סיון תש"מ

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

ש"ק פ' במדבר, ב' סיון

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 9:45 והודיע להריל"ג על התוועדות שתתקיים היום.

בקריאת התורה קראו בס"ת של משיח.

התוועדות

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, ודיבר במעלת יום ב' סיון, וכן בארוכה ע"ד כינוסי הילדים.

אמר מאמר (כעין שיחה) ד"ה "וידבר גו' שאו גו'". ביאורים בפרש"י, לקוטי לוי"צ ובפרקי אבות, וקישר את כולם עם המבצע ד"והשיב לב אבות על (ידי) בנים".

בסיום ההתוועדות הורה כ"ק אד"ש לנגן ניגון שמח"ת לאביו זצ"ל, ונענע בראשו בחוזק. אח"כ קרא לממונים על ה"פגישה" (פרופ' חנוכה, הר' קסטל והר"ד רסקין) ומזג להם יין מהבקבוק וכן נתן לפרופ' חנוכה את המזונות.

יום א', ג' סיון

ראלי

בשעה 2:30 החל כינוס הילדים (שנערך ע"פ בקשת כ"ק אד"ש). בשעה 3:20 נכנס כ"ק אד"ש לתפלת מנחה עם הילדים ובדרכו חילק צדקה לכמה ילדים.

ב"אל תירא" שרו הילדים "עוצו עצה" וכ"ק אד"ש פנה אליהם ומחא כפיו הק' בחוזק.

אח"כ אמר כ"ק אד"ש 5 שיחות שתורגמו לאנגלית ע"י הר"י הכט, בענין ג' סיון, הכנות הילדים למ"ת, "בנינו ערבים בעדנו", וכן ע"ד שמיעת עשה"ד בביהכנ"ס.

בסיום השיחות אמר כ"ק אד"ש, שעתה יאמר כמה מילים ברוסית כדי להתאחד עם הילדים שמאחורי מסך הברזל, וזאת יעשה בשליחות הילדים שכאן והוריהם, ואמר שיחה קצרה ברוסית אודות הקשר של יהודי לתורה וכן ביאר את ה"מודה אני" שאומר הילד בקומו משנתו כו'.

בסיום החל כ"ק אד"ש לנגן "ופרצת" ובצאתו מחא כפיו הק' כל הדרך.

יום ב', ד' סיון

לאחר קריה"ת ברכו עשרות אורחים מצרפת ברכת הגומל.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש בשעה 9:15 וחייך לר' ז. יפה.

התוועדות

בשעה 9:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות. דיבר ע"כ שבערב חג השבועות מדי שנה ניתן מחדש הכח ל"נעשה ונשמע", וביאר בארוכה את ענין "בשעה שהקדימו כו' ירדו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים" שהי' בה' סיון.

בשיחה ג' התייחס כ"ק אד"ש להתנגדות שקמה באה"ק לתהלוכות ל"ג בעומר, ואמר שסיבתה – שנאת חינם שמקורה בהעדר שעבוד המוח והלב, והוסיף ואמר, שאותו אחד שהתנגד לזה הרי זה מפני שמתפלל בתפילין פסולות! והסביר את הסיבה לכך שמגלה זאת, כי: 1) פעל חלישות אצל כו"כ. 2) שידעו שזהו החסרון היחיד. בשיחות אח"כ דובר ע"ד המשך הפעולות עם ילדי ישראל וההתעוררות לנצל את השעות עד חגה"ש. וכן ע"ד הכתרים (של נייר) שראה על ראשי הילדים בתהלוכה דל"ג בעומר.

כ"ק אד"ש אמר מאמר ג"ה "בשעה שהקדימו". בסיום ההתוועדות הורה כ"ק אד"ש לנגן ניגון הכנה, ניגון ד' בבות, "ניע זשוריצי", "ופרצת", ומחא כפיו הק' בחוזק. בצאתו (12:30 לערך) החל לנגן "כי בשמחה" ובדרכו סימן בידו הק' להגביר השירה.

יום ג', ה' סיון, ערב חג השבועות

בשעה 3:30 נסע כ"ק אד"ש לאוהל וחזר בשעה 7:30. לתפילת מנחה יצא במעיל שבת וישב במקום מושבו בשבת. בצאתו החל כ"ק אד"ש לנגן "ושמחת".

