מר-חשון תש"מ - "יחי המלך"

מתוך Yomanim

(הופנה מהדף מר-חשון תש"מ)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום א', אדר"ח מר-חשון

אחרי קריה"ת ברך כ"ק אד"ש את התמימים הנוסעים ללמוד בקאראקעס בנסיעה טובה ושתהא שנה טובה ומבורכת.

בסיום תפלת מנחה החל כ"ק אד"ש לנגן "ופרצת" (בניגון ד"ושמחת"). בפתח ביהכנ"ס עמדו האורחים הנוסעים וכן עמדו הת' השלוחים לסיאטעל (נ. הייווען) ובירכם כ"ק אד"ש (תרגום חפשי): שתהא הנסיעה בשעה טובה ומוצלחת. שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. שנשמע בשורות טובות.

הערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות, {להלן ר"ד ממה שאמר לכו"כ (מפי השמועה) הובא למטה במדור "יחידות".}

יום ב', בדר"ח מר-חשון

היחידות שהיתה צ"ל הערב נדחתה למחרת.

אחר מנחה החל כ"ק אד"ש לנגן "ופרצת". בירך את השלוחים הנוסעים למונטריאול.

בערב אור ליום ג' פ' נח, התוועד כ"ק אד"ש ואמר שא' הסיבות להתוועדות היא מפני שעכשיו מתחיל הענין ד"ויעקב הלך לדרכו" (כפשוטו). משך ההתוועדות ערכו כמה "שבע ברכות" לחתנים וכלות שהתחתנו בשבוע האחרון. בסיום אחת השיחות אמר כ"ק אד"ש שאלו שלא היו כאן בשמח"ת הרי זה דבר נכון וקיים (בכל הט"ו לשונות) שיאמרו "לחיים" וישלימו עכשיו את השמחה דשמח"ת וכו'. כ"ק אד"ש רמז לכו"כ לומר "לחיים" על כוסות גדולים. בסיום ההתוועדות החל לנגן "כי בשמחה". אח"כ עשו עוד "שבע ברכות", ורמז כ"ק אד"ש שימסרו הכוס להכלה והחל לנגן "מהרה ישמע", אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט", ולאחמ"כ החל שוב "כי בשמחה" ויצא.

יום ד', ג' מר-חשון

הערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות, הת' מאה"ק שלמדו ב"קבוצה" (תשל"ט) נכנסו כ"א בפ"ע. {להלן ר"ד ממה שאמר לכו"כ (מפי השמועה) הובא למטה במדור "יחידות".}

יום א', ז' מר-חשון

היום נסע כ"ק אד"ש לציון הק'. אחרי תפלת מנחה ברך כ"ק אד"ש את תל' ה"קבוצה" החוזרים לאה"ק (תרגום חפשי): "דרך צלחה ("פארט געזונטערהייט"), ושתצליחו בלימוד התורה, נגלה וחסידות ובהקדמת עבודת התפילה, ושהלימוד יביא לידי מעשה – קיום המצוות בהידור, ולילך מחיל אל חיל, ובהפצת המעיינות והפצת היהדות בכלל, מתוך שמחה וטוב לבב".

יום ג', ט' מר-חשון

היום קיבל כ"ק אד"ש ליחידות, {להלן ר"ד ממה שאמר לכו"כ (מפי השמועה) הובא למטה במדור "יחידות".}

יום ה', ח"י מר-חשון

אחר תפלת ערבית איחל כ"ק אד"ש להורי חתן בר מצוה מזל-טוב, מען זאל הערן בשו"ט, אריכות ימים.

יום ש"ק פ' וירא, כ"ף מר-חשון – יום הולדת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

כשבא כ"ק אד"ש מביתו אמר לא' שבשעה 1:30 תהי' התוועדות קצרה.

בעת התפילה רמז כ"ק אד"ש לנגן "האדרת והאמונה".

התוועדות

בשעה הנ"ל נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, עשה קידוש, נטל מן המזונות וכיסה א"ז במפית נייר ובירך עליהם.

בהשיחות דיבר כ"ק אד"ש אודות יום ההולדת וקביעותו בשבת, וכן אודות הכניסה לשנת הק"כ. כ"ק אמר שני שיחות אודות פרק ק"כ שבתהלים.

בא' השיחות אמר כ"ק אד"ש שאמנם "שינה בשבת תענוג" אבל אינני חייב לקבל "תענוג" זה ויש זמן לפני ההתוועדות עבור זה, (חייך ואמר:) או אם יהי' – שלא כרצון הציבור – זמן לאחרי ההתוועדות לישון... כ"ק אד"ש לא אמר מאמר.

ההתוועדות נסתיימה בשעה 4:35.

