שבט תשכ"ה - ר' יוסף ישראל סוסובר

מתוך Yomanim

(הופנה מהדף שבט תשכ"ה)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ב' ר"ח שבט:

הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:31. החזן הי' זעליגסון מפני שהי' לו יארצייט, הרבי נכנס לקדיש של שיר של יום בשעה 10:10, והי' עד בסוף התפילה. הרבי קיבל רביעי וחדקוב קיבל הגבהה. התפלה נגמרה 10:40. למוסף נגש יודל קעלער. הרבי אמר תהלים בזמן שהתפלל מוסף, וגם אמר תהילים עם המנין. בשעה 3:17 יצא הרבי למנחה. מיד שנכנס אמר קדיש דרבנן ואח"כ התחילו אשרי. והרבי יושב בחזרת הש"ץ על מקומו. לפני שישב הביט הבטה חזקה על ר' יחזקאל פרצוקיץ. נגמר מנחה 3:33. הרבי הלך הביתה בשעה 4:40. חזר בשעה 5:45. הלך הביתה ברגל. למעריב נכנס בשעה 6:40 ונגמר התפילה 6:55. במנחה בזמן חזרת הש"ץ למד הרבי משניות עד אותיות נשמה.

יום ד' ג' שבט:

הבקר בשעה 9:31 בא הרבי ל 770, נכנס להתפלל בשעה 9:41, נגמר התפילה 10:32. למנחה נכנס בשעה 3:10 נגמר מנחה 3:32. הלך לביתו הערב בשעה 4:50, וחזר 5:45. למעריב נכנס 6:46 נגמר 6:58. הרבי נסע הביתה בשעה 11:45, והרבי נסע עם הרבנית.

יום ה' ד' שבט:

הרבי בא הבקר בשעה 9:27, ואל יד הדלת עמדה אשה אחת שרצתה להיכנס לרבי, וסימפסון עומד על יד הדלת ודיבר איתה שלא ידבר עם הרבי, אבל מיד שבא הרבי אז היא .. ובכה והיא רצתה לחדר של הרבי... וסימפסון תפש אותה שלא יכנס, אבל היא נכנסה ודיברה עם הרבי לחמש דקות, ואח"כ יצאה ואמרה שהרבי שלה ולא שלנו. נכנס הרבי להתפלל בשעה 9:46, ונגמר 10:31. למנחה נכנס 3:18 ונגמר 3:32. בשעה 4:30 נסע הרבי לביתו, וחזר 6:03. בזמן שיצא עמד בחוץ חרטאנאוו עם הבן שצריך ?? והרבי עשה לילד עם היד כמו שלום. בשעה 6:47 נכנס אד"ש למעריב, ונגמר בדיוק בשבע. 7:30 נכנסו ההנהלה להרבי ויצאו 8. ור' שמואל יצא כמה דקות אח"כ, ולא הי' משהו מיוחד. בשעה 11:45 נכנס מישהו רבובי אצל הרבי והי' שם כשעה. בשעה 11:20 נכנס חודקוב עד 1:20 בלילה, וב 1:25 נסע הרבי עם קרינסקי הביתה.

יום ו' ה' שבט:

הרבי בא בשעה 9:32, נכנס לשחרית בשעה 9:43, נגמר התפילה בשעה 10:28. הרבי עשה את הקשר של התפילין של הראש טוב אל יד העמוד והוריד את הטלית מראשו, ועשה טוב את התפילין. בכלל המראה אז הי' נורא ראו את כל הראש. כתבתי פתק לרבי בענין הסבא שחולה. ילד בא בערך בשעה 2:45 אחה"צ, ודפק בדלת של הרבי ואמר שיש לו פתק של מישהו. בשעה 3:22 הלך הרבי הביתה וחזר 3:50, נכנס למנחה בשעה 4:21, נגמר מנחה בשעה 4:33. בשעה 5:20 ירד הרבי לקבלת שבת ונגמר מעריב בשעה 5:45 .

