מר-חשון תשמ"ג - ר' אורי הולצמן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום שני ב' דר"ח חשון

3:15 יצא כ"ק למנחה, ואחרי' בירך את הנוסעים בפרוזדור. אח"כ נכנס לג"ע התחתון ובירך שם את התלמידים השלוחים הנוסעים למילאנו וברינוא [קבוצת מילאנו: רג"מ גרליק, לוי"צ גרליק, יוסף גרליק, שד"פ לאזאר, מ"מ שארפשטיין. קבוצת ברינוא: ר"י גולדברג, י"ש קלמנסון, י"י קלמנסון, שלום הלוי גורעוויטש, גבריאל סבג, ברוך ב"צ חזנוב, זלמן לנדעס, קרסניאנסקי, יוחנן ביגס, חיים רפופורט].

בסיום הברכה נתן לכל אחד מהם (כולל הרבנים) קונטרס מכתבים כלליים תשרי תשמ"ג ובתוכו דולר א'. כשיצאו מלפני כ"ק אד"ש התחילו לנגן שיבנה ו"מחול היחידות", ואד"ש בשומעו קול הזמרה עודד בתנועת יד ונכנס לחדרו הק'.

5:20 ירד לביהמ"ד הגדול לכינוס הנשים (כמדובר בהתוועדות שבת בראשית) והשמיע שיחה בת כשעה, וחילק דולרים. ב-7 מעריב כרגיל, 7:30 נסע לביתו.

יום שלישי ב' חשון

ב-2 לערך ירד כ"ק לכינוס ילדי צבאות ה' (כמדובר בהתוועדות שבת בראשית), הי' קצת ערנסט, יחסית לכינוסי צ"ה הקודמים. בסוף חילק 3 דיימס ע"י המדריכים לכאו"א מהילדים. 4:40 חזר לחדרו הק', ולפני היכנסו לגעה"ת בירך את הנוסעים ברכה קצרה.

יום רביעי ג' חשון

לאחר מנחה בירך כ"ק בג"ע התחתון (במיקרופון – שנשמע גם בביהמ"ד הגדול) את התלמידים הנוסעים למונטריאל וכן כמה מהתלמידים הנוסעים ללונדון וקאראקאס והת' שלמה סגל (הנוסע להיות מגיד שיעור במילאנו). בסיום הברכה חילק לכאו"א קונטרס מכתבים כלליים ודולר א'.

נסע לביתו ב-5 וחזר כעבור שעה. 11:44 נסע לביתו.

יום חמישי ד' חשון

כ"ק נסע לביתו הערב ב-12:27!

יום שישי ערב ש"ק פרשת נח, ה' חשון

כשחזר כ"ק מהספרי' קודם כניסת השבת, עמד בדרך ר' שלמה קונין מקליפורני' וסיפר לכ"ק על הראיון שהי' לו ועוד 6 משלוחי אד"ש (רא"י שמטוב ועוד) עם נשיא ארה"ב רונאלד רייגן, ואמר לכ"ק שהי' באופן מסודר וקיבלם באופן טוב וכו', וסיים שניגנו גם "לכתחלה אריבער"... כ"ק הגיב במשיכת כתפיים, ושאלו מה פשר הדבר שניגנו (הרי הי' זה ראיון רשמי וכו'), אז ענה ר"ש שניגנו בחשאי... וחייך כ"ק חיוך רחב, ובירכו שיהי' בהצלחה וכו'.

שבת פרשת נח, ו' חשון

בהגיע אד"ש ל-770 בבוקר, הודיע ללייבל על התוועדות. ההתוועדות החלה בזמן ונמשכה עד 5:30. ג' שיחות, מאמר כעין שיחה, ושיחה נוספת.

דיבר על ההוראה מפ' נח, שכאשר רוצים לעסוק במבצעים, בא הקלוגינקער ומפתה את האדם שעליו לעשות תשובה קודם לכן וכו', וכמ"ש בתניא – שהרי הקלוגינקער לומד גם תניא... – שכל זמן שלא עשה תשובה, הרי כל התורה ומצוות הולך למקום אחר רח"ל. והאריך בביאור ההוראה מפרשתנו שאין להתחשב בטענותיו, ויש לעשות רצון ה' האמיתי.

