שבט תש"נ - בית חיינו

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדיה:שבטתש"נ-ביתחיינו1.pdf

מדיה:שבטתש"נ-ביתחיינו2.pdf

מדיה:שבטתש"נ-ביתחיינו3.pdf

מדיה:שבטתש"נ-ביתחיינו4.pdf


תוכן עניינים

יום שישי ז' שבט

היום בשעות הבוקר המוקדמות החלו להגיע מטוסים מלאים באנ"ש שבאו לחגוג את יו"ד שבט ד'שנת הארבעים', במחיצתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א. בעיקר הגיעו קבוצות גדולות מצרפת ומאה"ק. כן הגיעו הרבה שלוחים ותלמידים מהישיבות, ובכל מקום היו זוכים בגורל שגם הגיעו. ממש תוך יום אחד התמלא 770, אפי' יותר מחודש תשרי.

לתפילת שחרית בבית לא נתנו לכולם להיכנס. בתחילה הכניסו רק רבנים ושלוחים, ואח"כ גם חלק מהאורחים. התפילה היתה כרגיל. בסיום התפילה החל הר"ש קונין לשיר את הניגון החדש, אבל היות ורוב האורחים עדיין לא הכירו את השיר לכן שרו חלש. ובכ"ז עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו את השירה.

תפילת מנחה היתה ג"כ בבית, הי' כרגיל.

לפני שבת חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א ל-770.

ליל שבת קודש

בליל ש"ק התמלא 770 עד אפס מקום יותר מאשר בתשרי, הצפיפות היתה לא רגילה. חלק גדול מהקהל נאלץ לעמוד בחוץ.

כשכ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לקבלת שבת החל הקהל שר בשמחה רבה את "מארש נאפוליון", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו בדרכו, וכשהגיע לבימה הסתובב לעבר הקהל והניף בידו בחוזק מספר פעמים, וכן אחרי שהסתובב לסטענדער המשיך לעודד בידו והקהל המשיך בשירה ביתר שאת, ובהמשך פנה לעבר הילדים (שארף) והניף בידו לעברם, וכשסיים לעודד החל החזן ר' י.ח. גלבשטיין "לכו נרננה". בסיום במילים "ארבעים שנה אקוט בדור וגו'" החזן החל לומר זאת בניגון ההקפות לרלוי"צ וכ"ק אדמו"ר שליט"א החל מניף בידו וכל הקהל הצטרף בשירה אדירה. כ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בעיקר כשמניף בידו לעבר הילדים הנ"ל. כך זה נמשך במשך זמן. בסיום התפילה עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א שוב בידו את הניגון "מארש נאפוליון", וכן בדרכו עד שנכנס לחדרו.

אח"כ התיישב חלק גדול מהקהל ללמוד – נוסף על השיעור הקבוע ב"אור התורה" – שיעור ברבים במאמרים של "באתי לגני".

יום ש"ק פרשת בא, "שבת הגדול" ח' שבט

עוד בשעות הבוקר המוקדמות הי' אפשר כבר לראות עשרות מהאורחים שהשכימו לתפוס מקומות – להתוועדות – המיועדים לאורחים. עד לפני התפילה ממש התקיימו ב-770 למעלה ולמטה עשרות מנינים של קריה"צ כדי שכ"א יזכה בעלי' כנהוד בשבת שלפני יו"ד שבט.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת שחרית בשעה 10:00, הקהל שר שוב את "מארש נאפוליון" וכ"ק אדמו"ר שליט"א כשעלה לבימה הסתובב כרגיל והניף בידו. כששרו "שיבנה ביהמ"ק" עודד בידו לכיוון הילדים הנ"ל.

השבת מחמת ריבוי הספסלים בהתוועדות הקריבו את בימת הקריאה קרוב יותר למזרח. בקריה"ת עלו 6 חתנים, מפטיר היה כרגיל.