כשנכנס כ"ק אד"ש לתפלת ערבית בליל החג, נגנו הקהל "וביום שמחתכם" וכשהגיע למקומו פנה לעבר הקהל ומחא כפיו הק' בחוזק זמן מה.

יום ד', א' דחג השבועות

למרות הגשם הכבד שירד הגיעו לתפלה מאות ילדים קטנים בהתאם להוראת כ"ק אד"ש.

בקריאת עשרת הדברות הביט כ"ק אד"ש מפעם לפעם על הבעל-קורא והילדים.

אחר-הצהריים, כששב כ"ק אד"ש מביתו (בשעה 5:20), התקיימה ב-770 מסיבה לילדים וכשנכנס כ"ק אד"ש ניגנו הילדים ורמז בידו הק' להגביר השירה.

בשעה שש בערב יצא כ"ק אד"ש ללוות את ההולכים לתהלוכה, ורוב הזמן מחא כפיו הק' לילדים ששרו מאַרש נפוליון או "ואנחנו עמך". כשנעלמו מהאופק אחרוני ההולכים שב כ"ק אד"ש לחדרו הק'.

יום ה', ב' דחג השבועות

לפני אמירת "יזכור" הביט כ"ק אד"ש לעבר הקהל שיצא מבית הכנסת, ורק לאחר שיצאו כולם התעטף בטלית ואמר "יזכור".

כשעלה כ"ק אד"ש לחדרו אחרי שחרית, פגש בפרוזדור למעלה שני ילדים שהכו זה את זה (ולא הרגישו בבוא כ"ק אד"ש), ואחז כ"ק אד"ש ביד א' הילדים עד שהפסיק לריב.

התוועדות

לפני השקיעה (בשעה 8:00), נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות יום ב' דחה"ש, ודיבר בה הרבה בענין הילדים והמבצע ד"והשיב לב אבות (ע"י) בנים". אמר מאמר ד"ה "צאינה וראינה". כן דיבר שיחה בענין התהלוכה והורה לכל ההולכים לומר "לחיים".

בסיום הורה כ"ק אד"ש לנגן ניגון הכנה, ניגון ד' בבות, "ניע זשוריצי", ופרצת. אח"כ אמר דמכיון שעומדים בסיום ההתוועדות יש לקיים את ל' הגמ' "חטוף ושתי'" (באמירת לחיים) וחכה מס' דקות עד שהקהל יאמרו לחיים (והורה לאנשים רבים לומר לחיים).

סיום ההתוועדות בשעה 12:15 ולאחרי' תפלת ערבית והבדלה. לפני הבדלה עמדו מס' אנשים על השולחן ליד מקום ההבדלה, והראה כ"ק אד"ש אי-שביעות רצון מזה.

אחרי הבדלה נעמד כ"ק אד"ש לחלוקת "כוס של ברכה" למשתתפי ההתוועדות ולאנשים נוספים שבאו במיוחד.

להר' שלמה קונין אמר כ"ק אד"ש (בקשר לשריפה הגדולה שהיתה אצלו) שיקויים בו מאמר קדושי עליון (שלאחרי שריפה מתעשרים). כשירד הנ"ל למקומו עשה כ"ק אד"ש כמ"פ בידו הק' תנועות של שמחה חזקות לכיוונו לקול שירת הקהל "על הסלע הך".

לקראת סוף החלוקה היתה שמחה עצומה שאין לתארה כלל וכלל, כ"ק אד"ש רקד בכל גופו הק' בשמחה רבה ועצומה עד בלי די, כשכל הקהל "יוצא מן הכלים"...

טרם צאתו החל כ"ק אד"ש לנגן "כי בשמחה".

יום ו', ח' סיון, עש"ק פ' נשא

כ"ק אד"ש קיבל היום ל"יחידות" משעה שלש אחה"צ עד שש.

היום נודע שבשבת יתוועד כ"ק אד"ש וכן ביום ה' שלאחריו.