הי' כרגיל שיחה על פרש"י, ד"ה והגשם – נח יז, ב. כמו כן היה ביאור על הערות אביו בזהר, בענין מחלוקת התנאים על הפסוק "בדורותיו", שא' דורש לשבח והב' דורש לגנאי, וכותב אביו ז"ל שזהו מפני שא' שרשו ממדת החסד והב' שרשו ממדת הגבורה, והקשה כ"ק דמכל מקום היה גם על הב' לדרוש לשבח כשאפשר, וביאר בזה.

בסוף ההתוועדות הורה לנגן לכתחילה אריבער ועוד ניגונים. לאחר מנחה התחיל כ"ק לנגן שיבנה (ר' זושא וילימובסקי לא חש בטוב בליל שבת, והובהל לבית הרפואה). כ-10 דקות אחרי מעריב הלך כ"ק לביתו.

יום ראשון פ' לך, ז' מרחשון

10:20 הגיע כ"ק ל-770. לוי"צ פריידין ביקש ברכת הפרידה בשעה שכ"ק יצא מן הרכב, והרבי שוחח עמו מעט. 11:15 נסע למקוה. 2:45 נסע לאוהל. לפני היכנסו למכונית, נעמדה אשה א' בדרכו, כ"ק ניסה לפנות אנה ואנה, אך היא התעקשה, ואמרה משהו לכ"ק, וענה לה. לבסוף אמר לה: שנשמע בשורות טובות, ונכנס למכונית, ואז נזכרה שיש לה מכתב אליו, ודפקה בחלון המכונית, כ"ק פתח החלון ונטל את המכתב.

7:20 חזר אד"ש, והגברת הנ"ל עמדה בפרוזדור, ונענע לה אד"ש בראשו לברכת שלום [שמעתי שמוצאה מריגא לטבי', וסיפרה שכאשר ר' מרדכי דובין הי"ד הביא את כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע (או כלשונה: אבי' של הרבנית) לריגא, הוא הביאו לביתה. כנראה היו מעשירי ופני העיר]. לאחר כמה רגעים נכנס אד"ש למנחה, אחרי התפילה בירך בפרוזדור את תלמידי ה'קבוצה' הנוסעים היום לאה"ק.

רבע שעה אחרי מנחה – מעריב; 10 דקות אחרי מעריב נסע אד"ש לביתו.

היום נפטר א' מזקני אנ"ש ומראשי העוסקים בהכתרת אד"ש בתש"י – להבחל"ח – הרה"ח וכו' ר' שלמה אהרן קזרנובסקי ז"ל. הלוויתו תתקיים מחר, וכנראה שכ"ק ישתתף.

יום שני ח' חשון

ההלוי' של רש"א קזרנובסקי תעבור בשעה 2 ע"י 770. עד לרגע האחרון לא הודיעו לקהל האם אד"ש ייצא או לא. ב-2:10 נכנס לייבל אל חדרו הק' ויצא מיד בהשאירו את דלת ג"ע התחתון פתוחה, אד"ש יצא החוצה וצעד לאיטו בלוותו את המכונית שבה הארון, עד שהגיע ליד הבית הראשון שבבלאק הבא, ואז עמד על מקומו והביט על המכונית עד שהתרחקה לגמרי.

אחר כך הורה לבנימין שיאמר לבני המשפחה לחזור מסביב (היינו לא באותה דרך שליוו), וכשראם כ"ק סימן להם בידו הק' שילכו מסביב. אחרי זה הסתכל לצדדים כמה פעמים כמחפש דבר מה, וליוה במבטו את המכוניות שנסעו ללוות את הארון אל בית החיים בקווינס (הוא נטמן בסמיכות לאוהל כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע). לבסוף פנה ללייבל ושאלו היכן האוטובוס בשביל הבחורים? לייבל הלך, וחזר להודיע שהאוטובוס כבר בדרכו ל-770. כ"ק משך בכתפיו ושוב נפנה לצדדים כמה פעמים.