עוד באמצע תפילת מוסף התמלא החלק האחורי של 770 באורחים שתפסו מקומות להתוועדות מבעוד מועד. לתפילת מוסף הי' החזן ר' משה שי' טלישבסקי. בהרבה קטעים של התפילה החל החזן לשיר, כ"ק אדמו"ר שליט"א עודד חזק בידו, וכל הקהל הצטרף.

ההתוועדות הגדולה ש"ק ערב יו"ד שבט

כבר בשעה 1:00 כל המקומות נתפסו עד אפס מקום. לכיוון מזרח הוכרחו להוסיף עוד מספר שורות של ספסלים, ורק אח"כ העמידו את הפיראמידות. בכל צד נוספו עוד פיראמידות, וכן כל המעברים היו מלאים עד אפס מקום. הבימה של ההתוועדות התמלאה בזקני וחשובי אנ"ש.

בשעה 1:30 ממש לא יכלו להיכנס; הי' מלא כמו בשמח"ת ויותר.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס להתוועדות בשעה 1:30, כל הקהל הגדול החל לשיר בשמחה עצומה "יחי אדוננו מורנו ורבינו" עד שכ"ק אדמו"ר שליט"א התיישב במקומו. אחרי הברכה על היין החל הקהל לשיר את "מארש נאפוליון" בשמחה רבה וכ"ק אדמו"ר שליט"א החל לע נות לקהל "לחיים", ומידי פעם עודד את ה"מארש" בתנועות בראשו הק'. כך זה נמשך משך זמן רב, וכשסיימו החל כ"ק אדמו"ר שליט"א באמירת השיחה הראשונה.

תקציר מהתועדות שיחה א

בשיחה זו התייחס כ"ק אדמו"ר שליט"א לכך שבנ"י נקראו בפרשתנו בשם "צבאות ה'" (כמ"ש ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים), שכשם שענינו של איש צבא הוא שזה חודר בו בכל כוחותיו, ועד שגם בעת השינה ניכר עליו שהוא איש צבא – תכלית הביטול, עד"ז צ"ל שכ"א יהי' בטל להקב"ה בכל כוחותיו – "צבאות ה'".

וענין זה מודגש בכריעה והשתחוואה שהראש משתחווה ובטל לרגלים כיון שבעקב שברגל מודגש ביתר ענין הביטול.

וכפי שזהו בעקב שברגל, עד"ז הוא גם ב"עקב" שבזמן – כשנמצאים בעקבתא דעקבתא דמשיחא, שדוקא כעת (ע"י עבודת הביטול) מתגלים ענינים נעלים ביותר – "כל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר".

ובמיוחד שעומדים אנו בשבת פ' בא בשנת ה'תש"נ, אחרי שכבר "כלו כל הקיצין", ובפרט בעמדנו באלף השישי – אחר חצות היום, והר"ת של השנה הוא "תהא שנת ניסים" – לכל לראש נס הגאולה עצמה, כולל עם הניסים שלפנ"ז ואח"ז, הרי ודאי שגם התקופה של עקבתא דמשיחא הסתיימה, ועומדים מוכנים ברגע זה ממש לגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

בסיום שיחה זו הקהל החל לנגן ניגון שמח, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בתנועות נמרצות בראשו הק', ובאמצע הורה לכמה לומר לחיים.

שיחה ב'

ההדגשה העיקרית בשיחה זו היתה בהקשר לשנת הארבעים, שמכיון שכעת בשנת הארבעים נותן הקב"ה לכ"א "לב לדעת ועינים לראות ואזניים לשמוע" צריך כ"א שיהי' באופן של מציאות חדשה לגמרי, וזהו – המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א – המענה לשאלת רבים, מהי הפעולה המיידית שנדרשת מאיתנו בקשר לשנת הארבעים, והמענה לזה הוא כנ"ל שכ"א צ"ל באופן של מציאות חדשה עד שזה מתבטא גם בפרטים, עד למעשה בפועל ממש, ובודאי שכ"א יכול למצוא בעצמו פעולות וענינים חדשים לגמרי לגבי עבודתו עד עתה.