יום ש"ק פ' בא ו' שבט:

בשעה 9:58 בא הרבי מביתו ל 770. ירד להתפילה בשעה 10:05, אמר קדיש דרבנן ואח"ז הסתכל על השעון. החזן הי' ר' זלמן דוכמאן. הרבי אמר משניות אחרי הודו, ולפני ברוך שאמר אמר תהילים. ובאמצע התפילה גם הסתכל בחומש. בבקר השכם קיבלו כל הקהל עליות מפני שהשבת הוא לפני י' שבט. במוסף שרו בהוא אלוקינו הרבי עשה עם היד, התפילה נגמרה בשעה 12:15. בשעה 1:33 ירד הרבי להתוועדות ואחריו חדקוב. בזמן שנכנס הרבי למטה ניגש אליו יהודי אחד ואמר לו לחיים ונתן להרבי יד, והרבי גם נתן לו יד והרבי עוד וו (?) על ברכת לחיים. שרו ואח"ז התחיל הרבי בשיחה. עמד על רש"י מה שרש"י אומר על פסוק בא אל פרעה והתראה בו ולמה לא אמר והעוד בו וגם מה שהפסוק אומר ואני הכבדתי את לבו מה זה נוגע למשה, הרבי אמר מה שנוגע להוראה מזה, שאפילו עשה כ"כ עבירות אח"כ יכולים לעשות תשובה.

הרבי הביא רמב"ם מה שאומר באם אחד עשה הרבה עבירות לא מספקין לו לעדות תשובה וגם עוזרים שלא יעשה תשובה ואדמו"ר הזקן אמר באגרות קודש אפילו אחד עושה הרבה עבירות אם דחק ונכנס אז מקבלים ממנו. ע"ז אומר רש"י והתרה בו. ז"א שיכולים לעשות תשובה מפני זה התרה בו שלא יעשה עוה"פ ושילח את ישראל ואפילו שהכביד את לבו. והרבי אמר שיש כאלו שמתפללים ולומדים ואין להם שום טעם במצוה וכו' אז הרבי אמר שכ"ז הוא שאין ביטול ואח"כ הי' שיחה בענין קידוש החודש. השיחה האחרונה הי' בענין תפילין אשר ש"י אומר טוטפות טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים. והזכיר רש"י שני מקומות, מה הענין כ"ז אז דיבר הרבי שכל ענין התפילין ויראו ממך.

ההתוועדות נגמרה בשעה 3:30, הרבי אמר מאמר מאדמו"ר הזקן או אדמו"ר האמצעי, מפני שהכתב של המאמר ניכר זה הי' בזמן של אדמו"ר האמצעי מפני שהחסידים היו כותבים כל פעם בכתב כמו שהרבי בזמנם וגם הי' פעם - סיפר הרבי - שהרבי הקודם הי' מפקפק על כתב עם זה של אדמו"ר מהור"ש או מהמעתיק מפני שכתבו בדיוק כמו שהרבי בזמנם. אח"ז ניגש החתן וגם ליפסקער שם משקה בשביל מרדכי אשכנזי, וגם נתן האיש קנה הבנין אל יד 770 ושם בקבוק משקה קטן אז הרבי אמר שיתן בקבוק של יין גדול ושם והרבי מזג לו חצי כוס ואח"ז גם שם לו משקה. מנחה גמרו בשעה 3:50, הרבי חזר מביתו בשעה 5:05 ונכנס למעריב בשעה 5:32, נגמר מעריב בשעה 5:49.

יום א' ז' שבט:

הבקר בא הרבי 9:35, נכנס להתפלל בשעה 9:45 נגמר 10:30. מנחה נכנס 3:18 נגמר 3:32. בבקר לפני חזרת הש"ץ הביט אחריו והסתכל עם החתן ירחמיאל אנדוזיער ישנו, ולא אמר תחנון. לפני מנחה נתן הסידור שלו להחתן. הרבי הלך עם הכובע הישן והי' מקומט והי' מאוד במצב לא טוב, וגם הלך לא כרגיל הליכה שלו. אחרי מנחה הביט אחוריו ונגש אליו חדקוב ונכנס אליו. הלך הביתה בערב 4:50 וחזר 5:45. נכנס למעריב 6:46 ונגמר 6:58. השלג ירד משעה 8 בבקר עד 12 בלילה. בשעה 12:20 נסע הרבי לביתו.

