טבת תש"מ - "יחי המלך"

מתוך Yomanim

(הופנה מהדף טבת תש"מ)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ה', י"ד טבת

ע"פ הוראת כ"ק אד"ש, יקרא מהיום הכולל-ערב של האברכים בשם "שיעורי השלמה שע"י הכולל".

ליל ש"ק פ' ויחי

כשהלך כ"ק אד"ש לביתו פגש בדרכו את הר' י. ז. ושאלו כ"ק אד"ש האם אכל סעודת שבת? כשהנ"ל ענה בחיוב שאלו כ"ק אד"ש: אצל מי אכל? וענה הנ"ל, ובמשך כל זמן זה חייך כ"ק אד"ש.

יום א', י"ז טבת

במענה להזמנה שקיבל כ"ק אד"ש לכנסי' הגדולה בירושלים הואיל כ"ק אד"ש לכתוב להם אגרת ובה קורא להם לפרסם ככל הדרוש את החלטת הכנסי' הגדולה משנת תרצ"ז ע"ד האיסור בויתור כל-שהוא על שטחי א"י, ובפרט כעת שזה פיקוח נפש ממש וכפס"ד השו"ע סשכ"ט.

גם כשנתכנסה הכנסי' הגדולה בשנת תשכ"ד שלח להם כ"ק אד"ש אגרת, וכעת בכתבו את האגרת דשנה זו חיפש כ"ק אד"ש את האגרת מאז ולא מצא, ואמר לא': חיפשתי' בכרכי הלקוטי-שיחות ולא מצאתי', ולבסוף מצאו אותה אצל מישהו. וציוה כ"ק אד"ש לקחת את האגרת דאז ואת האגרת שכתב עכשיו, ולהדפיס את שניהם בלקו"ש חלק ט"ו (נדפסו בע' 494).

מוצש"ק פ' שמות, אור לכ"ד טבת – יום ההילולא דאדמו"ר הזקן

התוועדות

כ"ק אד"ש פתח בשיחה א' על המעלה שביום הסתלקות דצדיק וביאר המילים "פועל ישועות בקרב הארץ", והמשיך לבאר זאת בשיחה ב' בקשר לפתיחת ספריו של בעל ההילולא: התניא, השו"ע והסידור, החל מהתניא שפותח בפסוק "כי קרוב אליך גו' לעשותו", וכן מהסעיף הראשון בשו"ע "יהודה בן תימא אומר כו'", וכן מתחילת הסידור "הריני מקבל גו' ואהבת לרעך כמוך", וביאר כ"ק אד"ש באריכות ג' הוראות מפתיחת כל ספר וקישר ביניהם בנוגע למעשה בפועל.

שיחה ג' – סיפור החלום של אדמו"ר האמצעי בענין חציית הנהר ע"י הה"מ ואדה"ז (נדפס ב"תורת שלום" ע' 85 ואילך), ופתרונו ע"י אדה"ז בענין ההבדל שבין עבודת הצדיקים לעבודת הבע"ת, וביאר כ"ק אד"ש באריכות ההוראה מזה בעבודתינו. אח"כ צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה "ואלה שמות גו'".

שיחה ד'-ה'-ו' – ביאור בפרש"י בפ' שמות, וכן ביאור באגרות אאמו"ר ז"ל בענין שמו של בעל ההילולא.

אח"כ צוה כ"ק אד"ש לנגן ניגון הכנה, ניגון אדה"ז ו"ניע זשוריצי כלאפצי".

בהמשך רמז כ"ק אד"ש לכמה אנשים לומר "לחיים", ואח"כ אמר: אם אתחיל להזמין כ"א בפ"ע ועוד קודם לכן אצטרך להתבונן באיזה תוארים לקראו (שח"ו לא אשכח שום תואר...) - אזי יגיעו תלמידנו ויאמרו ש"הגיע זמן ק"ש של שחרית"... לכן מזמינים את כולם בהזמנה כללית, בכל התוארים עד "לך דומי' תהלה" (דהיינו שאין מספיק תוארים) ושיאמרו כולם "לחיים", ואח"כ יהי' לחיים ולברכה לאורך ימים ושנים טובות.

לא' שחיפש כוס קטן אמר כ"ק אד"ש: אין לכם כוס יותר קטן?...

בסיום ההתוועדות ניגן כ"ק אד"ש "צמאה לך נפשי גו'", וטרם צאתו החל לנגן "ניעט ניעט ניעקאווא".

בעת שיצא כ"ק אד"ש רמז לא' לומר "לחיים" על כוס מלא, וכשאמר מחא כ"ק אד"ש את כפיו הק' (בחיוך).

יום ה', כ"ח טבת

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:10 בפרוזדור 770 עמד עני וכשהתקרב כ"ק אד"ש לפתח חדרו חזר אליו לפתע ונתן לו צדקה. לאחר משך זמן נכנס כ"ק אד"ש לקריאת התורה.

אחר-הצהריים נסע כ"ק אד"ש למקווה, ובשעה 3:00 נסע ל"אוהל" שם שהה עד ל-6:20 בערב. כשחזר נטל את ידיו הק' בג"ע התחתון ולאחר זמן נכנס לתפלת מנחה.

בשעה 6:45 נכנס כ"ק אד"ש לתפלת ערבית, ולאחר משך זמן נסע לביתו.

בשעות הערב הגיעה הקבוצה הראשונה מאה"ק לקראת יו"ד שבט.