השיחה היתה ארוכה והיו בה פרטים רבים, אבל כאמור הנקודה העיקרית היתה בנושא שנת הארבעים.

בסיום שיחה זו החל הקהל לשיר את הניגון החדש בקשר עם שנת הארבעים שהולחן ע"י הרה"ח ר' שלום הלוי שי' ברוכשטט. חלק גדול מהקהל עדיין לא קלט את הניגון כאמור.

הקהל שר את הניגון כחמש פעמים לערך, "ויתן בפי שיר חדש וגו'", "נתן ה' לכם לב לדעת וגו'", "ברוך ה' אלקי ישראל וגו'".

שיחה ג'

בשיחה זו הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א מספר הוראות מעשיות:

א. לכל לראש בעבודת האדם עם עצמו – צריך להוסיף בכל הענינים של תורה עבודה וגמ"ח, ובמיוחד ביום ההילולא עצמו להתפלל במנין מיוחד (כל הג' תפילות), וכן לתת צדקה במספר ארבעים (דבר שיזכיר את שנת הארבעים).

ב. ובנוגע לפעולה בעולם – יש להרחיב ולהקים מוסדות חדשים של תורה עבודה וגמ"ח בכל מקום, בהתייעצות עם העסקנים שבמקום, ומה טוב – ג' עסקנים יחד.

ג. ולהוציא לאור קובצי חידושי תורה שיכללו פלפולים ושקו"ט בנגלה וחסידות, ובמיוחד במאמרי ושיחות נשיא דורנו.

בסיום שיחה זו שוב החל הקהל בניגון שמח. כ"ק אדמו"ר שליט"א החל מניף בידו בעוז והקהל הגביר את השירה ביתר שאת ויתר עוז. ובהמשך החל כ"ק אדמו"ר שליט"א לעודד בתנועות עזות בראשו הק' לעבר הקהל ואח"כ לעבר הילדים הנ"ל שעומדים כל הזמן לידו.

יש לציין שבהתוועדות זו היו "מהפכות גדולות" מרוב הלחץ התהפכו פיראמידות מידי פעם והלחץ הי' עצום.

בסיום השירה החל כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה הרביעית:

שיחה ד'

כרגיל יעלו אלו שהכינו קנקני משקה (המשמח) ויכריזו על הפעולות שעומדים לעשות. ומהם יראו וכן יעשו, ויה"ר שהקב"ה יוסיף בדברים המשמחים כהנה וכהנה.

בסיום שיחה זו העמיד המזכיר כ-30 בקבוקי משקה והחלה החלוקה. כ"ק אדמו"ר שליט"א מזג מכל בקבוק מעט לתוך כוסו והיות ונגשו הרבה אנשים נוצר קצת 'בלאגאן'. בסיום החלוקה שתה כ"ק אדמו"ר שליט"א חציה של הכוס שהי' מלא במשקה, ומיד החל לנגן בעוז את ניגון ההקפות לאביו ז"ל, כשהקהל ממשיך בשירה ביתר שאת ויתר עוז.

מיד לאחר מכן כילה כ"ק אדמו"ר שליט"א לשתות את כוסו ואכל מהמזונות. אח"כ הורה לחזן ר"מ טלישבסקי שינגן "שיבנה ביהמ"ק" והקהל הצטרף. כ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בתנועות ראשו הק'. אח"כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה.

ההתוועדות הסתיימה לערך בשעה 4:30.