לבסוף הגיע האוטובוס ועצר לא רחוק מכ"ק, ומיד התמלא בבחורים, בעוד כ"ק מביט כל העת על העולים לאוטובוס. כאשר החל לנסוע, ליווה כ"ק במבטו את האוטובוס, ואח"כ אף התכופף לראותו. לבסוף הסתובב וחזר ל-770. אד"ש היה רציני ביותר מעת שיצא עד להכנסו בחזרה.

מימין דלת הכניסה ל-770 הוכן ספל מים, אד"ש נטל את ידיו 8 פעמים לסירוגין ונכנס לביהמ"ד הקטן, אמר ז' פעמים "יושב בסתר" בהחליפו מקום ישיבתו בכל פעם (הזאל לא היה מסודר וכו', וכדי בזיון וקצף...). אד"ש לא נסע היום לביתו אחה"צ (אד"ש צם תענית בה"ב). 6:35 מעריב בג"ע התחתון, היה מלא באנשים, שלא כפי הרגיל שקוראים רק למנין). ב-7 נסע לביתו.

יום רביעי י' חשון

אתמול נפטר הרה"ח הישיש ר' ישראל נח בליניצקי והובא לקבורה באה"ק, הי' כבן ק' בפטירתו, התגורר עד יומו האחרון בבנין תומכי תמימים בברינוא. לפי דברי בנו ר' אהרן יוסף יבלחט"א, שאל פעם מאד"ש האם יכול לנסוע למקום אחר, וענה לו אד"ש שישאר, כי בהימצאו שם הוא מוסיף יראת שמים לבחורים.

10:10 הגיע כ"ק ל-770. בהיכנסו עמדה אשה מצרפת עם בנה ונכדה, וביקשה מכ"ק ברכה לצאצאי', אד"ש בירך אותה בצרפתית שיהי' לה נחת (מילה זו אמר בלה"ק), נתן לנכד מטבע ואמר לו לשים אותה בקופה.

6:50 מעריב. ב-8 נכנס לחדרו הרב משה רוזן שי' – הרב הראשי במדינת רומניה, ושהה שם עד 9:50 (קרוב לשעתיים!). ביציאתו, נכנס למזכירות לדקה, ומיד יצא ונסע מבלי לספר מילה, כמובן.

ב-10 נכנס לחדרו הק' האדמו"ר מסלאנים (ר' אברהם וינברג, שהיה בעבר ר"מ בישיבת תו"ת בלוד ), עם כמה מחסידיו. החסידים נתנו ידם לאד"ש לקבל שלום כנהוג ברוב החסידויות (ואחד מהם אמר לאד"ש את שמו – לא בשביל ברכה, אלא להודיעו.. – אז שאלו כ"ק, מה? ונשתתק...). לאחר מכן רמז להם האדמו"ר לצאת, והמתינו (עם לייבל) בג"ע התחתון. ב-11 לערך יצא האדמו"ר, ואד"ש ליווהו עד לפתח ג"ע התחתון, ושם עמד וליווהו במבטו עד ליציאתו מ-770.

בדרכו החוצה, הבחין האדמו"ר בקהל בכמה מתלמידיו מישיבת תו"ת בלוד, ודרש בשלומם בלבביות, ואד"ש עמד והתבונן בנעשה, כמובן שלא האדמו"ר ולא הבחורים הבחינו שמתבונן בהם, מגודל הצפיפות, והי' ניכר מעין קורת רוח על פניו הקדושות...

11:55 נסע כ"ק לביתו.

יום חמישי י"ג חשון

אד"ש לא נסע לביתו אחה"צ (צם היום בה"ב). 6:25 מעריב בג"ע התחתון שלא להפריע לסדרי הלימוד. 6:45 נסע לביתו.

בערב בזמן סדר דא"ח, למד ר' מרדכי שי' מענטליק מכתב אד"ש דר"ח מרחשוון, וביאר היטב את המ"מ הראשון בנוגע לנוסח ברכת החודש [שהיו בזה שינויי נוסחאות בין המהדורה הא' למהדורה הב' דהמכתב]. אח"כ התקיים שיעור תניא (פרק ב') בביהמ"ד הגדול, ע"י ר' יוסף שי' וויינבערג.

