טבת תש"מ - ר' צבי הירש ראסקין

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ד' י"ג טבת תש"מ.

ביום י' בטבת .. לא נשאר זמן שהייתי צריך ללכת להתפלל מנחה עם כ”ק אד”ש שהי’ בשעה 3:15, ולפועל לא הי’ שיחה כיון שאח”כ היתה ברית מילה של אחד מבני אנ”ש שנולד ביום א’ הקודם וכו’.

שבת לפני י' טבת ויגש, לא הי’ התוועדות.

וכן לאחרי התוועדות כ”ק אד”ש (כמו שסיפרתי לכם במכתביי הקודמים) מה’ דחנוכה אור ליום ג’ כ”ט כסלו (תש”מ) שדיבר כ”ק אד”ש שיש לעשות התוועדויות (ולהיות בשמחה) וכו’. אז באהלי תורה כיתתנו וכיתב ט”ב התוועדנו - בנוכחות הר’ רייצעס ור’ פיקארסקי שיחיו - עם ר’ אלי’ חיים שי’ המשפיע זה הי’ הכל בסדר וכו’.

הוספת האח הרמ"מ שיחי':

ב”ה. חג החגים “יו”ד שבט” כבר נרגש בראש כל חוצות, הבחורים החליטו באסיפות רבתי שעשו בענין דהשכם והערב לסדר חסידות בבוקר וכו’, בכולל החליטו להוציא קובץ פלפולים על קונטרס אחרון של כ”ק אדה”ז, בקיצור חג שמח!

יום שני ח"י טבת ה'תש"מ - ל"ב ימים ליו"ד שבט

הוספת הרמ"מ שי': בארץ ישראל עושות נשי ובנות חב”ד ס”ת לכבוד יו”ד שבט מתנה לרבי שליט”א.

עם שלמה קונין הי’ שמח הוא רצה לעשות גאר ווילדע זאכן לכבוד יו”ד שבט ומנעוהו מהמהרכז.

תקליט חדש יוצא לכבוד יו”ד שבט.

ב 770 חל שינוי מפתיעה ומפליאה בהבחורים - ה’זאל’ מלא מפה אל פה במשך כל היום וגם בהוספה מ 7 בבוקר, וקול תורה נשמע וכו’, אבי מ’שטורעמט, כל אחד בא בסחורה שלו. ומסתמא גם מרוקו תציג את סחורתה.

כפי שהשמועה הולכת ביקשו כבר את הרבי שליט”א להתוועד ביו”ד שבט באולם ענקי במנהטן שנכנסים שם 20 אלף אנשים, אבל הרבי ענה לא!

אברמ’ל שם-טוב כמדומה לי ארבעט מעשים בוואשינגטון בנוגע יו”ד שבט וכו’ וכו’.

מסתמא גם שמעתם מהחלום המוזר שחלמו אבוחצירא והקלויזנבערג ועוד אחד בלילה אחד, באר”י, שיבוא משיח או גוג ומגוג בג’ חדשים, והפלא הכי גדול שזה הי’ בכל העיתונות וברדיו הכי מפורסמות איפה שהלכתי במבצעים טומעלט מען שמשיח בא ופה ב 770 מרעישים ומדייקים שהג’ חדשים מאז שחלמו חל ביום הבהיר י”א ניסן, עכ”פ מי אתנו יודע עד מה, יודעים רק שהשנה שנת השלשים ויודעים גם כפי שהרבי דיבר כבר בהתוועדות שחל שינוי עיקרי בעולם בחודש האחרון מפאת ההתקדמות של ברית המועצות.

בנוגע למה שרצה לעשות אבא שי’ שיבואו 30 אנשים או יותר ממרוקו לכבוד י’ שבט, היום אבא שי’ עשה זאת? ומי הוא הזוכה בגורל שי’? ואיך הולכת עבודת ופרצת במרכז הצעירים וכו’ (בלשון כ”ק אד”ש ביחידות דשנה שעברה) “בקסבלנקה בפרט ובמרוקו בכלל” וכו’, ואסיים בכל טוב,

ח"י טבת תש"מ.

הוספת האח הרמ"מ שי':

ב”ה עש”ק מברכים עשירי בשבט פ’ שמות ה’תש”מ שנת השלושים

הנה יום הגדול והנורא עשירי בשבט מתקרב ובא ורעדה תאחזנו בראותנו שאיננו מוכנים - עכ”פ משתדלים בכל הכחות לעשות משהו. אצלי הנה כל רגע שנה הוא, העבודה רבה וקשה - צריך אני לחזור מאמר ליום וכו’. ברחוב נרגש שישנו משהו, יש נגון חדש על פסוק ויבחר בדוד עבדו קאפיטל ע”ח, וישנו בתקליט החדש, מסתמא הולכים לנגן אותו פעם הראשונה בהתוועדות דיו”ד שבט.

