כסלו תש"ל - ר' שלמה זלמן לבקיבקר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מכתב ממוצ"ש ה' כסלו תש"ל

התוועדות פרשת חיי שרה

בשבת שעברה היתה התועדות: רש"י פ' חיי שרה כ"ד י' "וכל טוב אדוניו בידו" – שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו כדי שיקפצו וכו' וקשה א' מדוע כתב ליצחק בפ' מוזכר אליעזר אולי כתב לאליעזר ובאם יסכימו אז הוא – אליעזר יתן ליצחק. ב' במדרש כתוב דייתך ומדוע רש"י כותב מתנה. ועוד מדוע כתב כל אשר לו לכאורה יקפצו גם אם לא יכתוב הכל ועוד איך אברהם יכל לאכול ווֶעצֶ'ערי מאז שכתב ותי' דכתב ליצחק ולא לאליעזר מזה שהפס' קוראו אדוניו ואם הי' נותן לאליעזר הרי גם הוא מהטוב וא"כ אינו עובד ע"כ שכתב ליצחק ומה שכותב מתנה ולא צייתך מפני שבפשוטו של מקרא לא יקפצו ע"ז מפני שהוא יכול להתחרט עד מיתתו ומה שכתוב כל כדי שיקפצו שאחרת הי' נותן לבנים אחרים ג"כ מתנות וא"כ כיון שליצחק הי' נותן יותר היו נותנים את בתם אבל כדי שיקפצו נתן את הכל. והנה הדין הוא שאם א' כותב מתנה ומוסר השטר לאחד שימסור למקבל אז זכין לאדם שלא בפניו וזוכה מיד שמסר וה"ה אם הוא בעצמו רוצה לזכות למקבל אבל אם רוצה בדוקא להשאיר בידו אז אין זוכה המקבל עד שיגיע לידו ואליעזר שהי' עבדו כאילו הוא עצמו ומסר לו בדוקא דהיינו שיצחק לא יזכה בנכסים עד שיגיע השטר לידו וממילא בינתיים אכל אברהם מממונו ובינתיים הרויח מריבוי נכסיו ואחר שיצחק קיבל כבר היו לו נכסים אחרים.