יום שישי ערב ש"ק פרשת לך, י"ב חשון

10:10 הגיע אד"ש ל-770, והכניס בדרכו כמה מטבעות בקופת הצדקה.

היום הוציא כ"ק פתק ובו שאלה ותמיהה בנוגע למקוה הנשים שכבר כו"כ שנים שבונים אותה – רובו ביטויים חריפים ונמרצים על העיכוב הגדול עד כה.

הכריזו בנוגע למקוה הנ"ל כמה פעמים במשך השנה, וגם אמרו שקיבלו כבר כמה צעטלאך (וכנראה שמענה זה עולה על כולנה בכמות ובאיכות וד"ל). בגוף המענה השאיר כ"ק רווח ריק ליד מש"כ "לשון השו"ע", כדי לציין המ"מ כדרכו בקודש. וזלה"ק (במענה לשאלת העסקנים על הרחבת ביהמ"ד):

תפסת מרובה וכו' ויסתפקו לע"ע (בצידי דרום וצפון) מבלי הריסת משרדים או שינוי בהם.

ובפרט (בנוגע להבטחות שלהם – במוכח) המאורע המבהיל, ומבהיל עוד יותר – שאין אף אחד שם לב לזה כלל!!

סתרו (בממון ציבור ובזריזות) מקווה היחידה לנשים שהייתה בכל השכונה דליובאוויטש ושמבקרים בה נשי חב"ד מכמה מדינות – לפני כשנתיים?!

וכיוון שכנראה לא "נודע" להם עד"ז – הריני להודיע: 1) אין מקווה במקומה עד עתה, כאן, 2) על-פי שולחן-ערוך בנוגע לבית הכנסת אפילו, ואפילו כשיש עוד בית-הכנסת – צע"ג איך סתרו מלכתחילה 3) במצב שמותר לסתור (שלא היה כלל בנידון זה) – צריך להיות "לבנות במהרה ביום ובלילה" (ל' השו"ע ).

ובעיני ראיתי שמלבד ימים ספורים אין בונים כלל לא בלילה ולא ביום. וה' ירחם על כולנו בתוך כלל ישראל. ומסיימים בטוב.

אד"ש מסר היום בבוקר להדפסה את הלקו"ש השבועי.

בליל שבת הי' שיעור עם ר' יואל שי' כהן בחובבי תורה בלקו"ש חלק טו שיחה ג'. שיעור זה יתקיים בכל שבוע אי"ה.

ש"ק פרשת לך, י"ג חשון

בשבת בבוקר, בדרכו ל-770, ניגשה אל כ"ק – להבדיל וכו' – אשה כושית ושאלתו היכן מספר 749 איסטרן פארקוויי (שהוא א' מבניני הפנימי' דתו"ת המרכזית, שעובר כעת תהליך של שיפוץ, וכנראה אחד מקרובי' עובד שם). אד"ש החווה בידו אל עבר הבנין הנ"ל, ולפני היכנסו ל-770 הסתובב לאחוריו (כמי שרוצה לראות האם מצאה את הכתובת!).

2:45 הלך אד"ש לביתו וחזר ב-3:30. מנחה (כרגיל כשאין התוועדות) בביהמ"ד העליון, אד"ש לא עלה לשלישי. 6:45 יצא אד"ש למעריב. 5 דקות אחרי מעריב יצא לקידוש לבנה, על אף שראו בבירור את הירח ליד המדרגות (במדרכה), המשיך כ"ק ללכת עד לקצה הגינה שבחזית חדרו הק'. כרבע שעה אח"כ נסע לביתו (ובידו מעטפה גדולה וגדושה, שכמדומה בא ביום ו' העבר בבוקר עם מעטפה זו או דומה לה).

הלילה מזיזים את השעון בשעה אחורנית.

יום ראשון פרשת וירא, י"ד חשון

אד"ש נסע לאוהל וחזר ב-5:55. כעבור 5 דקות נכנס למנחה, בדרכו חילק מטבעות לצדקה לילדים כדרכו בקודש, ולילד אחד נתן ב' מטבעות. לאחר התפלה בירך בפרוזדור את הנוסעים בברכת נסיעה צלחה.

