוטל עליו למלאות והשאר מה שלא תלוי בו ישלימו מלמעלה וכו'.