אח"כ התפללו תפילת מנחה. החזן הי' השליח ר' שלמה קונין שי'. בחזרת הש"ץ בקטע 'אתה אחד' שרו זאת בניגון של "אתה בחרתנו", וכ"ק אדמו"ר שליט"א החל לעודד בידו במשך זמן. וכן ב"שים שלום" שרו במנגינה הרגילה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א החל מניף בידו לעבר הקהל ולכל הכיוונים, ואח"כ לעבר הילדים (שארף). כך זה נמשך זמן מה. כן שרו ב"אל תירא" ו"אך צדיקים". בסיום התפילה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א כשמלווה שירת "מארש נאפוליון".

תפילת מעריב של מוצש"ק התקיימה (הפעם) בזאל למטה מחמת ריבוי הקהל.

היום לא הי' קידוש לבנה היות והלבנה היתה מכוסה בעבים.

יום א' ט' שבט, ערב יו"ד שבט הגדול

בתפילת שחרית 770 הי' מלא על גדותיו מריבוי האורחים שהגיעו ליו"ד שבט. כשנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א שר הקהל את "מארש נאפוליון" וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו.

לפני קדיש בתרא, כשסיים הש"ץ את המשניות ומשנת "רבי חנניא בן עקשיא" ואמר "יגדיל תורה ויאדיר", אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א "אמן".

חלוקת הדולרים החלה בערך בשעה 11:40 ונמשכה עד השעה 4:45 בערך (למעלה מחמש שעות!), זה היה שיא של חלוקה בימי ראשון.

בסיום החלוקה הודיעו מהמזכירות שכ"ק אדמו"ר שליט"א לא נוסע היום לאוהל ותפילת מנחה יהיה בשעה 5:15. זה היה הפתעה. כל הקהל התאסף בזאל למטה וחיכה לתפילת מנחה. כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת מנחה מלווה בשירה אדירה, שרו את הניגון החדש, "ויתן בפי שיר חדש וגו' נתן ה' וגו'". כ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו להגברת השירה.

בסיום התפילה שרו מארש נאפוליון. כ"ק אדמו"ר שליט"א עלה לחדרו, ובג"ע התחתון עמדו הר' יוסף גוטניק והר' ארי' לייב קפלן שי' – יו"ר ארגון הגג של מוסדות חב"ד באה"ק, ומסרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א אלבום שי"ל ע"י אגודת חסידי חב"ד באה"ק לכבוד שנת הארבעים, וכן ברכות מראשי הממשלה בארץ ומהרבנים הראשיים. כ"ק אדמו"ר שליט"א קיבל זאת ושאל האם יש מיקרופון וכשנענה בשלילה (היות ולא הכינו) החל לומר ברכה (בלי מיקרופון) שארכה כמה דקות.

תקציר ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בפתח חדרו הק'

שהקב"ה ימלא את משאלות לבב כ"א לטובה, הן החתומים כאן והן אלו שאינם חתומים כאן (מאיזה סיבה שתהי') בברכתו של הקב"ה שהיא "מרובה על העיקר", ובפרט שזה קשור עם עת רצון – יו"ד בשבט, ושיהיו בשו"ט תמיד כל הימים, מתחיל מהבשורה העיקרית שהנה זה משיח צדקנו בא תומ"י ממש, וכל מוסדות אלו, ובפרט המוסדות החדשים יחד עם כל בתי הכנסת וכו' ובנערינו ובזקינינו וגו' עוברים "עם ענני שמיא" לאה"ק.

ותומ"י ממש עוד ביו"ד שבט זה לפני תפילת שחרית, או עכ"פ מיד לאחרי', ובשמחה וטוב לבב.

אח"כ נכנס לחדרו.

תפילת מעריב של יו"ד שבט הגדול, ארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

לקראת תפילת מעריב, הקהל "תפס מקומות". כל 770 הי' מלא על גדותיו באנשים ואורחים שהגיעו לחגוג את יו"ד שבט ב"שנת הארבעים". מסביב לארון הקודש הועמדו פיראמידות כדי לשמוע ולראות את תפילת כ"ק אדמו"ר שליט"א לפני העמוד. ובכלל כל ה"זאל" הי' מלא באנשים וארוחים שהגיעו לחגוג את יו"ד שבט ב"שנת הארבעים".