6:45 מעריב. לאחר התפלה בירך שוב את הנוסעים, ונכנס לחדרו עם ר' אברהם יצחק שי' שמטוב (שחיכה בג"ע התחתון). כעבור 5 דקות יצא ר"א שמטוב, ונכנס ר' בנימין שי' גאראדעצקי (7 בערך), ושהה בחדרו הק' קרוב לשעתיים. אחר כך נסע כ"ק לביתו.

היום אחה"צ באו ר"מ מענטליק ור"ד ראסקין לחובבי תורה ודיברו על התלמידים על-דבר שמירת הסדרים, החובות המוטלות על תלמידי התמימים. בין הדברים אמר הרב מענטליק שיש ללמוד לכל הפחות 2 דפים גמרא לגירסא בשבוע.

יום שלישי ט"ז חשון

בעת חזרת הש"ץ בתפלת מנחה, התכונן אד"ש להתיישב, וכדרכו בקודש העיף מבט למולו וראה אחד עומד מולו בתפילת העמידה, אז המשיך אד"ש לעמוד (בין הספסל לשולחן) משך כל חזרת הש"ץ ללא נוע, ורק לתחנון יצא ממקומו ונעמד בצד השולחן, ולנפילת אפים התיישב במקומו (הלה עמד עדיין והתנענע בדביקות עד גמר התפילה).

כ"ק נשאר היום עד שעה מאוחרת ביותר. 12:35 נכנס לייבל עם הדואר האחרון להיום לחדרו הק', וכעבור דקות ספורות יצא בריצה. 12:45, "בחצי הלילה", נסע כ"ק לביתו.

הת' סימון ג'ייקובסון, המניח כיום ד"ועד הנחות התמימים" – חתן בשעטומו"צ.

יום רביעי י"ז חשון

היום התקיים השיעור הראשון של הר"מ מענטליק בחובבי תורה, בענין "אין דשב"ע פחות משנים", ו"עד אחד נאמן באיסורין" (על יסוד הרשב"א קידושין סה ד"ה א"ל, קצוה"ח הל' אונאה ומקח טעות סי' רמא ס"א).

לאחר מעריב – הסתפר כ"ק בחדרו. ב-12 בלילה נסע כ"ק לביתו, קודם לכן ניסה כ"ק להתקשר אל המזכירות דרך הטלפון, אולם משום מה הטלפון לא פעל כדבעי והמזכירים לא הרימו את השפופרת. יודל הי' במשרדו למעלה, ובנימין ולייבל היו בחדר המזכירות. כ"ק יצא מחדרו (וכיבה את האור) ופתח דלת המזכירות, ובעמדו בפתח שאל לבנימין שי' למה לא עונים? בנימין השיב שכנראה ישנו קלקול בטלפון. אז ביקש כ"ק מלייבל שי' את ה"אלגמיינער", ושיביא לו "דער צעטל" (מחדרו הק'). לייבל נתן העיתון, והלך והביא פתק והכניסו במעטפה, כ"ק לקח את העיתון והמעטפה ופנה ללכת לכיוון המכונית.

בנימין יצא וחיפש את יודל (שמסיע בד"כ את כ"ק לביתו), ומשלא מצא אותו, מיהר למכוניתו, אך היא הייתה נעולה. לבסוף ירד יודל במקרה ממשרדו, וכמובן רץ אל המכונית, וכ"ק לא הוצרך להתעכב... כ"ק אמר לו כמה מילים ונכנס אל המכונית.

היום התארגנו כמה בחורים מה'קבוצה' דאה"ק (שלומדים אף הם בחובבי תורה) ופנו לר"ד שי' ראסקין בנוגע למצב הגשמי בישיבה כו', תלו פתק על דלת הזאל ב-885 ובו נרשמו כל התלמידים הסובלים מקור וכו', וליהודים הייתה . . ששון ושמחה...

מענין לענין, הנהלת הישיבה רצתה שהתלמידים מה'קבוצה' דתשמ"ב שנשארו ללמוד בחצרות קדשנו, שיעברו ללמוד באשען פארקוויי, אך למעשה הדבר לא יצא אל הפועל.