כשנכנס כ"ק אד"ש לקבלת שבת ניגנו הקהל "וביום שמחתכם", וכשהגיע למקומו פנה כ"ק אד"ש לעבר הקהל ומחא כפיו הק' בחוזקה.

יום ש"ק פ' נשא, ט' סיון

בתפילת שחרית החל ר"ז יפה לשיר "האדרת והאמונה" ורמז כ"ק אד"ש להגביר את השירה (וכן ב"הוא אלוקינו"). בתפילת מוסף עמד חזן ר"מ טעלישעווסקי ובחזרת הש"ץ ניגן כמה ניגונים וכ"ק אד"ש רמז להגביר את השירה.

התוועדות

ב-1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, ודיבר על המשך הפעולות עם הילדים עד י"ב סיון.

הורה לנגן ניגון לפני מאמר ואמר מאמר ד"ה "על שלשה דברים". לאחר המאמר ניגש הרש"ג לכ"ק אד"ש עם בקבוק משקה, כ"ק אד"ש מזג מהבקבוק לכוסו והחזיר מכוסו לבקבוק, ניער הבקבוק ג' פעמים, מזג להרש"ג לחיים וברכו להצלחה בדינר, והורה לו לחלק קצת לחיים בהתוועדות.

בכמה ניגונים מחא כ"ק אד"ש כפיו הק' בחוזק.

באמצע הקושיות שהקשה כ"ק אד"ש על פרש"י (פרשתנו ה, ח) שאל אם יש מי שסופר את השאלות? וכשענה ר' זלמן יפה שסופר, שאלו כ"ק אד"ש: באיזו קושי' אוחזים? וענה: בחמישית, וחייך אליו כ"ק אד"ש. לאחרי-זמן שאלו כ"ק אד"ש שוב: היכן אוחזים? וענה הנ"ל בעשרים, ואמר כ"ק אד"ש שזה יהי' מספיק.

בסיום ההתוועדות מסר כ"ק אד"ש להר' י. הכט את המזונות שלפניו והורה להרים את הבקבוק שעמד מתחת לשולחן. כשהביאו מזג כ"ק אד"ש ממנו לכוסו וכן לכוסו של הר' הכט. אח"כ לקח כ"ק אד"ש את הכוס שאיתו רחץ את ידיו לתפלה, שפך ממנו את המים שנותרו מזג לתוך זה מכוסו כחצי כוס ונתנו להר' הכט. את היין שנותן בכוסו הורה כ"ק אד"ש להריל"ג להחזיר לחדרו. סיום ההתוועדות בשעה 6:00 לערך.

יום א', י' סיון

אחר-הצהריים, כשחזר כ"ק אד"ש מביתו פגש את משפ' קרמר שעמדה בחוץ. כ"ק אד"ש שאלם האם נתנו צדקה היום, וחילק לכ"א מהילדים מטבעות ואמר להם לשימם בקופה. האמא אמרה על הילד שהחזיקה בזרועותי' שהיום התספורת שלו, וברכה כ"ק אד"ש שיהא בשעטומ"צ. אחת הילדות אמרה לכ"ק אד"ש תודה וענה לה לבריאות.

כ"ק אד"ש קבל הערב ל"יחידות" החל משעה 8:00 עד 1:10. בין הנכנסים היו קבוצה מצרפת וכן רבני אנ"ש (שבאו לחה"ש). להלן ר"ד ממה שדיבר עם כו"כ (ע"פ השמועה) {מובא למטה במדור "יחידות"}


יום ב', י"א סיון

התוועדות

בשעה 9:30 בלילה נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות. הריל"ג אמר לכ"ק אד"ש שיש לו מהיין של שבת שעברה, והורה כ"ק אד"ש למזוג מהיין לכוסו.

כ"ק אד"ש דיבר על כך שי"ב סיון הוא סיום ימי התשלומין דחה"ש, ושיש לנצל השעות שנותרו בי"ב סיון לקיים ההחלטות הטובות שנתקבלו בחה"ש. הקביעות די"ב סיון בשנה זו (הפרשה, היום וכו') והלימוד מזה בנוגע לילדים. ע"ד שיעור חומש היומי בענין ד"פסח שני", וכן ע"ד עריכת כינוסי ילדים במקומות הקדושים בא"י.

