כסלו תש"מ - ר' צבי הירש ראסקין

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום א' אור לי"ב כסלו תש"מ וכו' ברוקלין נ"י

תודה לקל שהשנה הזאת זכינו בריבוי פארבריינגעס ביום חמישי אחרי בוא הרבי שליט”א מהאוהל הודיע שיהי’ התוועדות לרגל י’ כסלו, והרבי שליט”א ביאר מה יש ללמוד מזה שכשם שהי’ אצל אדמו”ר האמצעי הלימוד בהתרחבות באופן דרחובות הנהר (כמו שדיבר בהתוועדות באור לערב ר”ה שהי' חושב מקצה הא' דבית מדרשו עד קצהו השני מסכת כולה כמו מ'הודו' עד 'אך צדיקים').

וזה הוראה לכאו”א להולכים באורחותיו ואותם שמחליטים ללכת וכו’, ובפרט שיום הגאולה קשורה עם יום הולדתו והסתלקותו שזה כל עבודתו אשר עבד, הנה נותנים אז כוחות להולכים ולמחליטים ללכת באורחותיו, ומחשבה טובה הקב”ה מצרפה למעשה צירוף מחשבה עם מעשה ביחד עם כל ההחלטות טובות שעושים ביום זה עפ”י השפעת היום ההוא, וכן זה בשייכות מיוחד שהשנה נופל י’ כסלו חג הגאולה ביום שישי שהוכפל בו כי טוב, וכן דובר בנוגע לאדמו”ר האמצעי לגבי הנשיאים שלאחריו לגבי א”י, שחוץ מזה ששלח כסף לא”י, והכל הי’ תלוי במסירות נפש (ועל זה הי’ מאסרו) הנה אנו מוצאים חידוש האדמו”ר האמצעי שהוא קנה שטח אדמה בא”י בקדושת עיה”ק חברון ושלח חסידים, וחסידים אלה טענו שנוסף ע”ז שאין להם בחברון הענין ד”והיו עיניך רואות וכו’“ הנה רצו להשאר לשמוע חסידות, והבטיח להם אדמו”ר האמצעי שישלח להם ספרי חסידות שאמר, ואח”כ דובר בארוכה בנוגע חברון שהתקהלו ברוב עם באופן רשמי בשקו”ט האם חברון היא ירושה לנו מאבותינו או היא נשתחררה מידי עם זר ומלכתחילה לא הי’ שייך לבנ”י, ובזה שולחים שליחים לגויים לבוא לקחת חברון כימים הקדמונים רח”ל, הרבי שליט”א מיחה בזה וצעק איך יתכן לומר דבר כזה על חברון עיה”ק שאפילו הגויים שהם יודעים תושב”כ (שזה כתוב בתושב”כ) שזה שייך לבנ”י בפרשת חיי שרה בנוגע לאברהם אבינו בנוגע למערת המכפלה וכו’, ואין פוצה פה ומצפצף, שכמו עכשיו אנו עומדים במעמד ומצב זה (כמו שהי’ עם אדמו”ר האמצעי בימי הצאר הגשמיות עם מסי”נ וכו’) ברוחניות וכו’. אח”ז הי’ מאמר ד”ה “פדה בשלום נפשי” דיבר בנוגע “ושבתי בשלום” בחסידות ובנוגע נר”נ חי’ יחידה שפועל עם היחידה שבנפש (אשלח לכם המאמר אי”ה), אח”כ הי’ שיחה רש”י והניח בלי תירוץ. שבת שלום.

ביום שב”ק בבוקר כשהגיע הרבי שליט”א מביתו אמר למר הנרי גוט שבת, הרי לא היית בהתוועדות דאור לי’ כסלו, אז ענה לו לא ידעתי מזה, אז אמר לו כ”ק אד”ש אז תשלים היום, ואח”כ נכנס גראנער ונודע שתהי’ התוועדות בשבת הזה בשעה 1 וחצי והרוב בשיחות (לא הי’ מאמר) דובר בנוגע ההמשך להתועדות הקודמת דאור לי’ כסלו וכן הרבי שליט”א אמר שבתורת נגלה דתורה הנשים לא על הכל הם חייבים ללמוד, משא”כ פנימיות התורה - חסידות הנשים חייבים ללמוד.

וכן תירץ הרש”י שיחות עם זהר, וההתועדות הסתיימה בשעה 4 וחצי לערך, אח”כ מנחה, אח”ז התחיל הרבי שליט”א לנגן “ניעט ניעט ניקאווא” (בהתוועדות דאור לי’ כסלו ובשבת ויצא דאתמול בסוף ההתועדות הרבי שליט”א התחיל לנגן “ניעט ניעט ניקאווא” וספק כפיו בחזקה מאוד) (וכן בעברו עשה לי עם היד בעברו על ידי).

