תמוז תש"מ - "יחי המלך"

מתוך Yomanim

(הופנה מהדף תמוז תש"מ)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום א', ב' דר"ח תמוז

אחרי תפלת ערבית נכנס הר' ג. ב. לחדרו הק' של כ"ק אד"ש, להלן ראשי-פרקים מדברי כ"ק אד"ש אליו {מובא למטה במדור "יחידות"}.

יום ד', ד' תמוז

היום ביקר אצל כ"ק אד"ש האדמו"ר מסדיגורא ושהה בחדרו הק' שעה ועשרים דקות לערך ודיבר עמו כ"ק אד"ש רבות על המצב באה"ק, אח"כ ליווהו כ"ק אד"ש עד לדלת ג"ע הת'.

יום ה', ה' תמוז

שיחה לתל' המסיימות ומדריכות

בשעה 5:00 נכנס כ"ק אד"ש לומר שיחה בפני המסיימות ד"בית רבקה" והמדריכות דמחנה "אמונה" ו"פרדס חנה" תחי', ודיבר ע"ד ימי החופש שאינם הפסק כי-אם מעבר משלב אחד לשלב נעלה יותר, וכן ע"ד פעולת החינוך במחונך. והאריך בענין ההוראה מפ' השבוע מבארה של מרים כו'. בסיום השיחה חילק כ"ק אד"ש מטבעות לצדקה.

יום ש"ק פ' חוקת, ז' תמוז

התוועדות

בשעה 1:30 לערך נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, ופתח בשיחה א' אודות שבת זו המברכת את י"ב תמוז, יום השייך לכלל ישראל, והמשכת הברכה ע"י תומ"צ בג' הקוין – תורה, עבודה וגמ"ח, וביאר שייכותם לשבת בכלל ואופן קיומם בהתוועדות זו.

שיחה ב' – ההוראה מפ' חוקת: גם כשאינו מבין בשכל צריך לבוא למצב של "גאולה" בתוך חושך הגלות, ומתוך שמחה. בהמשך דובר ע"ד "מיהו יהודי", על הפעולות על הזולת שצ"ל מתוך שמחה ועל ההוראה הנלמדת מקביעות ש. ז. לכל השנים.

שיחה ג' – השנה מלאו מאה שנה להולדת בעל הגאולה, מעלת מס' מאה וההוראה – פעולות במספר עשר בעשר כחות הנפש. אח"כ דובר אודות מזמור ק' שבתהלים, וכן ע"ד עריכת ההתוועדויות בי"ב תמוז ולקשרם בתורה, עבודה וגמ"ח, ובלימוד פרק ק'.

כ"ק אד"ש אמר מאמר (כעין שיחה) "ד"ה זאת חוקת התורה".

שיחה ד' – שאלות בפרש"י (כ', כג), בלקוטי לוי"צ (ע' שפט) ובפרקי אבות (ספ"ה) וביאר ה"מילתא דחסידותא" בהנ"ל, וכן את שייכות תחלת הפרק לסופו (בן מאה כו'), והקשר למאה שנות בעל הגאולה בתחלתם ובסיומם. כהנ"ל באופן המובן לילדי ישראל ולהסבירם בכינוסים.

שיחה ה' – הביאור בפרש"י, בלקוטי לוי"צ ובפרקי אבות.

שיחה ו' – המשך הביאור בפרקי אבות.

יום א', ח' תמוז

אחרי תפלת ערבית יצא כ"ק אד"ש לקידוש לבנה, ובעת אמירת "ברוך עושך" כו' דילג כ"ק אד"ש ד' פעמים.

א' סיפר שכ"ק אד"ש מתעניין בכל יום (מימים אלו) ע"ד הפעולות עם הילדים, כן אמר כ"ק אד"ש שדיבוריו נגד תכנון המשפחה מיועדים גם לאנשים.

יום ה', י"ב תמוז

התוועדות

בשעה 9:30 בלילה לערך נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות די"ב-י"ג תמוז, ודיבר ז' שיחות (נדפסו בשיחו"ק תש"מ ח"ג עמ' 536 ואילך וכן ישנו סרט הקלטה מהתוועדות זו).