לקראת סיום ההתוועדות אמר כ"ק אד"ש: אולי ינגנו את הניגון "האדרת והאמונה" שחיברו בצרפת, הרי ישנם כאן צרפתים, היכן הכהן (הר' פאשטער)? הלך לישון?! הרי ברכת כהנים לא עושים בלילה... אמרו לכ"ק אד"ש שהוא מתרגם (את השיחות לקבוצה מצרפת) ואמר: דוקא עכשיו הוא צריך לתרגם? ואמרו לכ"ק אד"ש שמתרגם סימולטנית את ההתוועדות, ואמר: נו, שישיר משם, נו. ואמרו עוד פעם שמתרגם, ואמר כ"ק אד"ש: אבל הוא כאן? וענו שכן, ואמר כ"ק אד"ש: שינגן מהר כי משיח כבר מתכונן לבוא ואין זמן. הנ"ל הגיע והחל לשיר וכ"ק אד"ש מחא כפיו הק' בחוזק ונענע בידיו הק' בחוזק להגברת השירה.

אח"כ הורה כ"ק אד"ש לשיר "עוצו עצה". לאחמ"כ הורה לר' פאשטער לומר לחיים, הורה לנגן "הושיעה", ופרצת, וכן ניגון הקפות לאביו זצ"ל.

סיום ההתוועדות בשעה 12:00 (לערך) ובצאתו החל כ"ק אד"ש לשיר "כי בשמחה".

יום ג', י"ב סיון

כשחזר כ"ק אד"ש מהאוהל (בשעה 8:45) ונכנס לחדרו התקיימה חופה בחצר 770 וכ"ק אד"ש המתין עד סיום החופה, ויצא לתפלת מנחה.

יום ד', י"ג סיון

ראלי

בשעה 2:30 החל כינוס הילדים ב-770 והזאַל למטה התמלא מפה לפה בילדים, הפעם הגיעו הרבה ילדים וילדות מבתי הספר הממשלתיים (פאַבליק סקוּל).

בשעה 4:00 נכנס כ"ק אד"ש לתפלת מנחה לקול שירת התזמורת "ואנחנו עמך", ובדרכו נתן צדקה בכל קופות הצדקה. כשהגיע למקומו הביט על א' מזקני אנ"ש ורמז לו בידו להגביר השירה, אח"כ חגר את האבנט, הסתובב לעבר הילדים ומחא כפיו הק' בחוזק.

ב"עלינו לשבח" וב"עוצו עצה" שרו הילדים וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה.

אח"כ אמרו הילדים את י"ב הפסוקים, וכ"ק אד"ש אמר ג' שיחות שתורגמו לאנגלית ע"י הר"י הכט. בסיום הורה לחלק לילדים מטבעות לצדקה.

כשחזר לחדרו ניגנו הילדים את הניגון "וביום שמחתכם" ורמז להגביר השירה.

בשעה 8:00 בערב החל כ"ק אד"ש לקבל אנשים ל"יחידות" עד השעה 1:50. בין הנכנסים היו הר' של יסודות (באה"ק), הר' הלפרין (יו"ר המכון לחקר ההלכה בירושלים), הר' ש. ד. ליפשיץ (מנכ"ל הפעילים), ר' ז. יפה שהה כחצי שעה והגב' רזניק שהתה למעלה משעה וחצי.

להלן ר"ד ממה שידבר כ"ק אד"ש עם כו"כ (ע"פ השמועה) {מובא למטה במדור "יחידות"}

יום ו', עש"ק פ' בהעלותך, ט"ו סיון

כשכ"ק אד"ש נסע לביתו (אחר-הצהריים) עמדו ליד המכונית ר' זלמן יפה ומשפ' ומן הצד עמד בנו והסריט. כ"ק אד"ש חייך ושאל את ר' זלמן אם כבר מוכן לכבוד שבת? וענה בחיוב. כ"ק אד"ש שאל את נכדיו היכן אביהם? וענו שמסריט במצלמה, ואמר לו כ"ק אד"ש שיבוא לכאן להסריט. כשהתקרב הנ"ל חייך כ"ק אד"ש ושאלו אם עדיין נשארו לו סרטי צילום? הנ"ל ענה בחיוב והחל להסריט, כ"ק אד"ש נעמד, פנה לכיוון המצלמה, חייך חיוך רחב ונפנף לילדים לשלום.