אגב, להבדיל בין קודש לחול – הכושי (השיכור) שהי' מנקה ב-770 בביהמ"ד העליון, נורה הערב ומת מפצעיו בבית-הרפואה, לא ידוע על מה ולמה.

יום חמישי ח"י חשון

10:10 הגיע כ"ק ל-770, כעבור כמה דקות נכנס לביהמ"ד לקריה"ת, קודם לכן חילק מטבעות לילדים והכניס בעצמו מטבעות לקופה. בעת קריה"ת עיין ברש"י ובמפרשים בחומש שלפניו – בית יהודא - כמדומה בפסוק הב' בפרשתנו (וירא).

10:50 נסע למקוה וחזר כעבור 40 דק'. בעת יציאתו אל המקוה, עמדו אשה ותינוקה בצד המדרגות על-יד המדרכה, אד"ש נתן לתינוק פרוטה לצדקה, ובשבתו במכונית הסתכל כל העת על התינוק ונופף לו פעמיים בידו הק'.

ב-2 אחה"צ לערך נסע לאוהל, וחזר ב-5:50. כעבור כמה דק' נכנס לביהמ"ד לתפלת המנחה. מעריב בזמן (6:45). בשני התפלות עמד בנו הקטן של לוי שי' גולדשטיין לא הרחק מכ"ק, וענה בקול רם "אמן" וכו', וכ"ק הסתכל אליו וענה בכל פעם "אמן" יחד עימו, ועודדו בתנועות ראשו.

ב-7 לערך נסע לביתו. הערב התוועד עם התלמידים בחובבי תורה, המשפיע ר' שלמה שי' זרחי.

יום שישי ערב ש"ק פרשת וירא, י"ט חשון

כבר התחילו לעשות את ההכנות ולאסוף כסף עבור סעודת ר"ח כסלו הבעל"ט, היום בו הלך אד"ש לביתו בפעם הראשונה אחרי המאורע הידוע בשמע"צ תשל"ח, ונתלתה היום מודעה ב-770 ובה הזמנה לכל אנ"ש להשתתף.

השבוע יצאו לאור בהוצאת קה"ת: ספר המאמרים תרמ"ג-מ"ד (בכרך אחד); אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע כרך א' (מתכוננים להוציא לאור אי"ה עוד 4 כרכים).

אד"ש הלך אל הספרי' למשך כמה דק', כרבע שעה לפני הדלקת הנרות.

בליל ש"ק בשעה 9 הלך אד"ש לביתו (ספרי').

ש"ק פרשת וירא, כ"ף מרחשוון

בבוקר נודע שתהי' היום התוועדות, לכבוד כ"ף מרחשוון, יום הולדת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

דיבר בהתוועדות על כך שהשנה מלאו מאה שנה להתחלת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר נ"ע בעל היום הולדת, וכן יש בקביעות דשנה זו עילוי נוסף שיום הולדתו חל בשבת קודש, כשם שכאשר ר"ה חל בשבת נעשה בו עילוי נוסף. והזכיר שכ' מרחשוון חל תמיד באותו יום בשבוע שראש השנה חל (כי תשרי לעולם ל' יום, לפי הקביעות השתא שתלוי' בחשבון).

לאחר מכן דיבר על מעלת ענין יום ההולדת, וביאר שישנם חילוקי מדרגות בנשמות כו', אך החשיבות העיקרית היא עצם ההולדה בפועל. ומעלה יתרה ישנה בענין הולדת נשיא ומנהיג ישראל, שמרגע הולדתו הרי הוא "רועה ישראל", כפי שמבואר במדרשי חז"ל אודות משה רבינו. וזהו הענין ד"נעוץ תחילתן בסופן" וכו', שבירידת הנשמה למטה באה לידי ביטוי גודל מעלתה למעלה.

ההתוועדות נמשכה עד 4:40. מנחה ב-4:55. אד"ש לא הלך לביתו לאחר ההתוועדות. מעריב – קרוב לשעה אחר השקיעה. כ-20 דק' לאחר מכן נסע לביתו.