שלמה קונין הולך לבנות 6 מוסדות חדשים וכו’ וכו’. 30 טנקים הולכים לנסוע בעשירי בשבט להתקיף את העיר נ.י.. ועושים כו”כ הכנות לזה, דרוש מרץ רב, מאות בחורים וכו’ כדי שענין 30 טנקים יצא לפועל.

בקיצור שבת שלום וחג שמח ולעשות כל ההכנות הדרושות לקראת יום הגדול והקדוש יו”ד שבט ונזכה כבר להתגלות של הרבי שליט”א למטה מעשרה טפחים, כל טוב.

יום ג' כ"ו טבת תש"מ.

מוצש”ק (שזה “מוצש”ק מברכים החודש שבט וכן אור לכ”ד טבת הסתלקות כ”ק אדה”ז ז”ל” לשון הזהב דכ”ק אד”ש במלים הראשונים דההתוועדות קודש כדלהלן.) היתה התוועדות משעה 9:30 עד שעה 1:00, 3 שעות וחצי. הי’ מאמר ד”ה “ואלה שמות בנ”י” בסוף ההתוועדות (ולפועל זה היתה התוועדות שזה לי פעם הראשונה בהתוועדות כזאת).

אחת: כ”ק אד”ש הורה באמצע השיחות להרבה אנשים שיגידו לחיים, וכן לר’ יוסף שי’ נעמאטין, וזה הי’ בסוף באמצע ניגון “ניע זשוריטצי חלאפצי” שקודם לזה הודיע כ”ק אד”ש שהוא רוצה לומר [זה הי’ לאחרי הרש”י-שיחה, וכן בהערות בזהר מכ”ק אביו ר’ לוי”צ זצ”ל] דבר מאביו ז”ל [לא הבנתי זה ברור האם זה כך או לא] והוא יעמידו או על נגלה או על חסידות וזה על אחריותו (דכ”ק אד”ש) ואח”כ אמר “דערוויילע וועט מען זינגען א פריילעכען ניגון” וצוה לנגן מיד לאח”ז ניגון הד’ בבות, פ”א הבבא הרביעית, “ניע זשוריטצי חלאפצי”, ור’ יוסף נעמאטין זה הי’ בניגון שהרבי שליט”א הורה לו להגיד לחיים, והרבי עשה לו בידיו והוא התחיל לספק כפיו (מה קרה פה איני יודע), וכ”ק אד”ש התחיל לספק כפיו, בסוף אמר כ”ק אד”ש שמסתמא לא צריכים הזמנות להזמין כל אחד ואחד שיאמר לחיים, ומיד התחילו לזרום מכל המקומות עם כוסיות לכ”ק אד”ש ב”לחיים”, לבסוף צוה על ברכה אחרונה וכולם עמדו וחשבו כמו תמיד שכ”ק אד”ש עומד לצאת, ופתאום התחיל כ”ק אד”ש (זה לי פעם הראשונה שאני שומע בשעתו) - “צמאה לך נפשי” ממש בדבקות עצומה, ואח”כ יצא בניגון “ניעט ניעט ניקאווא”. וכן באמצע קרוב לסוף ההתוועדות אמר כ”ק אד”ש שלא יאריך ההתוועדות - עד שיבואו תלמידינו ויאמרו לנו הגיע זמן של שחרית וכו'.

זה לא ברור שתהי’ התוועדות שבת או מוצ”ש זו אפילו שזה ר”ח.

בנוגע לבר מצוה שלי הנני רוצה לעשות פה בנ”י עם כ”ק אד”ש, אבל כולם (המשפחה) טוענים שצריכה להיות עם ההורים והמשפחה במרוקו, נראה כשאבא שי’ יבוא.

הוספת האח הרמ"מ שי':

ב”ה עש”ק פ’ וארא ער”ח שבט הגדול תש”מ שנת השלשים

מעשה נורא - הרבי שליט”א אמר לאברך אחד מבני ברק ביחידות “אז מ’וואלט געוואוסט ווי נאענט משיח האלט ביי קומען וואלט מען גיטאנצט אין די גאסן”.

איך שיהי’ מתכוננים פה להתגלות רבינו שליט”א בעשירי בשבט הבעל”ט.