יום ש"ק פ' בהעלותך, ט"ז סיון

בתפלת מוסף החל ר' זלמן יפה לנגן "הוא אלוקינו", הקהל ניסה להשתיקו וכ"ק אד"ש רמז להמשיך לשיר.

יום א', י"ז סיון

לאחר תפלת מנחה נגש ר' זלמן יפה לכ"ק אד"ש ואמר שנוסע לביתו לאחר השיחה, בין הדברים אמר לו כ"ק אד"ש שיזכור לבוא לכאן בחזרה ל"הקהל", עכ"פ לסוכות ואפשר קודם.

כינוס נשי חב"ד

בשעה 7:40 ירד כ"ק אד"ש לומר שיחה לנשים המשתתפות בכינוס דנשי ובנות חב"ד ועורר ע"כ שילמדו ויתנו עוד שיעורים בהל' הקשורים בטהרת המשפחה בכ"מ, וכן ע"ד ההשתדלות לגדל משפחות ברוכות ילדים, והאריך מאוד לדבר נגד "תכנון המשפחה" ועל-כך שאלו המעכבים בדרך הטבע את ברכת ה' בהולדת בנים ובנות מביאים כל מיני חולי ה' ישמרנו, כידוע ומפורסם. וביקש בסיום שיצאו בכרוז לכל העולם כולו עד"ז, ואמר כמ"פ שיודע שיהיו בתחלה מניעות ועיכובים, אך אין להתפעל מהם ולפועל יצליחו בזה.

לאחר השיחה (בשעה 9:10) מסר כ"ק אד"ש ע"י המזכירות לאגודת נשי ובנות חב"ד חבילה של מטבעות עבור טהרת המשפחה, ונסע לביתו בשעה 10:00.

יום ב', ח"י סיון

היום בבוקר התקשר הר' חודוקוב לאגודת נשי ובנות חב"ד ושאלם האם כבר עשו משהו, ואמר שכ"ק אד"ש שאל: כבר עברו 12 שעות והאם עשו משהו? והוסיף בשם כ"ק אד"ש, שלא יחשבו שמכיון שהי' שידור מהשיחה, במילא המזכירות או צא"ח יפרסמו את-זה בכל העולם, אלא זה תלוי בהם ועליהם האחריות.

יום ג', י"ט סיון

היום שלח כ"ק אד"ש $300 כדי להגביר הזריזות בכהנ"ל.

יום ו', עש"ק פ' שלח, כ"ב סיון

בשעה 6:15 אחה"צ נסע כ"ק אד"ש לביתו ולאחר דקות ספורות חזר, נכנס לחדרו הק' ויצא חזרה לביתו כשבידו שיחת י"ג סיון בכינוס הילדים.

יום ש"ק פ' שלח, כ"ג סיון

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 7:30 ונכנס לאמירת תהלים ב-8:30.

התוועדות

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, ופתח בשיחה א' אודות הענין המיוחד שבשבת זו – מבה"ח תמוז, ודיבר על הענינים המיוחדים שבחדש תמוז – י"ב-י"ג תמוז וי"ז תמוז, ואמר שהכח להפוך את י"ז תמוז לששון ולשמחה הוא י"ב תמוז – הקדמת רפואה למכה. והאריך לדבר בענין הלימוד מי"ז תמוז, ענין התענית בעבודה, וההוראה כו'.

שיחה ב' – קביעות השבת בכ"ג סיון שבו נכתב ונשלח ביטול גזירת המן. ההוראה מפ' שלח – לא לשמוע לעצת היצה"ר הטוען ש"עז העם" וכו' וא"א לעסוק בענין "הארץ", אלא צ"ל "בכל דרכיך דעהו". בסיום שיחה זו דיבר כ"ק אד"ש באריכות על המצב באה"ק.

אח"כ צוה כ"ק אד"ש לנגן ואמר מאמר ד"ה "שלח לך אנשים גו'".