אחרי מנחה החל לנגן "בני היכלא". בעת יציאתו הורה כ"ק אד"ש בידו הק' לאות של שמחה.

יום ה', כ"ה מר-חשון

בעת קריאת התורה הביט כ"ק אד"ש בפי' השפתי חכמים (כד, יד).

בעת שעלה כ"ק אד"ש לתורה הביט באי שביעות רצון על בדיל סיגרי' שהי' על רצפת ביהכנ"ס, אחרי שסיים כ"ק אד"ש את הברכה השני' הסתובב שוב לראות אם הרימו כבר את זה.

יום ו', כ"ו מר-חשון

היום הגיה כ"ק אד"ש את ההתוועדות דשבת כ"ף מ"ח.

מוצש"ק פ' חיי שרה, מבה"ח כסלו

כשחזר כ"ק אד"ש 770-ל פגש את מר הנ. שי' ושאלו (תרגום חפשי מאנגלית:) מדוע לא הי' בהתוועדות (דכ"ף מ"ח), וכשענה שלא הרגיש טוב אמר לו כ"ק אד"ש שאין זה תירוץ ושיאמר הערב בעת ההתוועדות ב' פעמים לחיים... ואמר הנ"ל שמבקש לחיות עוד נ' שנה ואמר לו כ"ק אד"ש: א"כ יאמר בסך-הכל ד' פעמים לחיים בהפסקים. הנ"ל בירך את כ"ק אד"ש באריכות ימים וענה כ"ק אד"ש: תודה.

התוועדות

שיחה א' – כ"ק אד"ש דיבר על ההדגשה שבשבת זו המברכת את חודש כסלו שענינו המיוחד הוא "חנוכה", ודיבר באריכות אודות ההוראה לכל יהודי מהענין ד"טיהרו את מקדשיך" שכאו"א יכול וצריך לפעול בעצמו את ענין הטהרה בשלימות.

שיחה ב' – על הקביעות המיוחדת דשבת זו בכ"ז מ"ח שאז (מסופר בפ' נח) "יבשה הארץ", וההוראה מכך בהתאם לציווי "צא מן התיבה" שיהודי צריך לצאת ולפעול בעולם "לעשות לו ית' דירה בתחתונים" ושהקב"ה הולך עם כל יהודי מחוץ לתיבה, וכשמגיע יום כ"ז מ"ח ישנה מחדש הוראה זו ד"צא מן התיבה" כדי לעזור ליהודי שני עד ל"טופח על מנת להטפיח". וקישר זה עם הענין ד"טיהרו את מקדשיך" המדובר לעיל.

שיחה ג' – אודות הברית של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע אשר כ"ז מ"ח הוא יום השמיני להולדתו, ואף שבפועל נדחה הברית ליום ב' דחנוכה מ"מ ישנם גם בכ"ז מ"ח הענינים דיום המילה (ומדוע לדחותם ליום ב' דחנוכה?), ולכן אמר כ"ק אד"ש שיסיים לבאר כמה ענינים שנותרו מההתוועדות דכ"ף מ"ח, ודיבר אודות הצורך בלימוד פנימיות התורה יחד עם נגלה דתורה באופן ד"תורה אחת" שזה נתייסד ע"י כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע בישיבת תו"ת, והסביר מדוע נתייסדה הישיבה דוקא אז כו'. לאחמ"כ קישר זאת עם הענין ד"צא מן התיבה" דלעיל.

כ"ק אד"ש צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה "ויהי הוא טרם כלה לדבר גו'".

שיחה ד' וה' – ביאור בפרש"י ובהערות אאמו"ר על הזהר.

אח"כ דיבר כ"ק אד"ש באריכות על המצב בארץ הקודש ואמר אשר 'דוחפים' את השו"ע (הפס"ד דפקו"נ) הצידה ואומרים שהוא אינו שייך לעניננו, והרי זה היפך התורה ממש! בסיום השיחה צוה לנגן "מלכתחילה אריבער".

אח"כ דיבר כ"ק אד"ש שיחה נוספת על המצב באה"ק, ובין הדברים אמר שעלו על שיטה חדשה והיא – לומר שקר כזה גדול שאין לו אחיזה כלל בשכל הפשוט, ובהקדים, שכאשר אומרים שקר גדול שאינו שייך במציאות חושב לעצמו השומע: אי-אפשר להאמין לזה שהרי אפי' בדרך נס זה לא יכול לקרות, ואעפ"כ הרי אומר זאת אדם שמבוגר ממני 20-ב שנה ויושב על ה"כסא" ומצוה לכתוב ולהדפיס שקר זה ביודעו שזהו "מילתא דעבידא לגלויי", ואם כן, לא יתכן שיאמר דבר שכולם יודעים שהוא שקר, אשר על כן – חושב השומע – מוכרחים לומר שזה אכן כך, ומה שאינני מבין הרי זה מצד קוצר המשיג!... ואכן ראו שדוקא משום כך ישנם המאמינים להם!

