מר-חשון תשי"ג - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ועש"ק וירא י"ט מ"ח, תשי"ג

היינו בהתנאים של נתן שי' גורארי', אחי' של הכלה לומד בתו"ת בברוקלין, (אבי' של הכלה מאיר חיים חייקין). העיקר שאחי' של הכלה הי' בליל ה' פ' בראשית על יחידות, ושאל אצלו כ"ק שליט"א, מי נוסע על התנאים? ואמר לו, ובתוך האנשים שאמר לו, לא הי' אף אחד מהבחורים.

ואמר לו כ"ק שליט"א, און די בחורים פאָרן גאָר קיינער ניט?! והמשיך און די א"י'דיקע אויך ניט?! ואמר לכ"ק שליט"א שיסדר שיסעו כמה בחורים, שישכרו טקסי (כאן נקרא קאַר), ושיסע א' הבחורים שיודע לנהוג.

מוצש"ק פ' וירא כ' מ"ח, תשי"ג

אתמול, כחמשה עשר רגעים קודם הדלה"נ, אמר כ"ק שליט"א שיהי' היום התוועדות לרגל יום הולדת כ"ק אדמו"ר נ"ע, אך להיות שנודעו מזה מאוחר, לא הספיקו להודיע לכל אנ"ש דפה, ואנ"ש הרחוקים שבאים לפה רק בשבת מברכים ויומא דפגרא לא היו, הי' אַ קליינער עולם, אפילו לא הספיקו להכין משקה, והי' רק בקבוק יי"ש אחד.

היום כחצי שעה לערך אחרי התפילה (כרגיל), נכנס כ"ק שליט"א לביהמ"ד וישב על מקומו וציוה לנגן, וניגנו ניגון אדנ"ע הרוסטובער, (זה לא הי' ע"פ ציווי של כ"ק שליט"א), אחר הניגון אמר דא"ח ד"ה והוא עומד עליהם.

אחר המאמר בהפסקת ניגון ואמירת לחיים, הי' דבר פלא והוא, אשר כ"ק שאל אפשר קאָן דאָ אימיצער זינגען אני מאמין, והתחיל א', ואחריו כל הקהל לנגן את הניגון "אני מאמין" (הוא הניגון שניגנו היהודים בגטו), מיד שהתחילו לנגן נשתנו פניו הק' ונעשה זייער ערנסט, וכעבור איזה רגעים רמז בידיו שינגנו את את הניגון היטב, כמו שמנגנים כל ניגון, כי בתחילה ניגנו זה בלחישה, כי לא ידעו פשר הדבר כו', כי הרי אי"ז ניגון חסידות, ולא ניגנו זה אף פעם אצל אדמו"ר, אך מיד שרמז בידיו, התחילו לנגן אותו היטב, וגם כ"ק שליט"א ניגן אותו עם כל המסובים.

יחס הרש"ג לכ"ק שליט"א הוא טוב מאוד, הרבה פעמים הוא שואל איזה ענינים נתבארו בהמאמר, עד כדי כך, אַז ער האָט אויסגערעדט איינעם אַ בחור למה הוא מתרשל בחזרת המאמרים, כמו"כ בשבת בראשית הי' בעת ההתוועדות.

בהמאמר שכחתי לכתוב אמר בסופו ענין א' בדרך אפשר, והפסיק באמצע ואמר: דעם מאמר איז אַ מאמר פון דעם רבי'ן נ"ע וואָס ער האָט געזאָגט פופציק יאָר צוריק בשנת תרס"ג, והענין הזה דלהלן אומרו בעצמו בד"א.

יום א' פ' תולדות, תשי"ג

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לא' בדבר איזה ענין, בזה"ל: מי שאומר שהמדינה היא איזה אתחלתא דגאולה היא כפירה גמורה, משיח האָט שוין געהאַלטן באַקומען, דער ס"מ אבער (חסר כמה תיבות), האָט מען געגעבן די מדינה פאַר אַ ניסיון, ווי מ'וועט האַלטן פון דעם, איז מען דעם ניסיון ניט באַיי געשטאַנען, און דאָס האָט אָפגעשטופט אויף אַ געוויסן משך זמן כו', דבר זה צריך להישאר בסודי סודיות כו'.