שיחה ג' – שאלות בפרש"י, בלקוטי לוי"צ ובפרקי אבות. בסיומה דובר ע"ד "מיהו יהודי" ואודות החובה לקרוא לילד וילדה בשם יהודי דוקא. שיחה ד' – הביאור בכהנ"ל, וכן על ההוראה מתולדות ימי ר' עקיבא, ובקשר לי"ב תמוז – ע"ד קירוב כאו"א מישראל גם מי שנמצא במצב הירוד ביותר.

בסיום ההתוועדות (5:10 לערך) הורה כ"ק אד"ש לנגן "לכתחילה אַריבער", ופרצת.

כשסיים כ"ק אד"ש שמונה עשרה של תפלת ערבית וחזר ג' פסיעות, נפל לא' שעמד ע"י כ"ק אד"ש דף מהסידור, כ"ק אד"ש התכופף והרים את הדף.

יום ג', כ"ו סיון

היום הגיה כ"ק אד"ש (בתרגום לאנגלית) את השיחה שאמר בכנס נשי חב"ד בי"ז תמוז אודות שלילת תכנון המשפחה וכו', והוסיף שורה שלימה בכתי"ק בה התבטא באופן חריף במיוחד נגד תכנון המשפחה.

כשחזר מביתו בערב, עמדו בדרכו משפחה שהגיעו מאה"ק בדרכם להשתטח על קברי אבותם במצרים, כ"ק אד"ש שאל את בנם אם נתן צדקה היום ומסר לו מטבע לצדקה.

יום ד', כ"ז סיון

כשהגיע כ"ק אד"ש מביתו ברך את מ. זאיאנץ במזל טוב על שידוך בנו.

בהמשך למה שכתב מישהו בא' העיתונים שעניני כשרות האכילה ושתי' וההשגחות בליובאַוויטש תלויים גם בהוראת כ"ק אד"ש, נתפרסמה היום מודעת מחאה מטעם המזכירות (כנראה בהוראת כ"ק אד"ש) בזה הלשון לערך: "כפי שמפורסם מכבר הרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מאז בואו לארה"ב וכן עתה – כ"ק אדמו"ר שליט"א אינם נותנים שום הכשרים ואינם נותנים שום איסורים למאכלים ומשקאות".

יום ה', כ"ח סיון

כשיצא לנסוע לאוהל (בשעה 3:40) וחילק לילדים צדקה, שם ילד אחד את המטבע בתוך פיו, ורמז כ"ק אד"ש (כבר בהיותו במכונית) לאמו של הילד עד"ז.

יום ש"ק פ' קרח, ל' סיון

כשהגיע כ"ק אד"ש בבוקר מביתו הודיע שתתקיים התוועדות.

בתפילת שחרית עמד כ"ק אד"ש מתחילתה עד לקריה"ת.

התוועדות

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, ופתח בשיחה א' ע"ד הקביעות דשבת זו בל' סיון – ר"ח תמוז, שמחברת את ב' החדשים הקשורים למאסר והגאולה, וההוראה – להוסיף בעניני בעל הגאולה, ובפשטות: הפצת לימוד התורה, ובמיוחד – באופן ד"עשרה שיושבים (באהבת ישראל) ועוסקים בתורה".

שיחה ב' – אודות הקביעות בש"פ קרח, שאע"פ שחלק על משה רבינו בכ"ז נק' פ' בתורה על שמו, ודיבר על ההבדל בין מחלוקת קרח לקרח עצמו (בדוגמת המרגלים וחטא המרגלים), והביא רמז לכך בפרש"י. ההוראה בפועל: למצוא את הטוב בכאו"א מישראל ועי"ז לקרבו.

בסיום שיחה זו החל לנגן "וכל קרני רשעים אגדע גו'" – ואמר כ"ק אד"ש: זה עתה דובר שקרח הי' צדיק גמור, ומדוע "להכעיס" החלו ניגון זה דוקא... והורה כ"ק אד"ש לנגן "הנה מה טוב ומה נעים".

אח"כ צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה "השמים כסאי גו'".

