ניסן תשכ"ט - ר' שלמה זלמן לבקיבקר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מכתב מערב פסח תשכ"ט

בשבת הגדול התועד הרבי ואמר לנו הבאים מא"י שיחה מיוחדת שהרי אסור לצאת מא"י לחו"ל אלא על מנת ללמוד תורה והרי אנחנו בחורי ישיבה וא"כ ממילא לומדים אלא שכאן צריך ללמוד תורה באופן נעלה יותר ואז הלימוד באופן הקודם נקרא ביטול תורה כמו שאומרת הגמ' מבטלין ת"ת על מקרא מגילה ולכאורה קיראת מגילה זה גם ת"ת אלא התירוץ שלימוד התורה בפרד"ס זה לא שייך בזמן קריאת המגילה שזה זמן שהוא לא יכול לחשוב הרבה ומכ"ש להעתמק בזה וע"כ זה נקרא ביטול תורה וא"כ כיון שבאנו ללמוד בצורה כזאת מגיע לנו ישר כח ובמפטיר בתורה מוצאים את ה"ישר כח" דהיינו נתינת כוחות לעבודה זו והוא מש"כ מפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים ז"א שצריך כל שבעת ימי השבוע להיות באהל מועד וגם כשצריך אכילה ושינה שזה יהי' פתח אהל מועד כלומר שזה פתח ע"מ להיכנס לאהל מועד ואמנם יש בחירה ע"ז אבל בציווי זה נותנת התורה כוחות להתגבר ולעשות את זה. שיחה זאת (בקיצור) היתה השיחה השני' ובתחילה דיבר הרבי בענין שבת הגדול. ולאחמ"כ כמה שיחות בפירש"י ובאגה"ת. ההתועדות התחילה בערך ב 1.30 ולאחרי' התפללו תפילת מנחה ויותר מאוחר מעריב. הלבנה לא נראתה ולכן קידשוה רק למחרת ליל י"ב ניסן. ביום ראשון י"א ניסן הכניס הרבי לזאל של הישיבה שני ס"ת מהביה"כ למטה (כדי שיקרא שזה מהזאל – הביה"כ של הרבי) על המעיל של הס"ת הי' כתוב שזה בשביל קרית מלאכי מהרבי. אח"כ נסע הרבי לאהל, וכשחזר התפללו מנחה ולאחר מנחה לקות ב' ס"ת ונסעו בב' טקסים הרבי ליוה קצת כרגיל וחזר. אתמול ג"כ נסע הרבי לאהל וכשחזר לפני מנחה מילא כלי זכוכית במים עבור מים שלנו שאפו מצה מצות היום.

מכתבים מיום ו' א' דר"ח אייר תשכ"ט

בשביעי של פסח לערך ב – 4.30 הלכנו בתהלוכה לויליאמסבורג לקרוא שם בבתי כנסיות את המכתב של הרבי די"א ניסן (בחוה"מ למדנו אותו כל הישיבה ומנטליק המגי"ד הסבירו), ליוו אותנו אם אינני טועה ג' טקסים – משטרה, וכן שוטרים ברגל. הם בכל רחוב שחצינו (הרבה מאוד) עצרו את התנועה. כשהגענו התחלקנו לקבוצות בערך בכל קבוצה ג' אחד קרא ושנים ליוו. אני הייתי מלוה. אחרי מעריב באנו כולנו (הכלנו בערך שלוש שלוש בחורים ויונגע לייט לאורך כ 150 – 200 מ') לאחד מאנ"ש דשם עשינו קידוש ואכלנו פירות. אח"כ חזרנו עם ליווי כנ"ל. והרבי בירך אותנו ע"י הר' חדקוב, דער רבי גיט א יישר כח –פאר די ואס דענען גיגאנגען אין די תהלוכה – דער אויבערשטער זאל העלפן זאל אין גיך מקויים וערן דער ייעוד והדרך בנעלים (מוזכר בהפטרת אחש"פ) זה הוזכר במאמר באחש"פ. במשך הפסח התפלל הרבי במנין בזאל כל התפילות. כרגיל מתפלל מנחה ומעריב ולקריה"ת הוא בא בבוקר בד"כ אולי תמיד אחר התפילה מתסכל על הנמצאים. בשבת וחג מעריב ושחרית בביה"כ למטה. בלילה עד עכשיו היל' נו סדר ולא התפללנו עם הרבי אבל עוד מעט ישתנה השעון ולא יהי' סדר בליל שבת.