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס בשעה 6:15, והקהל שר את "מארש נאפוליון" בשמחה עצומה. כ"ק אדמו"ר שליט"א ניגש לעמוד התפילה והחל לומר והוא רחום (סיים כל קטע בקול). התפילה הסתיימה לערך בשעה 6:30 ואח"כ עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א למעלה לסטענדער של אמירת השיחות והחל בקול רם יחסית באמירת שיחה.

תקציר משיחת ליל יו"ד שבט

כ"ק אדמו"ר שליט"א פתח במילים "ס'איז דאך ויהי בארבעים שנה" – ארבעים שנה עברו מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר (כידוע גודל העילוי של יום ההילולא ובפרט כשעברו ארבעים שנה) ובנוסף לעילוי שנפעל מידי שנה בשנה, הרי כשעברו ארבעים שנה נוסף בזה שלימות מיוחדת, וכפי שרואים בפשטות שבשנים אלו נוסף ריבוי מופלג בהפצת המעיינות חוצה, ולכל לראש ע"י הדפסת תורת רבותינו נשיאינו תורת חב"ד שלא שזפתם עין בדורות שלפנ"ז.

וכפי שכתוב בפסוק שארבעים שנה "נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע", כלומר שאף שנפעלת כאן שלימות נעלית ביותר, מ"מ ניתנת לכל אחד ואחד – "נתן ה' לכם".

אמנם נוסף לכללות הענין של ארבעים שנה, צ"ל התבוננות גם בפרטי הענינים – אבל יחד עם זה הפרטים הם רק הוספה על עצם הענין בכללות.

בהמשך השיחה הסביר כ"ק אדמו"ר שליט"א את העובדה שבמשך הדורות היו כו"כ צדיקים שרצו לדחוק את הקץ ובכ"ז דחו אותו לזמן אחר וכו' – מפני שגילו להם מלמעלה שאז ישארו הרבה ניצוצות שלא התבררו מפני קצר הזמן, ולכן זה פועל עליהם שידחו את הקץ (למרות שידעו היטב את הצער שיש לשכינה בגלות, ולחב"ניק בגלות, ולסתם יהודי בגלות).

אמנם כעת כבר כלו כל הקיצין וכל הניצוצות התבררו כבר רק שמשיח צריך לבוא תיכף ומיד ממש.

ובנוגע למעשה בפועל: צ"ל התחזקות מיוחדת בנתינת הצדקה, ומה טוב במספר של ארבעים וכמו"כ ודאי שכ"א קיים את הבקשה להקים מוסדות חדשים בכל מקום, הן במקומות שיש כבר מוסד אחד – שיקימו מוסד נוסף, כך שיהיו שני מוסדות ביחד, וכן במקומות שמאיזו סיבה שתהי' צריך עדיין להגיע לשם שליח כדי לפתוח את המוסד הראשון – כדאי שמיד יקים שם שני מוסדות בבת אחת, והקב"ה ודאי ידאג לכל ההוצאות עבור זה, ובפרט שכבר התחילו לשלוח השתתפות מקופת רבינו במספר ארבעים, עכ"פ "ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר", והשתדלו שזה יגיע לכל המוסדות עוד לפני יום ההילולא.

באמצע השיחה התעכב כ"ק אדמו"ר שליט"א על כך שהמאמר ד"ה "וידעת" נתפרסם בשם "וידעת-מוזקבה" – למרות שזהו ע"ש עיר גדולה של אוה"ע (ובעת שהיו שם צוררי יהודים!).

[יש שמקשרים זאת לכך ששיחה זו הושמעה הפעם בשידור למוסקבה! – המעתיק].

(ולהעיר שבי"ב שבט הוחלט במוסקבה, להוריד את מעמדה של המפלגה הקומוניסטית, להיות שוה לשאר העמים).