יום ב' ח' שבט:

בשעה 9:30 בא הרבי ל 770. בזמן שהגיע עמד מישהו עם מגפיים והרבי הביט עליו. נכנס להתפלה שעה 9:45, קיבל שלישי. היום לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן אנדרוזיער. נגמר התפלה 10:35. בשעה 3:17 נכנס למנחה ונגמר 3:50. לא אמרו תחנון. בשעה 4:50 הלך הרבי לביתו והסתכל בזאל וגם נעמד לדקה והביט הבטה, הסתובב אל יד חדרו והביט. גם הביט בזאל וגם הסתובב אל יד חדרו והביט. בשעה 11:10 הלך הרבי הביתה, וגם הביט בזאל. למעריב נכנס 6:47 ונגמר 6:58. בשעה 6 הי' ניסן מינדל. במנחה בחזרת הש"ץ אמר הרבי בקול מבוכה.

יום ג' ט' שבט:

הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:30, נכנס להתפלל בשעה 9:44. לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן אנדרוסיער. התפילה נגמרה בשעה 10:27. בבוקר הגיע אוטובוס שלם מקנדה, הישיבה, ובתפילה הי' קצת דחיפות. נכנס למנחה בשעה 3:17 ונגמר מנחה 3:30. אחרי מנחה הורידו את העמוד למטה וסידרו את השולחנות שלא ידחפו. בשעה 4:50 הלך הרבי הביתה וחזר בשעה 5:45. ירד למעריב למטה בשעה 7 ונגמר בשעה 7:12. אחרי מעריב נעמד על יד העמוד, ושמעו שאחד אמר קדיש, ולא שמעו טוב, אז הרבי שאל אם אחד אומר קדיש וחכה עד שגמר. בשעה 11 הגיע פתאום יוסף אלחרר, ולפני זה דיברו עם ר' דוד שיתן קר לנסוע להביא את יוסף. בשעה 11:57 נסע הרבי הביתה והביט בזאל. למעריב הי' קהל גדול. אחר מעריב אמר ישראל לאבקובסקי את המאמר באתי לגני.

יום א' י"ד שבט:

בבקר בשעה 9:31 בא הרבי ל 770. נכנס להתפילה בשעה 9:44, בהתפילה בקדיש תתקבל אחרי ובא לציון, בעושה שלום עשה אד"ש מקודם לשמאל ואח"כ לימין ואח"כ לשמאל. התפלה נגמרה בשעה 10:30. לפני התפילה נתן כמה פרוטות לעני ומטבע נפל על הארץ, והרבי הסתכל על המטבע עד שהרימה העני והלך, עלה והסתכל. למנחה נכנס בשעה 3:16, לא אמרו תחנון מפני שמחר ט"ו בשבט, ונגמר מנחה 3:30. הלך הביתה 5:03, בחוץ ישבה זקנה והרבי נתן לה כמה מטבעות, ובשעה 5:55 חזר. למעריב נכנס 6:47 ונגמר 7.

בבקר אמר לי קרינסקי ולעוד כמה בחורים שילכו להזיז קר שנעמד על יד ביתו של הרבי אבל הקר הי' סגור ולא יכלו לזוז אותה. היום לא הי' יחידות מפני ששבוע לפני חודש שבט אין יחידות. הרבי נסע לביתו בשעה 11:42 נסע עם הרבנית. לפני חודשים אמר הרבי למישהו שאחז טלית עם תפילין ואחז את הדלת אז הרבי אמר שהוא צריך להיכנס מקודם מפני שיש לו טלית ותפילין. הלילה התוועד ר' דוד ראסקין והרבי נתן לו משקה בשבת שיתוועד בט"ו בשבט. ההתוועדות נגמרה בשעה 2 והי' קהל גדול.