שיחה ג' – שאלות שפרש"י (טז, כה), בלקוטי לוי"צ (ע' שעח) ובפרקי אבות (פ"ד מ"א), והחל לבאר את הפרקי אבות. כן דובר ע"ד ההשתדלות בפעולות עם ילדי ישראל במיוחד.

שיחה ד' – הביאור בכהנ"ל (באמצע הביאור כבה לפתע החשמל וכעבור זמן מה הדליק נכרי את החשמל, ואמר כ"ק אד"ש באמצע השיחה: "וואָס פּראַוועט מען דאָ קונצען"?...).

שיחה ה' – המשך הביאור בפרקי אבות. ההוראה: לפעול בכל ג' הקוין ובמיוחד בפעולות בענין החינוך ובהכנות לי"ב תמוז. בהמשך שיחה זו דובר באריכות ע"ד שלילת הטענה שהקריאה נגד "תכנון המשפחה" היא "התערבות", כביכול, בחיי הפרט; ואמר כ"ק אד"ש שזה בדוגמת פעולות הממשלה לבדוק את המאכלים ולהזהיר מפני דבר המזיק. ולבסוף הורה להרבות תעמולה בענין ריבוי הילודה אף אצל אוה"ע.

בסיום ההתוועדות (5:30) אמר כ"ק אד"ש להר' שטיינמץ דמכיון שעושים מחר ועידות וכו' בנוגע לחינוך הילדים באה"ק, שיקחו עמם את היין והמזונות, ומסר לו את המזונות ואת היין מסר לשד"ר של חדרי תורה אור.

יחידות

יום א', י' סיון

הרה"ת משה דיקשטיין נכנס ליחידות פעם ראשונה אחרי חתונתו, ואמר לו כ"ק אד"ש (בקול רם ובחיוך רחב): "מזל טוב משה"! הנ"ל שאל ע"ד נסיעתו לשליחות לבאר שבע לעסוק בהפצת המעינות, וענה כ"ק אד"ש: שיתיישב שם ויעסוק בהפצת היהדות ובנקודת הפנימי' שבזה – החסידות.

הר' א. מכפ"ח נכנס עם בנו, ושאל כ"ק אד"ש את בנו כמה ציציות יש לו, וענה: 32, ושאלו כ"ק אד"ש (בחיוך): כל-כך הרבה ציציות יש לך?

להת' ק. ק. שאל כ"ק אד"ש: האם המרה שחורה אצל אביך כבר עברה? תמסור לו שזו היתה השאלה הראשונה ששאלתי אותך. והוסיף: שיהי' בבטחון וזה יוסיף בריאות הגוף והנפש, ושיהי' הצלחה רבה.

ר"י נ. א. נכנס עם אשתו לכ"ק אד"ש ואמרו שהם כבר 14 שנה אחר הנישואין ועדיין אין להם ילדים, ואמר שכתב מכתב לרופא גדול אך לא קבל תשובה. ואמר כ"ק אד"ש: מפני ששלחת מכתב פרטי לכן הנ"ל לא ענה, תכנס מחר לרופא של בית-המדרש שיכתוב את המכ' על נייר רשמי שלו ובתחתית המכתב תחתמו אתם, ושאינכם מפחדים מסודות, וכן תכניס מעטפה מיוחדת עם בולים כדי שיוכל לשלוח מכ' חזרה, וגם כמה דולר עבור המזכירה, ותקבל תשובה. הנ"ל ביקש ברכה לילדים ואמר כ"ק אד"ש: באם תקבל תשובה הכל יהי' בסדר.

ילד א' נכנס עם אביו ושאלו כ"ק אד"ש לשמו, וענה הילד: יעקב, ושאלו כ"ק אד"ש אם יודע מי הי' יעקב, מי הי' אביו ואמו ומי הי' אבי אביו, אח"כ נעמד כ"ק אד"ש מלא קומתו, הושיט את ידו לילד ואמר: שלום עליכם יעקב!... הר' פאשטער (ראש הקבוצה מצרפת) נכנס, ושאלו כ"ק אד"ש האם אלו שנכנסו לפניו היו מחונכים שלו? ונתן לו כ"ק אד"ש את השתתפותו בהוצאות הדרך ואמר שיחלקו בשוה כדי שלא יהיו טענות בין משתתפי הקבוצה (55 במספר). וסיים כ"ק אד"ש: תיכף מגיע משיח ועליך יהי' לקבל את פניו עם הגידולים שגידלת...