יום ראשון פרשת חיי שרה, כ"א חשון

ב-2 לערך נסע לאוהל וחזר ב-6. בעת יציאתו בעוברו בפרוזדור בירך את התלמידים השלוחים הנוסעים לסיאטל-וואשינגטון. לאחר שכ"ק נסע, נתן לייבל לכל אחד מהם קונטרס מכתבים כלליים דתשרי ש.ז. ודולר אחד – בשם אד"ש. 7:05 נסע לביתו.

הת' שמעון אהרון שי' רוזנפלד (מה'חוזרים') – חתן.

יום שני כ"ב חשון

לאחר תפלת ערבית (בפרוזדור) בירך כ"ק את ר' משה שי' ירוסלבסקי שעוסק בהכנסת אורחים דחודש תשרי ונוסע היום לאה"ק, בלשון זו בערך: פארט געזונטערהייט, און מ'זאל הערן בשורות טובות, און איר זאלט קענען אנפירן (או: ממשיך זיין?) מיט הכנסת אורחים ביז משיח וועט קומען".

11:55 נסע לביתו.

יום שלישי כ"ג חשון

אד"ש הגיה התחלת השיחה הג' דש"פ וירא-כ"ף מרחשוון בהנחה באידיש (בלה"ק אינו מוגה – כי אם ישנם ב' הערות).

היום יצא לאור מכתב מכ"ק אד"ש מתאריך "מוצש"ק כ"ף מרחשוון", לכבוד "חגיגה השנתית דתומכי תמימים".

יום ב' פרשת תולדות, ערב ר"ח כסלו

10:10 הגיע כ"ק ל-770 ונכנס לחדרו, אחריו נכנס ר' בנימין שי' קליין, נולד לו היום בן וכנראה נכנס להודיע הבשו"ט לאד"ש. כעבור כמה דקות נכנס לקריה"ת.

ב-11 לערך נסע למקוה. 1:45 נסע לאוהל, וחזר ב-5:45. לאחר מנחה, כשעבר אד"ש בפרוזדור וכמעט נכנס לג"ע התחתון, הבחין ברבנית ש. שעמדה בפינה, ועמד והוציא מכיסו מטבע ושם אותו בקופתה. 6:15 מעריב.

לפני התפילות התחילו הת' ניגון שמח (ולא "שיבנה" כרגיל). לאחר מעריב כשנכנס אד"ש לחדרו, התחילו לנגן ולרקוד במעגל גדול בביהמ"ד, ואח"כ יצאו לפרוזדור הכניסה בריקוד, וכאשר אד"ש יצא לנסוע לביתו הניף ידו בעוז כמה וכמה פעמים. כל הקהל יצא בעקבות אד"ש לרחבה שלפני 770, ורקדו ושרו בהתלהבות רבה, בעוד המכונית מתרחקת וכ"ק מוסיף לעודד בידו הק' את השמחה.

לאחר מכן איחלו כולם "גוט יו"ט", באשר היום הוא יום גאולת ורפואת כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנת תשל"ח, עדי יוליכנו קוממיות לארצנו, והוא יגאלנו.

בערב התקיימה הסעודה החגיגית המאורגנת ע"י ר' מאיר שי' הארליג ועוד אברכים, בהשתתפות קהל רב, ולבסוף הייתה געדיכטע התוועדות עד השעות הקטנות של הלילה, עם המשפיעים ר' מענדל שי' פוטערפאס ור' יואל שי' כהן (שהי' קצת בגילופין), ומאוחר יותר הצטרפו גם ר' שלום שי' מרזוב ור' מיכאל שי' טייטלבוים וכו' – סיפרו הרבה דברים שאין מגלים אלא לצנועים כו', ויש הקלטה אצל ח"ב שי' הלברשטאם.

שמעתי שאחד סיפר לרבנית שתליט"א על סעודת ראש חודש שתתקיים ב-770, שאלה הרבנית מפני מה לא הודיעו לבעלה אד"ש. ובעקבות שאלתה, שלחו לה אח"כ הזמנה לסעודה וההתוועדות, והייתה שמחה מאוד מכל זה...