יום ב' כ"ב שבט:

היום לא הייתי הן בתפילת שחרית של הרבי והן בתפילת מנחה מפני שהייתי ב"אהלי תורה" (במקום רייצעס). בערב הלך הרבי בשעה 5:10 וחזר 6:03. בשעה 6:46 נכנס למעריב ונגמר 6:58. בשעה שיצא הרבי ממעריב עמד בחוץ ר' בנימין גארדעצקי, אמר לו הרבי שיכנס בשעה 8:30. ואחרי מעריב נכנס ראטדשטיין והי' עד 8:15, ובשעה 8:32 נכנס ר' בנימין גארדצקי והי' שם עד שעה 11:20 כמעט שלש שעות. ואח"כ נכנס חדקוב עד 11:50, ובשעה 11:55 יצא הרבי מחדרו והביט בזאל ונסע עם קרינסקי לביתו. בת נולדה לאשתו של בנימין קליין. היום יצא התשובה של הבחורים שרוצים להשאר עד אחרי פסח, חדקוב אמר שמחר יתן להם התשובה.

יום ג' כ"ג שבט:

הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:32 ונכנס להתפלה 9:42, ונגמר התפלה 10:25. בשעה 3:16 נכנס הרבי למנחה ונגמר מנחה 3:30. למטה בבית המדרש כבר תיקנו את החימום שהי' שבור למעלה משבוע. אחרי מנחה ניגשו צבי וואלף ומנחם וואלף להרב חודוקב ומסר להם התשובה מהרבי. התשובה היא כך: "באם הנהלת הישיבה דכאן ומשם דבאן? מסכימים" והרבי עשה חץ על המילה לנסות ולבקש הארכה שהי' כחלק בשאלה וגם הי' כתוב אזכיר עה"צ. הלך הביתה הערב בשעה 5 וחזר 5:50. היום ניסן מינדל נכנס בשעה 9 לחדר כ"ק אד"ש. למעריב נכנס בשעה 6:40 ונגמר בשעה 6:58. הרבי נסע עם הרבנית בשעה 11:42. לפני זה היתה הרבנית אצל הרבי בחדרו. בבקר אמר גוט מארגן לרש"ג, בזמן שרש"ג יצא מ 770 והרבי אז בא לפניו.

יום ד' כ"ד שבט:

הבקר בא הרבי 9:38. לפני שהרבי בא דחפו הבחורים קר שעמד על יד המדרכה של 770 אברהם ליפסקער הוריד את השלג שהי' במדרכה, להתפילה נכנס בשעה 9:46 ונגמר התפילה 10:33. אחרי התפילה נגש איש מחדרי תורה אור ומסר מכתב להרבי. ובזמן שהרבי עמד בחדרו דיבר אתו כמה דקות. בשעה 3:17 נכנס הרבי למנחה, נגמר מנחה 3:33. הלך הרבי לביתו 5:02 הלך ברגל לביתו, וחזר עם קרינסקי בשעה 5:55. נכנס למעריב 6:46 ונגמר 6:57. בתפלת שחרית לפני למנצח יענך נשק הרבי את התפילין. לפני מעריב שמו מנורה בכדי לשים את הנרות, בזמן שעמד על יד העמוד הסתכל הרבי הרבה על המנורה החדשה, הרבי הביט ע"ז לכל עושה שלום מהקדישים. הרבי נסע עם הרבנית. הרבנית באה עשרה דקות לפני שהרבי יצא. חדקוב הי' אצל הרבי בחדר שעה. כשיצא לנסוע עם הרבנית הלך הרבי מהר מאוד.