בסיום שיחה מיוחדת זו (בשעה 7:15 לערך) החל כ"ק אדמו"ר שליט"א בחלוקת דולר לצדקה לאנשים נשים וטף. להרבה מהעוברים חייך, כשעבר הר' שלמה קונין הניף כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק' לעברו.

החלוקה נמשכה יותר משעה, עד השעה 8:25. בסיום החלוקה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א כשמעודד בדרכו את השירה עד שנכנס לחדרו.

הלילה בשעה 10:00 התקיימה התקיימה סעודה חגיגית והתוועדות חסידים לכבוד יו"ד שבט, ארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. 770 הי' מלא מריבוי אורחים ותמימים ואנ"ש.

דיברו הר' פוגלמן והר' יוסף הלוי שי' ויינברג, שסיפרו סיפורים מהשנים הראשונות של נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א ועוררו להתקשרות. אח"כ דיבר הרב חיים גוטניק רבה הראשי של אוסטרלי' בקשר לארבעים שנות נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. אח"כ הוזמן הרב עדין שטיינזלץ שדיבר שאסור לנו להסתפק במה שפעלנו במשך ה-40 שנה היות והרצון של כ"ק אדמו"ר שליט"א לשנות ולהפוך את העולם כולו ולגבי זה יש עוד הרבה מה לפעול. דבריו עשו רושם עז על הקהל. אח"כ התיישב הקהל קבוצות קבוצות והתוועדו עד לאור הבוקר.

יום שני, יום הגדול והקדוש יו"ד שבט, ארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לערך בשעה 10:00 ומיד ניגש לעמוד התפילה והחל לומר את הקטע של "רבי ישמעאל", ואח"כ הקדיש. כ"ק אדמו"ר שליט"א (כרגיל) סיים והחל כל קטע מהתפילה. במודים אמר "והמרחם" (כמו בכל פעם שא"א תחנון), לא אמרו תחנון.

בשעה 11:35 לערך החל "הפאראד" [תהלוכה] של ה"טנקים" לכבוד ארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. יצאו ארבעים 'טנקים', על כל טנק הי' כתוב שנה אחרת של הנשיאות מתשי"א עד תש"נ. ה"פאראד" יצא מרחוב פרעזידנט ונסע לקינגסטון ומשם פנה לשדרת איסטערן פארקוויי לכיוון מנהטן. בשעה 11:45 עברה שיירה של הטנקים ממול על השדרה, והמזכיר הריל"ג אמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א שכרגע עוברים ה"טנקים". כ"ק אדמו"ר שליט"א הביט על השיירה, התקדם ועמד על המדרכה ממול, ובמשך כ-4 דקות עמד והביט על ה"פאראד" של הטנקים, עד שכל הטנקים עברו ממול. אח"כ חזר, נכנס למכונית ונסע למקוה.

נסע לאוהל בשעה 1:00. הרבה מאנ"ש נסעו ג"כ היום לאוהל כנהוג.

כ"ק אדמו"ר שליט"א חזר מהאוהל בשעה 6:30 לערך, 770 הי' מלא על גדותיו מאורחים תמימים ואנ"ש, אחר כמה דקות נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת מנחה, וניגש ישר לעמוד התפילה והחל לומר "אשרי". במנחה אמרו "תחנון". בסיום התפילה עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א לבימה לסטענדר שלו לתפילת ערבית. בסיום התפילה פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א לסטענדר של השיחות והחל באמירת שיחה שארכה כ-2 דקות.

