מר-חשון תשכ"ה - ר' יוסף ישראל סוסובר

מתוך Yomanim

(הופנה מהדף מר-חשון תשכ"ה)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ה' ב' מרחשון:

היום נכנסתי ליחידות בשעה עשר לעשר. אני חשבתי שאני יכנס לפני מעריב, אבל לפני מעריב הי' אצל הרבי, ר' בנימין שי' גאראדעצקי והי' עד מעריב, הוא הי' כחצי שעה. אחרי מעריב, נכנסתי הראשון ליחידות והייתי כ 4 דקות. הרבי שאל אותי על חולה אחד, אשתו של ר' אלי ראטה את השם שאל אותי, ולא ידעתי, אז הרבי אמר שאני יכתוב בפתק את השם. אחריי נכנס אלי' אבר, וגם נכנס חיים כהנוב. בשעה 10:05 בא יו"ר סגן הכנסת ישראל ישעי' והי' שם יותר משעה.

יום ו' ג' מרחשון:

היום בשעה 5 הלך הרבי הביתה.

יום ש"ק ד' מרחשון:

בבקר התחילו להתפלל בשעה 10. הרבי קיבל מפטיר. החזן הי' ר' חיים טאשקענט, שרו בהוא אלוקינו אבל ר' חיים לא הי' יכול לשיר. בשעה 12:45 נגמר התפילה. הרבי ירד בשעה 1:30 להתוועדות, והתחיל בשיחה על רש"י בפרשת נח. באמצע השיחה, יצחק נח ריבקין התחיל לדבר, אז הרבי אמר לו שיפסיק ואם לא יפסיק אז אני (הרבי) יפסיק. השיחה השני' דיבר בענין חצרמות, וגם דיבר שכאן באמריקה יש מנהג שמבזבזים כסף בשביל לצבוע הדירה, והרבי גם תבע מהבחורים והבעלי בתים שיעסקו בעבודת התפילה. אחרי השיחה השני' דיבר עוה"פ יצחק נח, אז הרבי אמר שידבר בזמן הניגון ולא בזמן (השיחות) .. ואמר הרבי עוה"פ, ג' פעמים אמר לו. ההתוועדות נגמרה בשעה 3:20, אני קיבלתי עלי' למטה בבית המדרש מפני שהצטרכתי לקבל עלי' מפני שאני יש לי השבוע יום הולדת. חזרה לא הי' הלילה. ע"כ משבת.

[בשבת התוועד הרבי באמצע השיחה אמר הרבי לרבקין איר קענט אופהערין ריידן? ואחרי הניגון ששרו אמר לו הרבי שטוב הי' שידבר באמצע הניגון ולא .. והרבי אמר לו עוה"פ שאם רוצה לדבר אז אני יפסיק. הסיבה הי' שהוא קצת שיכור].

יום א' ה' מרחשון:

היום לא הי' יחידות. בלילה התפלל הרבי מעריב למטה בבית המדרש, ירד להתפלה בשעה 7 הלילה למטה, מפני שנגמר שלשים לפטירת אמו הרבנית ע"ה. לפני מעריב אמר סעריבראנסקי הסוף של משניות, מפני שהי' סיום משניות עד שלשים, והרבי אמר קדיש דרבנן ואח"כ התפלל מעריב. אחרי מעריב יצא המאמר שנתן אד"ש לשלשים, המאמר מאדמו"ר מהר"ש משנת תרמ"ג, המאמר מתחיל מאימתי קורין את שמע. למד המאמר לפני כולם הי' ר' זלמן בעלסאפסקי, וחילקו משקה שנתן בשמח"ת.

יום ב' ו' מרחשון:

הרבי התפלל כרגיל. היום צם הרבי מפני בה"ב. הרבי התפלל מעריב 6:55 .

יום ג' ז' מרחשון:

בבקר בא הרבי בשעה 9:20. ב 9:55 נכנס הרבי והתפלל לפני העמוד, בשעה 10:30 נגמר התפילה. בשעה 3:15 נכנס הרבי למנחה. הרבי התפלל כרגיל, היום לא הי' יחידות, וכל השנה הזאת (בפשטות הכוונה לשנה שעברה) לא הי' יחידות ביום שלישי. היום נסעו מאוחר לבטפורט, וכשחזרנו משם, הרבי כבר אחז באמצע שמונה עשרה.

יום ה' ט' מרחשון:

היום הי' יום הולדת שלי היום לא הי' יחידות. הרבי צם היום. התפללו מעריב 6:00 ואח"כ הלך הביתה ולא חזר הלילה.