יום ה' כ"ה שבט:

הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:33. בשעה 9:32 בזמן שבא עמדו כמה עניים ונתן לכל אחד כמה מטבעות. נכנס להתפלל בשעה 9:45 ונגמר התפלה בשעה 10:40. עליות קיבלו בנימין קליין מפני שלאשתו נולדה בת ונתן לה שם חנה כמו אמו של הרבי שליט"א, והרבי קיבל שלישי. למנחה נכנס 3:18 ונגמר מנחה 3:38. בשעה 5:02 נסע הרבי לביתו עם קרינסקי וחזר 5:55. בשעה 6:05 נכנס ר' ניסן מינדל. הרבי יצא למעריב 6:55 ובנימין קליין עמד בחוץ ודפק בדלת, והרבי לא פתח וחכה עד שניסן מינדל יצא. מעריב נגמר 7:07. בשעה 8:30 התחיל היחידות, ר' משה אשכנזי נכנס ל 25 דקות, נכנס עם אמו. גם ישראל שלום חדקוב נכנס ליחידות ל 5 דקות הלילה נכנס אנשים לחצי שעות. הרבי נסע לביתו 4:30 הביט בזאל בזמן שהלך הביתה.

ממכתב שכתב לחבר (כ"ה שבט):

כעת אני יכתוב לך קצת חדשות מכאן. ביום שני הכניסו הבחורים שלנו -שבאו לחדר שנה- פתק להרבי, ושאלו באם הם יכולים לנסות לבקש ממשרד הבטחון ארכה עד אחרי פסח אז הרבי ענה "באם הסכמת ההנהלה דכאן ומדשם באו", ואח"כ הי' חץ על המילה "לנסות" ובסוף הי' כתוב "אזכיר עה"צ". זה הי' התשובה מהרבי ואתמול כתבו מכתב להנהלה שלכם. בי' שבט לא נסע הרבי לאוהל וזו הפעם הראשונה שלא הולך ביו"ד שבט לאוהל. בט"ו בשבט הלך הרבי לאוהל והי' שם משעה 12:30 עד 5:20, ומיד שנטל את ידיו נכנס להתפלל, והתפלל עם הנעלי טעניס שהולך לאוהל, וזה הפעם הראשונה שהרבי התפלל עם נעלי טעניס השעה הי' כבר חצי שעה אחרי השקיעה.

ההתוועדויות האחרונות הם כרגיל, בי' שבט הרבי הי' שמח ההתוועדויות של השבתות, הרבי מבאר כל פעם את הפסוק הראשון של הפרשה ואחר שני שיחות חוזר הרש"י. מאמר מאדה"ז וביאור של אחד הרביים. ואח"ז כל אחד שיש לו איזה שמחה מעמיד בקבוק משקה. השבת העמיד רש"ג שני בקבוקים בנדיקטין והרבי מזג לו משני הבקבוקים והרבי אמר לו שיכריזו איפה יהי' הדינר ובאיזה שעה, וטעלעשעווסקי הזקן הכריז וגם דיבר הרבי שיחה בענין הדינר ואמר שכל אחד שיוציא מה שיש לו ב"מטפחות שהחביא" ומהכסף שמפחד שיצטרך לשלם על זה מסים. ואחרי המאמר אמר הרבי עוד שיחה ונגמר ההתוועדות. מסתמא כבר שמעת את הטייפ מיוד שבט זה הי' התוועדות מאוד מרומם השיחות והפלפול.

הלילה נכנס ליחידות ר' משה אשכנזי והי' 25 דקות וגם נכנסה אמו של משה אשכנזי הם נכנסו ביחד. בי' שבט בא ר' ישראל גרוסמן להתוועדות והי' שמה כמעט כל השיחות וחיכה על קירובים אבל הרבי לא עשה לו שום קירובים. ע"כ מהמכתב.

יום ו' כ"ו שבט:

הבקר בא הרבי בשעה 9:37 ונכנס להתפלה בשעה 9:49 ונגמר התפלה 10:33. הרבי הלך הביתה בשעה 3 וחזר 4:15.

