כסלו תשכ"ח - ר' ישראל יואל סוסובר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ב' ב' כסלו:

הבקר בא אד"ש שעה 12:25, קראו בתורה אל יד חדרו. למנחה נכנס 3:20, אחרי מנחה נכנס סידני הכט ושאל האם מותר לקלל אלו שמדברים על ת"ח? הוציא אד"ש גמרא... לא ברור אצלי. נסע הביתה 4:15 וחזר 5:10, נכנס למעריב 6:50, מינדל הי' לפני שעה. נסע הביתה 11:15 עם הרבנית.

יום ג' ג' כסלו:

הבקר בא אד"ש שעה 10:50, נכנס למנחה 3:15, נסע הביתה 4:20 וחזר 5:10. למעריב נכנס 6:46 נסע הביתה עם הרבנית 12:05.

יום ש"ק כ"א כסלו:

הבקר בא אד"ש שעה 9:55, ירד להתפילה 10. הביט בתניא לפני ב"ש וגם בחזרת הש"ץ. הי' העלי' לתורה של שמוטקין וגולדבערג מהדר התורה, שרו בהוא אלוקינו. בשעה 1:30 ירד להתוועדות. התחיל בשיחה בנוגע לי"ט כסלו והמשיך לחנוכה ודיבר כשלש שיחות, ואח"ז אמר מאמר בתור שיחה, ועשו שבע ברכות של יעקב גולדברג וכהן ולווי מקנדה.

בשעה רבע לארבע דיבר אד"ש בנוגע לשני שיחות שדיבר בנוגע לאגודת ישראל ואמר שהשבוע שאלו לו את שני הקשיות א. שזה שאמר שהי' שני אנשים שדיברו ושנים שעשוה פטורים. ענה אד"ש: שזה עם הארצות א] כל אחד עשה כאן מלאכה שלימה, ב] הלא הראשון שמע שמדבר השני והסכים ולא מיחה, והשני שמע מה שמדבר הראשון כמו שכתוב אצל בר קמצא שזה שהוא לא מיחה ראי' שהסכימו, וג] הלא דיברתי בנוגע להשומעים שם שהם שמעו השנים והם לא מיחו!!! ואד"ש דיבר בארוכה, ואח"כ התחיל לדבר בנוגע לרש"י משבוע שעברה עם לבן גרתי מהשבוע לט-כד היא מוצאת, ואמר בשבוע ודיבר גם על רש"י טבוח והכן, ותירץ כל הקשיות, ובשעה 4:55 נגמר ההתוועדות, ז"א 2:05 אחרי השקיעה. אח"ז התפללו מנחה ובשעה 5:10 הלך אד"ש הביתה, וגם הי' מותר להתפלל מעריב.

בשעה 5:30 חזר מביתו, ונכנס למעריב 5:35. ובשעה 6:10 נסע הביתה, וחזר עם הרבנית שעה 7:50 ובשעה 9 התחילה היחידות. נכנסו הרבה אורחים ובשעה 10 נכנס יצחק מאיר לוין מאגודת ישראל לרבע שעה, ואח"כ נכנסו עוד הרבה, אפרים וואלף ואשתו הי' כשעה, ובשעה 5:45 נגמרה היחידות, ובשעה 5:55 (בוקר!) נסע אד"ש הביתה.

יום א' כ"ב כסלו:

בשעה 1 חזר מביתו ונכנס למנחה 3:15, מסר סידורו להחתן גולדבערג מהדר התורה, ובשעה 5:10 נכנס למעריב, ואח"ז נסע הביתה. הלילה היא "ניתל" וחזר מביתו בשעה 8, ונסע חזרה הביתה 10:50 עם הרבנית.

יום ב' כ"ג כסלו:

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:10. למנחה נכנס 3:18, הכה בסלח לנו אע"פ שהי' חתן. נסע הערב הביתה 5:20, חצי שעה אחרי השקיעה וחזר 6:20. נכנס למעריב 6:40, נסע הביתה שעה 12:20 עם קרינסקי.

יום ג' כ"ד כסלו:

הבקר בא אד"ש 11:20, נכנס למנחה 3:20. הדליק חנוכי' ר' זלמן דוכמאן ושרו בהדלקת נרות, ובסוף נענע אד"ש קצת עם ראשו. לא ישב בחזרת הש"ץ. ובשעה 5:10 נסע הביתה וחזר שעה 6, למעריב נכנס 6:46, ונסע הביתה עם הרבנית שעה 10:50.