יום ו' י' מרחשון:

היום נסע הרבי לבית בשעה 4:30.

יום ש"ק י"א מרחשון:

בשבת התוועד הרבי משעה 1:30 עד 3:25 והרבי דיבר הרבה בענין עבודת התפילה, ואמר שפעם היו הבעלי בתים אחרי התפילה שמו את הטלית מעל פניו וישנו חצי שעה או חשבו חסידות, והיום בשעה 12:05 נגמר התפילה. וגם דיבר שלא שומעים את ההתוועדות ועשו משגענדים (?), ודיבר בענין מותרות באמריקה, יצחק נח (הנ"ל) לא הי' השבת.

יום א' י"ב מרחשון:

בבקר כסדר כל יום, הרבי התפלל כרגיל. בלילה הי' יחידות משעה 8. הרבי התפלל מעריב בשעה 6:48. בשעה ? הרבי מסקולן הי' אצל הרבי כשעה וחצי. כל היחידות נגמרה בשעה 1:30. ביחידות נכנס גם יהושע יוזביץ. היום הודיע שלמה רייניץ שנפטר בעל של אמו, אז שאל את הרבי האם לנסוע לאמו, והרבי ענה שלא יסע.

הלילה יצא הרבי לקידוש לבנה אחרי מעריב. בזמן שיצא חיפש את הלבנה, ואח"כ עמד וקידש. הרבי שם ידיו בפה בזמן שאחז במילים כשם שאני רוקד וכו'.

יום ב' י"ג מרחשון:

הרבי התפלל לפני העמוד כבכל יום. היום צם הרבי מפני שהיום בה"ב. בשעה 3:17 נכנס למנחה. מעריב התפלל הרבי ב 6:48. הרבי נסע אחרי מעריב ולא חזר הלילה. בלילה במעריב אז הרבי במשפט שאומרים ד' אלקיכם אמת, אז הרבי אומר כל פעם בלחש ואח"כ אומר בקול רם ד' אלוקיכם אמת, והלילה אמר בקול רם בפעם הראשון ד' אלוקיכם אמת וחזר חלילה, ואח"כ עוה"פ ד' אלוקיכם אמת.

יום ג' י"ד מרחשון:

היום נכנס ר' בנימין גארדעצקי אצל הרבי בשעה 2 בצהריים, והי' עד 3:30. והתפללו מנחה 3:30.

יום ד' ט"ו מרחשון:

הרבי נכנס היום להתפלל בשעה 9:38, ובחזרת בש"ץ במילים שומע תפלה בסוף הברכה, הרבי בכה. לפני הודו שהה הרבי מעט זמן עד שהתחיל הודו, משא"כ כל יום, התפלה נגמרה 10:20. בשעה 12 נסע הרבי למקוה, 12:45 חזר מהמקוה, בשעה 1:04 נסע הרבי לאוהל וחזר בשעה 6:15 ולא התפללו מנחה עד שהרבי בא. הרבי כשבא אמר קרבנות בדרך, ובא עם נעלי טניס ונטל ידיו בכיור שעל יד חדרו של ר' שמואל לויטין. הרבי נכנס להתפלל מנחה בשעה 6:24 ואמרו תחנון אע"פ שהי' אחרי השקיעה. בשעה 6:40 גמרו מנחה ואח"ז נכנס ל. גרונר אצל הרבי ויצא ואמר שהרבי מתפלל מעריב עוד מעט. בשעה 6:50 יצא הרבי למעריב, נגמר מעריב 7:10, יצא הרבי מחדרו בשעה 7:30 ונסע הביתה. ליהושע יוזביץ שעמד ליד הדלת של הזאל אז הרבי אמר לו: "פאר געזונט און גיב איבער א גרוס פון מיר" והרבי חייך, והרבי נסע עם קרינסקי ולא חזר הלילה .

יום ה' ט"ז מרחשון:

היום בבוקר שחרית התחילה בשעה 9:38 ונגמרה התפלה 10:30. מנחה 3:14, מעריב 7:00. בשעה 8 התחילה היחידות. הלילה נכנסה ההנהלה לרבי, ור' זלמן גורארי' נכנס הלילה ליחידות והי' שם שלש רבעי שעה. וגם א' עיתונאי מקנדה הי' כשעה. הרבי הלך לביתו בשעה 2 בלילה.