הוספת האח הרמ"מ שי':

פה מרגישים שזה שנה מיוחדת במינה, גילויים נעלים ביותר! ההתוועדות הפתאומית דשבת פ ‘ ויצא בשעה 1 וחצי י"א כסלו הכתה שרשים ורעשה גלגלים, ובפרט השיחה השנית שדיבר הי' שיחה נוראה. אף פעם לא שמענו דיבורים נפלאים כאלה, הרבי דיבר בנוגע הרביים וגילה כמה עניינים, פלאי פלאים! וגם ההתוועדות דכ' חשון יצא מוגה ונקרא שמו בישראל "קונטרס כף מרחשון" וכו'.

יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, יום שישי שהוכפל בו כי טוב - טוב לשמים וטוב לבריות - יום הבהיר י”ד כסלו חמשים ואחד שנה לחתונת כ”ק אד”ש - ערב י”ט כ’ כסלו מאה ושמונים ואחד שנה לגאולת כ”ק אדמוה”ז זצ”ל שנת התש”מ שנת שמיטה - שבת להוי'

נייעס מבית חיינו: לא היו התוועדויות בשבוע זה (לכבוד יד כסלו וכה”ג) חושבים שמסתמא מחר בשב”ק וישלח יהי’ התוועדות, דבמוצש”ק לא יכול להיות כי יש מלוה מלכה!

מהשיחות יצאה רוב ההתוועדות דשבת וירא מוגה בקשר לשנת ה 120 להולדת כ”ק הרש”ב זצ”ל וכו'.

יום הבהיר, יום א' י"ט כסלו 181 שנה לחג הגאולה דאדמוה"ז זצ"ל - ברוקלין נ"י - שנת תש"מ שנת שמיטה שבת להוי' - 207 שנה להסתלקות כ"ק המגיד ממעזריטש זצ"ל - שנת המאה להולדת ושנת השלושים להסתלקות כ"ק הריי"ץ זצ"ל - ושנת השלושים לנשיאות יבלחט"א כ"ק אד"ש

בהתוועדות די”ט כסלו הי’ ארוך, ולקח חמשה שעות והד”ת יצאו בשטף מפה הקדוש דכ”ק שליט”א ובאמצע היתה שיחה ארוכה למדי, והסיום על מסכת נדה הי’ ממש נפלא, וכן הי’ שיחה ארוכה בנוגע למצב ארה”ק והרבי שליט”א (לאחרי כמה פעמים שצוה כבר לצום חצי יום) הדגיש הפעם הזאת שהרב יעלה להכריז את הפס”ד דתענית השעות כיון שאנו נמצאים במצב איום ונורא, יש לצום, והי’ הצום ליום חמישי כ”ג כסלו. מנחה הי’ למטה עם כ”ק אד”ש והיתה שיחה וכו’. שכחתי לכתוב ששבת וישלח היתה התוועדות ח”י כסלו.

ימי חנוכה תש"מ

בנוגע התוועדות מוצש”ק חנוכה, מוצש”ק וישב הייתה התוועדות שארכה כ 4 שעות ורבע כמעט וכו’ כמו שכתבתי במכתבי הקודם, וכן השיחה לילדים כנ”ל במכתב הקודם, הרבי שליט”א להדלקת נרות חנוכה בשנה הזאת בבית הכנסת למטה, ירד 5 פעמים.

1. נודע בעש”ק וישב יום הא’ דחנוכה שהרבי שליט”א ירד ונגנו הנרות הללו, הרבי שליט”א הי’ מביט כל הזמן אל הנרות ממש מראה נהדר וכן הי’ מנגן עם הציבור ניגון “הנרות הללו” ואח”כ לבסוף עשה עם ראשו וידיו להגברת השירה וכו'.

2 ירד (לאחרי שנודע) במוצש”ק למטה לפני ההתוועדות במוצש”ק וישב.

3. עם הילדים.