תקציר משיחת מוצאי יו"ד שבט

כ"ק אדמו"ר שליט"א פתח את השיחה במילים אלה: "ויהי בארבעים שנה באחד עשר חודש באחד עשר לחודש" – י"א שבט – שהרי אנו נמצאים לאחר תפילת ערבית – ובמילא ישנה ההתחלה ד"קאי איניש אדעתי' דרבי'" שזה נעשה לאחרי ארבעים שנה. ובפרט כשמדובר אודות חסידים, ובמיוחד שנמצאים בביהמ"ד של נשיא דורנו, נשיא חב"ד – מובן ש"אדעתי' דרבי'", קשור עם לימוד תורת חסידות חב"ד, ולכל לראש תורה שבכתב של תורת החסידות – ספר התניא, ואח"כ להמשיך א"ז בלימוד תושבע"פ של חסידות, וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הוספה בקיום המצוות בהידור.

וכיון שזה קשור גם עם "קאי איניש אדעתי' דרבי'", ניתן את ספר התניא (תושב"כ של חסידות) ביחד עם שליחות מצוה לצדקה. ומכל ענינים אלה נזכה בתוך כלל ישראל לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש, תיכף ומיד ממש, ותיכף ומיד ממש (ג"פ).

בסיום השיחה חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א לכאו"א ספר התניא במהדורה מחודשת ובצירוף דולר א' לצדקה. [הדפיסו 13 אלף ספרי תניא בעטיפה ירוקה (חגיגית). על התניא כתוב "יו"ד שבט, ארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א"].

החלוקה החלה בשעה 7:10.

בתחילה החל קצת 'בלאגאן' ואי סדר. כ"ק אדמו"ר שליט"א החל "לעשות סדר", בתחילה הורה לאלה שעומדים מאחוריו שילכו ולא יעמדו שם. ואח"כ הורה ג"כ למזכירים שיזוזו הצידה. המזכירים עמדו בצד השני של השולחן והגישו לכ"ק אדמו"ר שליט"א את הספרים. וכן לא' מהמסדרים ש"סחב" את האנשים שעברו לקבל, הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א שילך הצידה. כ"ק אדמו"ר שליט"א החל בחלוקה, ולאט לאט נהי' סדר, כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לכ"א את הספר בידו. היו כמה שביקשו ספר נוסף עבור מישהו אחר, וכ"ק אדמו"ר שליט"א ענה בשלילה.

באמצע החלוקה מסרו שני תמימים מ-770 לכ"ק אדמו"ר שליט"א את הקובץ חידושי תורה "לב לדעת" שהוציאו לכבוד ארבעים שנה לנשיאותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א. כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר "זאל זיין בשורות טובות, הצלחה רבה".

במשך החלוקה ישב (על א' השולחנות הסמוכים) ילד קטן שהחזיק בידו שני ספרי תניא. תוך כדי החלוקה הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א על הילד, ושאל את המזכיר תוך כדי שמצביע על הילד "פארוואס האט ער צוויי תניא'ס?" (= מדוע יש לו שני ספרי תניא?)

המזכיר שאל את הילד, והילד ענה שאביו נתן לו לשמור. המזכיר ענה את זה לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

בהמשך החלוקה החל הילד הנ"ל לשחק בספרי התניא והחל מקשקש ע"ז. כ"ק אדמו"ר שליט"א הבחין בזה תוך כדי החלוקה ופנה למזכיר ואמר: "ער זאל אנשטאט שפילען מיט די תניא'ס, זאל מען אים געבן א צאצק'ע" (= במקום שישחק בספרי התניא, שיתנו לו משחק). המזכיר נתן לילד צרור מפתחות.

לערך יותר משעה הי' התור של האנשים ואח"כ זה הופסק והחל תור של נשים, וכך התחלף מידי פעם. בשעה האחרונה של החלוקה כ"ק אדמו"ר שליט"א החל לומר לכ"א מהעוברים "ברכה והצלחה". לקראת סיום החלוקה עבר הרב עדין שטיינזלץ שי', כ"ק אדמו"ר שליט"א שאלו בחיוך: "דו ביסט אויכעט פון די נמושות?" (= האם גם אתה מהנמושות?) (שמגיעים בסוף). הנ"ל ענה שהוא "כמו כל האנשים הפשוטים". כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך חיוך רחב ועשה תנועת ביטול בידו.