לאשה א' אמר כ"ק אד"ש שיש לה נשמה גבוהה ושתלך לכותל המערבי.

רב עיר מאה"ק נכנס וביקש ממנו כ"ק אד"ש לישב ולא רצה, ואמר כ"ק אד"ש: יהי' לי יותר נוח כשתשב. כ"ק אד"ש אמר לו שיראה להשכין שלום בין ב' הצדדים במקומו, וכשאמר הנ"ל שכבר השתדל בזה, אמר לו כ"ק אד"ש: עד מאה ואחד פעמים. כן דיבר עמו כ"ק אד"ש על הדפסת ספריו מכיון שהשנה שנת שמיטה, והרי יש עבור זה קרן הדפסת ספרים, ומסר לו כ"ק אד"ש $100 עבור קרן השמיטה, ואמר לו: הגם שנתתי כבר להר' ק. כ. אעפ"כ כשיש עוד הזדמנות הנני נותן עוד פעם כו'.

להר' י. ה. (מרא דאתרא באילת) אמר כ"ק אד"ש: 1) שיתכתב עם הרה"ג ר"מ פיינשטיין בנוגע לשאלותיו כו'. 2) שילמד את הדינים הנוגעים למעשה.

יום ד', י"ג סיון

עורך העיתון אוייקלט (עיתון הונגרי) בארץ ישראל שהה כ-20 דקות ביחידות. כ"ק אד"ש דיבר עמו בנושאים שונים, וביניהם על הצורך להתיישב בערים שכם חברון וירושלים, ולא רק לבטוח בהצבא (שיהי' שם) כי-אם תושבים אזרחיים. בין הדברים אמר לו כ"ק אד"ש: באה"ק אפילו שישנם שם המקומות הקדושים, מכל-מקום, זקוקים ליותר מסירות נפש כדי להרגיש את הקדושה מכיון שמתרגלים לזה, משא"כ כשבאים מחו"ל לביקור מרגישים יותר, ועד"ז בחו"ל כעת צריך יותר מס"נ מאשר ב"גטו" פעם שבו היתה אוירה דתית וכו', משא"כ היום. הנ"ל: כולם מחכים לבואו של כ"ק אד"ש לארץ הקודש, ואמר כ"ק אד"ש: כשנמצאים ביער, אזי מרוב עצים לא רואים את כל היער, משא"כ כשעומדים מחוץ ליער – רואים את הכל. כ"ק אד"ש התעניין אצלו האם מדפיס בעתון סיפורי חסידים וכן פ' השבוע.

לחתן בר מצוה מעולי פרס אמר כ"ק אד"ש ברכה באנגלית ובסיומה אמר למדריך שיאמר לילד את הברכה הנ"ל באותיות פשוטות באנגלית. הילד ביקש ברכה עבור מנהל המוסד שלו בפרס שהי' לו ישיבה ואסרו אותו כו' ור"ל נידון ל... ואמר כ"ק אד"ש: הדרך היחידה להצילו היא ע"י תומ"צ. בסיום היחידות כשהילד החל לצאת, אמר כ"ק אד"ש עוד-פעם: תזכור! הדרך היחידה להצילו היא ע"י תומ"צ.

מענות קודש

במענה על שאלה מא"י האם לערוך את הכינוס במערת המכפלה גם בשביל ילדים, ענה כ"ק אד"ש: ילדים וגם ילדות.

על חומר הסברה שהוציאו לקראת חג השבועות, הואיל כ"ק אד"ש לענות: "נת' ות"ח ודבר בעתו – בסמיכות לחה"ש זמן מתן תורתנו דויהי בשלשים שנה, שנה השביעית, שבת לה'. אזכיר עה"צ".

במענה על ההכנות לכינוס הילדים ביום י"ג סיון הואיל כ"ק אד"ש לענות: "בודאי יעשה גם עתה באופן שיעשה רושם בכל העולם כולו, מיט אַ קנאַק גדול כפשוטו".