אחר שיחה ה' צוה כ"ק אד"ש לנגן ואמר מאמר ד"ה "גפן ממצרים תסיע וגו'".

לקראת סיום ההתוועדות הורה כ"ק אד"ש לנגן "לכתחילה אַריבער", ניגון הכנה, ניגון אדה"ז, "ניע זשוריצי כלאפצי". אח"כ דיבר שיחה קצרה בענין שנת המאה ו"מאה ברכות", ובסיומה אמר שכדי לקשר זאת עם דבר גשמי אזי כל מי שרוצה לערוך התוועדות בחזרתו למקומו יגש ויקבל בקבוק "יין שרף". כו"כ נגשו ושאל כ"ק אד"ש לכל אחד מהיכן הוא. לאחד מ"משמר הגבול" אמר: שישמור גם מן המזיקין בעניני יהדות. לכתב "קול ישראל" באה"ק אמר: תשדר גם את זה. כשנתן להר' יאַלעס בקבוק נעמד כ"ק אד"ש מלא קומתו.

אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן ניגון הקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל, הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה וטרם צאתו החל לנגן "כי בשמחה".

חג הגאולה י"ג תמוז, עש"ק פ' בלק

היום אחה"צ החל לקבל כ"ק אד"ש אנשים ל"יחידות".להלן ר"ד ממה שדיבר עם כו"כ (ע"פ השמועה) {מובא למטה במדור "יחידות"}

ש"ק פ' בלק, י"ד תמוז

התוועדות

בשעה 1:30 לערך נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, ודיבר ז' שיחות בענין הקביעות דשבת זו למחרת חג הגאולה, התחלת שנת המאה, שנת השמיטה, פ' בלק. וכן המשיך לבאר כמה ענינים מההתוועדות הקודמת.

בתחילת שיחה ד' דיבר כ"ק אד"ש באריכות ובחריפות ע"כ שכמעט אף אחד אינו מקשיב לנאמר בהתוועדות והדברים לא נוגעים וכו' וכו', ולשם מה צריכים להתוועד ולייגע סתם את הקהל? ואמר שאינו מתכוון לקצר אלא אדרבה, בהתוועדות הבאה יאריך יותר כו'.

בסיום השיחה אמר כ"ק אד"ש מאמר (כעין שיחה) "ד"ה ברוך הגומל כו'".

השיחות אח"כ – ביאור בפרש"י, בלקוטי לוי"צ ובפרקי אבות.

בסיום ההתוועדות החל כ"ק אד"ש לנגן ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל.

יום ד', ח"י תמוז

היום התקיימה הלוייתו של הר' זלמן ע"ה שניאורסאהן – בן דוד אביו של כ"ק אד"ש, וכ"ק אד"ש הורה שכולם יסעו לבית החיים מלבד תל' ה"קבוצה" (כדי לא להשבית את הישיבה).

להלן סדר האירועים בהלוי' (לפי א' הנוכחים במקום):

כשהגיע הארון ליד 770 יצא כ"ק אד"ש ללוותו עד לעבר השני של רח' קינגסטון, שם נעמד ליד ברז מכבי האש. אף לאחר שהגיע הנהג עם המכונית (כדי להסיע את כ"ק אד"ש לבית החיים) המשיך כ"ק אד"ש לעמוד שם, וכשניגש א' המזכירים שאלו כ"ק אד"ש האם זוהי מכוניתו? ונכנס. ויהי לפלא.

בדרך לבית החיים שאל כ"ק אד"ש את המזכיר הריל"ג: היכן האוטובוס עם המלוים? וענה הנ"ל שאולי נסע מדרך אחרת, ואמר כ"ק אד"ש: אם זו לוי' הרי שצריך לנסוע אחרי הארון! וחזר ע"כ ב' פעמים. בהמשך צוה כ"ק אד"ש לעצור את מכוניתו ואת הארון ולהמתין לאוטובוס, ורק לאחר שהגיע אוטובוס המלוים המשיכו בנסיעה.

כשהגיעו לביה"ח רצה כ"ק אד"ש שיכנסו כולם דרך אותו שער שנכנס בו הארון, אולם כבר לא היתה אפשרות, ושוב תבע כ"ק אד"ש מהמזכירים מדוע לא נוסעים אחרי הארון (הריל"ג אומר שכל הדרך כ"ק אד"ש עסק בזה).

