כסלו תשי"ג - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ' כסלו תשי"ג

אתמול היתה התוועדות, כ"ק שליט"א נכנס לביהמד"ר בשעה התשיעית, וישב עד שעה השניה. היתה שיחה קודם המאמר, אח"כ הי' מאמר ד"ה פדה בשלום, אחר המאמר היו עוד ג' שיחות, אח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שיסדרו חלוקת הש"ס כפי התקנה הכתובה באגה"ק, חלוקת הש"ס היו מסדרים בי"ט כסלו, אבל בליובאוויטש הנה מאפס הפנאי, היו מסדרים בכ"ד טבת, וכן הנהיג כ"ק מו"ח אדמו"ר לסדר חלוקת הש"ס בכ"ד טבת, אך להיות שכ"ד טבת בהאי שתא הוא ביום א' – כמו שהי' בשנת ההסתלקות – למחרת שבת מברכים, איני יודע אם יהי' התוועדות, ולכן שיסדרו חלוקת הש"ס עכשיו, כמו"כ לפרסם לאנ"ש שאינם בכאן ורוצים להשתתף, שמסדרים בהאי שתא בי"ט כסלו.

כאשר התחילו לסדר החלוקה, הנה עד שהתחילו לסדר לקח איזה רגעים, ואמר כ"ק שליט"א אַז מען זאָל זאָגן דערווילע אַ ניגון, והתחילו לנגן, (כמדומה לי שהוא הניגון שקוראים אותו ה"קלאג מוטער", איני יודע בבירור), וניגנו אותו משך זמן, וכ"ק שליט"א ניגן ג"כ, והי' בדביקות עצומה, איני יכול לתאר איך שהי', אח"כ היתה עוד שיחה אחת. אחרי שיחה זו, ציוה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן עשרת הניגונים של רבינו הזקן, ופנה לר"ש זלמנוב אם יודעים את הניגונים, כ"ק אד"ש אמר שניגון בן ד' הבבות ינגנו לבסוף, כאשר כילו לנגן תשעה ניגונים (היינו מ'האָט עפעס מאָס צונויף געשטעלט), ציוה לנגן את הניגון ניע זשוריצי חלאפצי, ואח"כ אמר בענין האומר שמועה כו' כאילו בעל השמועה עומד לנגדו, ומה שאמר הצ"צ שזה דוקא בדברי תורה, אבל בניגון אי"ז בכ"ף הדמיון.

זה הי' פעם, אשר הצ"צ ציוה לנגן את ניגון אדה"ז אמר זה, ואז האָט זיך דער עולם אַרומגעקוקט צי דער אַלטער רבי שטייט לעבן אים.

(כאשר כ"ק שליט"א דיבר בענין זה היו פניו הק' לבנים כסיד, וידו הק' שהי' מונח על השולחן, ראו...), כאן חסר דף – המעתיק.