יום ו' י"ז מרחשון:

היום בא הרבי הבוקר 9:25 נכנס להתפלל 9:40, ונגמר התפלה בשעה 10:20. הרבי הלך הביתה בשעה 4:45.

יום ש"ק י"ח מרחשון:

בשבת בא הרבי בשעה 9:40 ל 770 וירד להתפלל בשעה 10. התפלה נגמרה בשעה 12:25. ההתוועדות התחילה בשעה 1:30, לפני ההתוועדות עלה לבימה ר' פנחס כץ ואמר שהרבי מאוד מרוגז שיושנים בהתוועדות, והשבת עשו הרבה שולחנות בלי ספסלים בכדי שלא יוכלו לישון בהתוועדות. ביאר הרבי הרבה קושיות שיכולים לשאול על רש"י ואף אחד לא שאל. וגם אמר מאמר בניגון של שיחה. באמצע ההתוועדות ישן אחד אז הרבי אמר שיעזובו לישון, ההתוועדות נגמרה בשעה 3:00, והתפלל מנחה אח"ז. הרבי נכנס למעריב 6:45, הרבי הלך הביתה בשעה 7:30 ולא חזר הלילה.

יום א' י"ט מרחשון:

הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:20 ונכנס להתפלל 9:37. נגמרה התפלה 10:25. בקדיש דרבנן לפני הודו נפל הטלית מעל גבו והטלית הי' על הארץ, והרבי לא הרים עד גמר קדיש דרבנן. בשעה 11:45 הי' הלוי' של העלמן, עשיר אחד שנתן כסף בשביל הישיבה, וכל הישיבה יצא, ואחרי כמה דקות יצא הרבי, והרבי הלך עד אחרי קיגנסטון ועמד שם עד שנסעו כל המכוניות, והרבי הסתובב והלך בצד של המדריכה ובדלת שלפני שנכנס לתוך 770 הי' שם מים וכלי, והרבי נטל ידיו ארבעה פעמים בכל יד, ביד זה ואח"כ ביד שני, והרבי נכנס לזאל וישב על הספסל ואמר משהו, ואח"כ קפץ ארבעה קפיצות מעל הספסל, וישב, ואח"ז הלך לחדרו. בשעה 3:17 נכנס למנחה ובשעה 3:32 נגמר מנחה. למעריב נכנס 6:47 ונגמר 7:02. ליחידות הי' הרב דעסלר בעל הוצאת ספרים.

יום ב' כ' מרחשון:

הרבי נכנס בשעה 9:35 ונגמר התפלה בשעה 10:20. למנחה נכנס הרבי בשעה 3:17 ונגמר התפלה בשעה 3:31. למעריב נכנס אד"ש ב 6:47 ונגמר מעריב 7:01. בשעה 11:45 הלך הרבי הביתה.

יום ה' כ"ג מרחשון:

הרבי בא הבקר 9:24 ונכנס להתפלל בשעה 9:40 נגמר התפלה בשעה 10:30. במנחה נכנס הרבי 3:15 ונגמר 3:30. למעריב נכנס הרבי בשעה 6:00 ונגמר מעריב בשעה 7:03. בשעה 6 כבר הי' רעש בחוץ שהי' צריך לבא הסינוטור של ניו יורק קוטנוג וסגנו. באו בשעה 8:50 והי' בחוץ מהומה, ובזמן שנכנס קונטוג אל הרבי אז נדחפו הרבה מאנ"ש לחדר וכל כך נדחפו עד שכיבו את החשמל מהחדר לשני' והרבי דיבר אתו כמו עם קנדי בענין שיתמוך את הבית ספר, והי' כחצי שעה. בבית הכנסת הרפורמי באיסטערן פארקוואי נאם קנדי וגם קונטוג הי' צריך לבא לדבר שם. בשעה 12:45 יצא הרבי מחדרו ונסע עם קרינסקי, והרבי חיכה בטקסי עד שיכנס חדקוב.

יום ו' כ"ד מחרשון:

אחה"צ, כתבתי פיתקא לכ"ק בענין ר' אלי' ראטה ובענין אלי' כהן. הרבי הלך הביתה בשעה 3:45 והרבי חזר ל 770 בשעה 4:30. הרבי נכנס להתפלל בשעה 4:40. הרבי התפלל מעריב וקבלת שבת בשעה רבע לשש.