והמשיך כ"ק אד"ש: משחקים מי יישב על ה"כסא" ומי מתחתיו, מי יישב על "כסא" גבוה ומי על נמוך, בה בשעה שמדובר על פיקוח נפש היל"ת של אלפים רבים מבנ"י – היתכן שמתעסקים בשקר ואין פוצה פה ומצפצף?! וקישר זאת כ"ק אד"ש עם המצב המתדרדר ביהדות החרדית בהיפך האחדות.

בסיום ההתוועדות הציע כ"ק אד"ש להתענות תענית שעות ותענית דיבור וכיו"ב בקשר למצב הנ"ל, כולל ילדים קטנים, ואני הק' בתוכם, אבל לא יותר מחצי יום תענית.

צוה לנגן "עוצו עצה ותופר". אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט ניקאווא". אח"כ הזכיר ע"ד ברכה אחרונה, וטרם צאתו החל שוב לנגן "ניעט ניעט".

יחידות

יום א', אדר"ח מר-חשון

שאל ילד א' ללימודיו וענה שלומד משניות וחומש, כ"ק אד"ש בחנו בפ' בשלח ושאלו: אם יודע איך הגיעו היהודים למצרים, ואם יש היום מצרים? וכשלא ידע לענות פנה כ"ק אד"ש לאביו ואמר שכנראה אינו יודע מהנעשה בפוליטיקה...

יהודי זקן שאל את כ"ק אד"ש: במה יהי' מקושר אליו? וענה כ"ק אד"ש: כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר שההתקשרות היא ע"י לימוד תורתו, ולכן ילמוד נגלה וחסידות ומזמן לזמן יעסוק במבצעים.

א' אמר לכ"ק אד"ש שהוא תמיד פוחד ושאל מה לעשות, וענה כ"ק אד"ש: שיאמר פרק כ"ג בתהלים (בכל יום), בדיקת התפילין, ולבישת טלית קטן כשר.

יום ד', ג' מר-חשון

כ"ק שאל את א' הת' אם אחותו גרה בק. מלאכי? וכשענה לחיוב המשיך כ"ק אד"ש: האם אתה יודע שלאחותך נולד בן? תמסור לה ולבעלה מז"ט בשמי וימלא הקב"ה משאלות לבבם לטובה כו'. ובהנוגע אליך – ימלא הקב"ה משאלות לבבך לטובה וכו' וכו'.

כשנכנס הר' משה ירוסלבסקי מאש"ל "הכנסת אורחים" שאלו כ"ק אד"ש: מתי נוסע (וענה), והמשיך כ"ק אד"ש, שהוא הקפטן של הספינה ובמילא צריך להשאר עד לסיום, וצריך מנוחה מכל הענינים, והוסיף "איר זיינט אויסגעמוטשעט"... ונתראה ב"הכנסת אורחים" הבאה. ושאלו כ"ק אד"ש האם יש לו ממון כדי לשלם את כל ההוצאות? וכשלא ענה פנה כ"ק אד"ש לאשתו ושאל האם היא יודעת משהו אודות החשבונות?... ואמר ר' משה שהבטיחו שישלמו, ואמר לו כ"ק אד"ש שיראה שישלמו, ושיעשה רשימה מאלו ששילמו וישלח שמותיהם אלי, ותיאר לו כ"ק אד"ש מעלת הכנסת אורחים כו'. [להעיר שלפני מס' ימים החליטו לפתוח את ה"הכנסת אורחים" עד אדר"ח מ"ח, וכתב לו כ"ק אד"ש: שגם ביום בדר"ח מ"ח אין מתענים...]

יום ג', ט' מר-חשון

לאשה א' נתן כ"ק אד"ש דולר כדי לתתו לצדקה בארץ הקודש, ואמרה שאינה נוסעת לאה"ק, וענה כ"ק אד"ש: בקרוב יסעו כולם בביאת משיח, גם אני, וגם אני אתן...

א' הביא לכ"ק אד"ש את הספר "אלבום הרבי" ואמר שרוצה לתתו מתנה לא' וביקש מכ"ק אד"ש לחתום את שמו הק' על הספר, וענה כ"ק אד"ש שאינו נוהג לחתום שמו (באופן כזה) ולכן יתן לו תמורת זה ספרי תניא שיוכל לתת להם (אף שלא היו כאן בתשרי), ונתן לו כ"ק אד"ש כמה ספרי תניא.