4. אור ליום רביעי נר ה’ דחנוכה לפני מנחה, הודיע הדוד ר’ דוד שי’ רסקין שהרבי שליט”א צוה להיות בשמחה בימי החנוכה ולכן שינגנו ניגון שמח ורקדו ושרו, וכשהגיע כ”ק אד”ש ממש שמח”ת! כ”ק אד”ש פנה אל הקהל ומחא כפיו חזק חזק מאוד בניגון ד”וביום שמחתכם”. ובניגון ד”הנרות הללו”, ב”על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך” הרבי שליט”א מחא כפיים חזק חזק מאוד, וזה הי’ שמח וכשיצא עשה בידו הק’ לר’ זלמן שי’ גורארי’ והודיע לו שגם כשאינו פה צריך להיות בשמחה ולנגן ולרקד, ולזה אחר מנחה אחרי שיצא כ”ק אד”ש הקהל המשיך לנגן ולרקד ביחד, ממש שמח”ת ובשעה 7:30 נודע שיהי’ התוועדות לכבוד נר ה’ דחנוכה בשעה 9:30 ונעשה שמחה ואכתוב לכם אי”ה במכתב הבא המשך מהנייעס דחצרות קודם בית חיינו וכו’ ומההתוועדות דחנוכה.

5. בערב שבת קודש מקץ נר ח’ דחנוכה כמו בעש”ק וישב נר א'.

הוספת האח הרמ"מ שיח':

פה בימי החנוכה היתה הוראה מכ”ק אד”ש ע”י חודוקוב שי‘ שכל העניינים שדובר לפעול אותם ע“י התענית והתשובה, הנה עכשיו הזמן הוא לפעול ע“י שמחה - ההוראה היתה בנר ה‘ דחנוכה, כשהרבי ירד למטה ניגנו “וביום שמחתכם”, והרבי הסתובב ומחא כפיו חזק מאוד, בקיצור היו שלום, בנכם.

יום ב' לפרשת מקץ תש"מ

נייעס מבית חיינו, היתה התוועדות במוצש”ק וישב חנוכה, ההתוועדות ארכה כ 4 שעות ורבע, הי’ רש”י-שיחה, וזהר ושיחה ארוכה בנוגע א”י, ובנוגע התענית שעות אמר כ”ק אד”ש שהוא חשב לפחות שזה יתהפך קצת לטוב כיון שמקודם המצב לא הי’ כ”כ טוב ועכשיו נעשה המצב איום ונורא וזקוקים אנו לרחמי שמים, והמצב איום ונורא הן בגשמיות בנוגע למצב א”י והן ברוחניות בנוגע מצב היהדות. הי’ מאמר ד”ה “בכ”ה בכסלו” וכו'.

אתמול היתה מסיבת חנוכה לילדים ולילדות הפראייע, וכן לפרומע ולכל האנשים ונשים והביכנ”ס למטה הי’ מלא מפה אל פה, והרבי שליט”א נכנס למנחה בשעה 3:30. מנחה, אח”ז צוה לומר הי”ב פסוקים (יענקל העכט צוה לכולם שישבו באומרו באנגלית Sit down, הורה לו הרבי שליט”א בשחוק שגם הוא ישב Sit down ..) ואחר הדלקת הנר חנוכה בסוף הניגון ד”הנרות הללו” בהמלים “על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך” מחא הרבי שליט”א כפיו חזק מאוד, כל ביהכנ”ס נתהפך וכן זה הי’ עם תזמורת, אח”כ היתה שיחה והרבי שליט”א אחר השיחה חילק שני דיימס למדריכים-ות שיחלקום לילדים וילדות לפני בר ובת מצוה. והרבי שליט”א יצא בניגון “על נסיך ועל נפלאותיך” בשעה 5:00, אח”כ ערבית והדלקת נר חנוכה בבית וכו'.

הוספת האח הרמ"מ שי':