יום א' כ"ח שבט:

הלילה הלך הרבי לביתו בשעה 2:45. חיים יצחק מחותן של ר' אברהם דריזין הי' משעה 11 עד 2:30, ז.א. 3.5 שעה. הרבי קם באמצע היחידות וסגר הדלת שלא יוכלו להכנס. בחוץ שמעו שהרבי מדבר (צועק) אלו חדקוב וקרינסקי רצו לפתוח הדלת ולא יכלו, וגם דפקו בדלת שיצא. בחוץ ישבו כמה נשים ודפקו בדלת שיצא חיים יצחק ולא יצא, והם הלכו להם. הם היו צריכים להיכנס הלילה ליחידות ולא נכנסו.

יום ב' כ"ט שבט:

היום בא הרבי ל 770 בשעה 9:32 נכנס להתפלל בשעה 9:48 קיבל הרבי שלישי, לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן קלמנסון. אחרי שמונה עשרה לקחו את הכסא מפני שהחתן בא אחרי שהביאו את הכסא הרבי הביט על החתן לפני חזרת הש"ץ. בשעה 10:37 נגמר התפלה. בשעה 11:10 נסע הרבי למקווה וחזר ב 11:55. נסע לאוהל בשעה 12:31, בזמן שנכנס לקר הוריד את הכובע וניגב את הראש עם היד ולבש בחזרה הכובע. ישב על יד קרינסקי. בשעה 5:30 בא הרבי מהאוהל נטל ידיו, שם הפדיונות על המדרגות, בנימין קליין הכניס הפדיונות. ורק החליף נעליו, ונכנס מיד למנחה בשעה 5:33 ונגמר מנחה 5:45. אח"כ נכנס חדקוב ושאל אם מתפללים אח"כ מעריב, ויצא הרבי בשעה 5:55, החזן הי' קעלער. בזמן שנכנס הביט על הקהל וישב בשלחן. בשעה 6:05 נגמר מעריב. בשעה 6:10 נסע הרבי לביתו. חזר מביתו 7:10. אז בא בוס של הישיבה ובחוץ זרקו שלג אחד על השני, והרבי בא פתאום והביט על אלו שזרקו ואח"כ ראה את לייב לוין שלא הולך עם מעיל שאל אותו אם יש לו מעיל וענה כן.

בשעה 8:15 נכנס ניסן מינדל להרבי ויצא 9:30. הרבי הלך לביתו 11:15. הלילה הי' חתונה של קלמנסון ושם הי' שמח. החותן לא רצה להביא את החתן לחופה מפני שהוא ברוגז אתו ורצה להוביל את בתו, אבל זה לא המנהג שאבי הכלה יוביל את בתו לחופה וחכו שיהא פשרה, אבל לא מצאו עצה עד שטלפנו להרבי. ושאלו אותו, והרבי ענה שיעשו בדרך שלום. אז הסוף הי' שלא הוביל אבי' של הכלה את החתן אלא כמו שרצה. החופה היתה בשעה 11:30. לפני שמנה עשרה של מעריב חכו שיתנו מכה על השולחן שצריכים לומר יעלה ויבא ונתנו דפיקה.

יום ג' ל' שבט אדר"ח אד"ר:

הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:33, פתחתי את הדלת להרבי. החזן הי' קעלער. בשעה 10:10 נכנס הרבי להקדיש שלאחרי שיר של יום. הרבי קיבל רביעי. בזמן מוסף אחז הרבי תהילים, גם בסידור אמר משהו. התפלה נגמרה בשעה 10:35. למנחה נכנס הרבי בשעה 3:20 ואמר קדיש דרבנן שהחסיר בבוקר, הביט על הקהל כשנכנס. בשעה 3:32 נגמר מנחה. הלך הביתה בערב בשעה 5:52 וחזר 6:25. למעריב נכנס 6:47 נגמר מעריב 7. אחרי מעריב דיבר הרבי עם חדקוב. בשעה 10:55 נסע הרבי עם הרבנית הביתה.