יום ש"ק כ"ה מרחשון:

בבוקר התחילו להגיד תהלים בשעה 8:30 והחזן הי' ר' זלמן דוכמאן, ונגמר בשעה 10:10. הרבי אמר בין כל פרק ופרק קדיש. התפילה התחילה בשעה 10:30 הרבי נכנס 10:30, והתפילה נגמרה בשעה 12:30. בשעה 1:30 נכנס הרבי להתוועדות. לפני ההתוועדות עמד ר' דוד שי' ראסקין על הבימה והכריז שאף אחד לא ישן ואם הוא רוצה לישון שילך לביתו. הרבי דיבר בהתחלה על הפרשה חיי שרה. השיחות יוצאות מוגהות כל שבוע. והרבי הזכיר באמצע מה שיושנים באמצע ההתועדות. הרבי אמר בסוף ההתוועדות שכעת יכולים להתעורר (מפני שהי' בסוף ההתוועדות), ההתוועדות נגמרה בשעה 3:40, ואח"ז התפללו מנחה. למעריב נכנס ב 5:47 ואח"ז אמר ר' יוחנן הבדלה, והרבי נכנס לחדרו. בשעה רבע לשבע הלך הרבי לביתו.

יום א' כ"ו מרחשון:

הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:22 ונכנס להתפלל בשעה 9:38 ונגמר התפלה בשעה 10:25. היום הרבי הודיע שלא יצא למעריב בשעה 6:45, אלא בשעה 7:45. במעריב בכה הרבי קצת בהשכיבנו בהמילים מלפנינו ומלאחרינו. הלילה הי' ליל יחידות. נכנס ליחידות ר' קאפל באכער ואשתו והרבי נתן לקאפל 10 דולאר, ולאשתו 5 דולאר, ואמר להם את הדולרים תמכרו בא"י, ואת הכסף שיתנו לצדקה. הוא נוסע ביום שלישי. גם אמר לו הרבי שיחזור שיחה בירושלים ובלוד ובכפר חב"ד. הוא נוסע לדרום אפריקה אבל בדרך יהי' בא"י. גם אמר לו הרבי שיכנס למושב שמדברים באנגלית אל יד כפר חב"ד. הלילה נכנסו גם עשרה אנשים ממדינת ערבית עם שמואל פסח באגמילסקי, והם היו כשלשה רבעי שעה. הרבי דיבר אתם שיעשו מקוה והרבי רצה לתת 4 אלפים דולאר בשביל המקוה, אבל אמרו שיתנו לבד. והרבי אמר להם שהוא רוצה להשתתף ונתן 18 פעמים 18 דולאר. וגם הרבי אמר שהאיש שרצה לתת את 4 אלפים דולאר ישמח שכעת יצטרך ליתן רק 18 פעמים 18. אחרון נכנס ליחידות חיים ברגר והי' שם 15 דקות ונדנד הרבי, והרבי צלצל ליודל קרינסקי שיכנס להוציא אותו, אז קרינסקי נכנס והוציא אותו. הרבי נסע בשעה 12:30.

יום ב' כ"ז מרחשון:

בבקר בא הרבי עם הטקסי בשעה 9:22 ונכנס להתפלל 9:40 ונגמר התפלה 10:40. בשעה 3:18 נכנס הרבי למנחה ונגמר מנחה בשעה 3:31. ולמעריב נכנס בשעה 6:50 ונגמר בשעה 7:03. הרבי הלך הביתה בשעה 12.

יום ג' כ"ח מרחשון:

בבקר בא הרבי בשעה 9:20 ונכנס להתפלל בשעה 9:37 בשעה 10:23 נגמר התפילה. בשעה 3:16 נכנב הרבי למנחה ונגמר התפלה בשעה 3:32. בשעה 6:48 נכנס הרבי למעריב ונגמר בשעה 7:02. בשעה רבע לחמש אחה"צ הלך הרבי לבית וחזר לפני 6.

יום ד' כ"ט מרחשון:

הרבי בא היום בשעה 9:26 ונכנס להתפלל בשעה 9:42 ונגמר התפלה 10:19. בשעה 11:15 הלך הרבי למקוה ובשעה 12:12 חזר מהמקוה, הלך ברגל למקוה. בשעה 12:33 נסע הרבי לאוהל עם קרינסקי. הרבי חזר מהאוהל בשעה 5:20 ונכנס להתפלל מנחה בשעה 5:13 שזה 20 דקות אחרי השקיעה, ונגמר התפלה בשעה 5:27. הרבי נכנס למעריב בשעה 5:35 ונגמר התפלה 5:48. והרבי נסע הביתה הבשעה 6:30 ולא חזר הלילה.