טבת תשכ"ח - ר' אלתר בנימין יהודה לייב ברנשטיין

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום ג' ט"ו טבת

ר' יוסף ויינברג מסר לכ"ק אד"ש שא' שאל מה הרעש כעת במבצע תפילין, הלא עתה אין ח"ו מלחמה באה"ק, ועל המילים אין מלחמה באה"ק ענה כ"ק אד"ש: אבל 1) צבא השונאים עומדים על גבולם מכל הרוחות הכן כו' היל"ת ורק היראה מעכבת וד"ל. 2) הסכנה דמצפון תפתח גו' ר"ל – גדלה יותר מאז ובהרבה אלא שאינו ענין להפחיד את בנ"י שליט"א כ"א לעוררם ולעודדם אשר הכל תלוי בתשובה ומע"ט שביד כאו"א ובפרט מצוה המטל יראה ופחד וכו' [הקושיא מעיקר תמוה 1) לכאורה צ"ל הקושי' באה מאלה שיגעו וביותר במבצע תפילין בעת המלחמה ובמילא שאלתם – האפשר עתה לנוח קצת בזה ובאה דוקא מאלה שאז לא פעלו מאומה בזה ולא בשאר התרי"ג מצות 2) ומבואר שברכת ה' (ופס"ד בי"ד של מעלה) באה על יסוד המעש"ט שעתידים לעשות ולא רק מפני המעש"ט שבעבר, ובנ"י המאמינים מאמינים ג"כ שהנהגת או"ה למטה תלוי' בהנהגת השר שלהם למעלה והיא העיקר ובזה נוגע פס"ד שלמעלה ופועל].

לאחר כמה ימים הוסיף כ"ק אד"ש בזה"ל: ובנדו"ד שההצלחה בזה הלהיבה עוד יותר את יורשי אביגדור וכת דילי' להפצת כו' לעומת זה דהפצת מעיינות דתורת דא"ח, וד"ל.

אור ליום ב' כ"ח טבת

בש"ק (וארא) התועד הרבי. בשיחה הא' ביאר ענין ושמי הוי' לא נודעתי וגו', שיש ב' ענינים בשם הוי': א) כמו שהוא מכלל הז' שמות שאינם נמחקים. ב) למע' מהם ונק' שם העצם. בשיחה הב' ביאר שהשם שהאדם נקרא מראה על המאורעות שקרו לו בחייו, אלא שבדורות הראשונים ראו השייכות בגילוי משא"כ עתה מרומז רק בהעלם. ושם שניאור מאדה"ז מראה בגילוי על שני-אור וביאר ענין שני-אור, ואח"כ הי' מאמר בניגון שיחה מיוסד על מאמר אדמו"ר מהר"ש תרכ"ח. ואחר ביאר הרש"י על פסוק יוכבד דודתו וזה הי' המשך לגבי קיום המצות שקיימו האבות לפני מ"ת. וגם ביאר הרש"י ע"פ ותשרף מדוע מביא רש"י בשם ר' אפרים מקשאה, ולפ"ז ביאר אח"כ בפל"א בתניא בתחלתו מה שמביא ב' הלשונות עיני' ובי' אבא וכו' ופגע בו כיוצא בו וכן ב' הלשונות לאכפי' לס"א בענינה ודוגמתה.