לד"ר ווייס שעמד על המדרגות שעל הבימה, כ"ק אדמו"ר שליט"א הבחין בו והושיט לו את ספר התניא בחיוך רחב. בסיום החלוקה כ"ק אדמו"ר שליט"א הראה לד"ר ווייס על ידו הק' תנועה של בדיקת הדופק ושהכל בסדר.

בדקות האחרונות של החלוקה, הגיעו ממש יחידים כל רגע עוד א', וכ"ק אדמו"ר שליט"א חיכה עד שהאחרון יקבל ואח"כ אמר למזכיר שיכריז האם יש מישהו שלא קיבל. המזכיר הכריז, הצלם לוי"צ פריידין אמר בבדיחות הדעת: האם ישנו עוד מישהו ער בשעה כזו ולא קיבל?! כ"ק אדמו"ר שליט"א שמע וחייך.

בסיום החלוקה שם כ"ק אדמו"ר שליט"א הת הפתקים שכמה אנשים מסרו לו בשעת החלוקה בתוך הקובץ "לב לדעת" הנ"ל, ולקח עמו את הקובץ והסידור ונוסף לזה עוד שני ספרי תניא ויצא (בהליכה מהירה), כשמעודד את השירה בשמחה רבה.

החלוקה הסתיימה בשעה 12:20 ונמשכה למעלה מ-5 שעות!

יותר מאוחר הגיעו עוד אנשים שלא קיבלו ספרים. כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה למזכיר הריל"ג שיחלק להם. המזכיר יצא וחילק לאלה שלא הספיקו לקבל.

אח"כ הודיעו בשם המזכירות שה"יחידות" שהיתה אמורה להיות מחר תדחה ליום רביעי.

מאוחר יותר התקיימה ב-770 התוועדות חסידית.

יום שלישי י"א שבט

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 10:15 כשמעודד את השירה בחוזק, בעיקר כשהסתובב לקהל כשעלה לבימה.

בדרכו חזרה מהתפילה בירך נוסעים בנוסח הרגיל "פארט געזונטערהייט, בשורות טובות, הצלחה רבה".

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע היום לאוהל. לפני שנכנס למכונית לנסוע למקוה, חילק צדקה לילדים.

לאוהל נסע בשעה 1:30.

כ"ק אדמו"ר שליט"א חזר מהאוהל בשעה 7:45, ואחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב בביהמד"ר למטה ועודד בדרכו את השירה כרגיל.

אחר תפילת ערבית פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א למזכיר ואמר שיחלק דולרים. מיד הכינו את שולחן החלוקה (שולחן חדש שהכינו בימים האחרונים) וכ"ק אדמו"ר שליט"א החל בחלוקת שטר א' לצדקה לאנשים נשים וטף. באמצע החלוקה עבר א' עם בנו בן ה-3 שעושה "אפשערעניש", ומסר לכ"ק אדמו"ר שליט"א זוג מספריים. כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל את המספריים בידו הימנית, גזז מעט מן הצד (מהשערות) ונתן דולר נוסף לילד, ובירכו. החלוקה נמשכה כחצי שעה. בסיום החלוקה יצא לחדרו כשמעודד בדרכו את השירה.

אחר כ-10 דקות יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א ל"קידוש לבנה". מיד כשניגש לסטענדר חיפש את הלבנה ואח"כ אמר "הללוי' הללו וגו'" ולפני תחילת הברכה שוב הביט בלבנה (כרגיל). "שלום עליכם" אמר למזכירים והעוזרים שעמדו לידו.

בסיום הקידוש לבנה כ"ק אדמו"ר שליט"א ניער ג"פ את שולי הטלית-קטן, ואח"כ בירך את הקהל והעומדים מסביבות כ"א "גוט חודש" (כהנ"ל כרגיל) עד שנכנס לחדרו.