פה ב”ה זכינו לריבוי ושפע התוועדויות ושיחות זה אחר זה ביום חמישי יום התענית שעות נכנס הרבי לקריאה ונשאר עד לאחר עלינו ותהלים, והביא אתו ספר התהלים שלו ואמר קאפיטלעך תהלים, לא יודעים איזה קאפיטלאך, ואח”כ סגר התהלים שלו ופתח ספר התהלים שמכינים לו תמיד, ואמר ביחד עם הקהל הקאפיטלאך "כ', כ”ב, ס”ט", אחר עלינו ותהלים יצא והודיע ללייבל גראנער שבשעה 12 וחצי ירד למטה להתפלל מנחה. אחר מנחה הסתובב הרבי והורה פתאום על המיקרופון שהי’ מונח בצד לקרב אותו אליו, ואמר בהתחלה שכיון שזה תענית שעות במילא “וועט ער ניט פארהאלטען דעם עולם” עכ”פ ידבר בקצרה לעורר כיון שזהו עת רצון על תשובה. ודיבר הההוראה מהפ’ דיום חמישי שהתחלתו הוא “ויוסף הורד מצרימה” שיוסף הי’ דער איין און איינציקער איד בכל ארץ מצרים שהיא היתה ערות הארץ, ואעפ”כ לא התפעל וכו’. במוצש”ק וישב ש”מ ושבת חנוכה הי’ התוועדות יותר מארבע שעות, הי’ שיחה ארוכה, משך שעה בנוגע המצב בארץ ישראל, שנתהווה בשבועות האחרונות באופן דשלא בערך, בין במצב הכלכלי בין במצב הצבא בין במצב השטחים בין במצב היהדות, באופן איום ונורא עד למאוד, שלכן ביקש לעשות תענית שעות ודיבר זייער שארף בנוגע שלמה שמיר שכתב באלגעמיינער על הרבי, דמה פתאום עשה תענית שעות וכו’, והרבי הסביר כ”כ בארוכה המצב עד שהנה”ב היתה מוכרחת להבין, ואמר שישנם עוד ועוד דברים אשר אינו רוצה להאריך ואמר שמפני מה הוא צועק כי עוד ידו נטוי’ לכתוב עוד כהנה ולפעול חלישות ביהודים דמה איכפת לו אם מאות אלפים יהודים נתעוררו אז בתשובה, והתפללו והתענו לה’, וגם דיבר על המצב של 50 אלף יהודים שנמצאים בפרס אשר מרחפת עליהם סכנה רח”ל היל”ת וכו’ וכו'.

מעשה מעניין: דוד ראסקין עם מולע בוטמאן ביחד הדליקו המנורה במנהטן, בערב שבת ולא יכלו לבוא במכונית כי אז היו באים לאחרי השקיעה, במילא נסעו בהעליקופטער ממנהטן עד קרונהייטס, וההעליקופטר ירד בקראון סטריט במקום רחב שע”י ההאספיטאל. הרבי שליט”א ירד אז בע”ש להתפלל מנחה למטה כיון שזה הדלקת יום הראשון וניגנו הנרות הללו, וכן במוצ”ש ירד הרבי למטה לערבית, גם אתמול ביום ראשון הדליקו המנורה הגדולה במנהטן והי’ עולם גדול, חילקו גם לאטקעס לכאו”א ארבעת אלפים לאטקעס, מתכוננים מחר להתוועדות, הרבי נסע היום לאוהל וכו'.

ב”ה צום העשירי י' בטבת יהפך לשמחה תש”מ שנת שמיטה שבת להוי’ וכו’ - ברוקלין נ”י

בהמשך למכתבי הקודם, בהתוועדות (נר ה’ דחנוכה) הי’ שמח מאוד מאוד, הרבי שליט”א צוה באמצע ההתוועדות לנגן “ואתה אמרת” (לעצטנ’ס דער רבי זאל געזונט זיין הייסט זינגען “ואתה אמרת”) ומחא כפיו חזק חזק מאוד, כל 770 נהפך, וכן בניגונים אחרים הרבי מחא כפיו חזק חזק מאוד, וזה בהמשך להשיחות שצוה הרבי שליט”א להיות בשמחה, שאחד מהשיחות אמר הרבי שליט”א כיון שהיום זה אור ליום כפור קטן שזה ערב ר”ח, שבחנוכה ישנו החידוש שלא אומרים תחנון והוא פועל כל העניינים שהם בערבי ר”ח אחרים שע”י התענית (יום כיפור קטן) פועלים תשובה תתאה (חרטה על העבר) תשובה עילאה קבלה טובה להבא וכיון שזה בשמחה, ומכיון שבער”ח טבת, זה עומד בתקפו, וצריך להיות זה יותר בשמחה גדולה בימי חנוכה, ואח”כ לבסוף התחיל כ”ק אד”ש ניעט ניעט ניקאווא, וזה הי’ בשמחה גדולה ביותר.

שבת פרשת מקץ בבוקר לפני התפלה הודיע כ”ק אד”ש שתהי’ התוועדות בשעה 1:30, וההתוועדות היתה עד שעה 4:40, וזה הי’ כמעט השקיעה ואח”כ הי’ מנחה וכו’, זה דובר בהמשך להתוועדויות הקודמות ובעיקר שזה “זאת חנוכה".

יצא לאור מוגה שיחת כ”ג כסלו דלאחרי מנחה דיום ה”תענית שעות” כמו שכתבתי לכם במכתביי הקודמים, וכן יצא לאור מוגה משיחות נר ה’ דחנוכה - אור לכ”ט כסלו (תש”מ) כמו שכתבתי לכם בנוגע ההתוועדות לעיל.