בעת הקבורה עמד כ"ק אד"ש ליד הגדר יחד עם הר' חודוקוב, וצוה למזכירים הריל"ג והריב"ק שיגשו ליד הקבר, והמתין עד לאחר הקבורה. אח"כ צוה כ"ק אד"ש לעשות שורה לאבלים ורק אח"כ נסע חזרה.

כשהגיע כ"ק אד"ש ל-770 הניח המזכיר ספל מים על המדריגה בכניסה הראשית ונטל כ"ק אד"ש ידיו הק' 8 פעמים לסירוגין, נכנס לזאל והתיישב על ספסל לומר "יושב בסתר" לפי הסדר דלהלן: ג' פעמים החליף מקום, בפעם הד' החליף מקום תוך כדי 4 קימות קטנות ואח"כ עוד ג"פ תוך כדי ג' קימות קטנות. ע"כ.

ש"ק פ' מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, כ"ח תמוז

כ"ק אד"ש הגיע ל-770 בשעה 6:30 בבוקר (כשעה מוקדם מהרגיל בשבת-מברכים).

התוועדות

בשעה 1:30 לערך נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, להלן נקודות קצרות מאוד מהמדובר:

שיחה א': השייכות דפ' מטו"מ לר"ח מנ"א, והאריך לבאר ההוראה מכל פרשה בפ"ע ומחיבור שניהם יחד – ובנוגע לפועל: לגלות את הפנימיות שבכאו"א מישראל ולקרבו לעניני יהדות, במיוחד בימי בין המצרים, כי דוקא מתוך הירידה מגיעים לעלי'.

שיחה ב': בשבת מבה"ח מנ"א דשנת השמיטה עולים השבתות מברכים מנ"א דשש השנים – וכל עניניהם בתענוג נעלה יותר; הוראת השמיטה היא הוספה בלימוד התורה ושבת זו נותנת כח להחליף את הגלות דחומר ולבנים בק"ו וליבון הלכתא, ובפשטות: לימוד נגלה וחסידות עד שיזיע בפועל, גם בש"ק, וכן בפעולה על הזולת, גם ה"נחשלים אחריך", כהוראת השמיטה שגם בזמן הגלות הנשמה אינה בגלות ואין מתפעלים כלל, ומתכוונים בפשטות: צריכים לצאת מהד' אמות, "צא מן הענן", ולילך לעזור ליהודים אחרים בעניני יהדות.

כ"ק אד"ש צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה "החלצו גו'".

שיחה ג': שאלות בפרש"י בפרשתנו (לא, יט), בפשוטו של מקרא (לא, ב), בלקוטי לוי"צ (פ' שלח ע' שעה), בפרקי אבות (פ"ב מי"ב) ובהל' ביהב"ח להרמב"ם (רפ"ב). בהמשך דיבר כ"ק אד"ש ע"כ שאין צורך לעורר "בכל פעם ופעם" בענינים הידועים – מגבית, הניגון די"ב תמוז, ניגון "הוא אלוקינו" בשבת מבה"ח מנ"א, לימוד הל' ביהב"ח בימי בין המצרים.

שיחה ד': הביאור בפרש"י, בפרקי אבות, וע"ד עריכת סיומי מסכתות בימי בין המצרים וכן בת"ב עצמו, ואודות הסיומים ברדיו.

שיחה ה': הביאור בהל' ביהב"ח להרמב"ם, עניני קבלה המרומזים ברמב"ם, הביאור בפשש"מ, בלקוטי לוי"צ, ובסיומה דובר ע"ד עריכת כינוסי ילדים בימי בין המצרים.

יום א', כ"ט תמוז

כשחזר כ"ק אד"ש מהאוהל נכנס לתפלת מנחה כשהוא לבוש בסירטוק של משי, ובסיום התפלה הודיע כ"ק אד"ש שאחר תפלת ערבית יאמר שיחה בביהכ"נ.

בסיום תפלת ערבית ישב כ"ק אד"ש על מקומו ופתח בשיחה כשעיניו הק' עצומות, השיחה ארכה כחצי שעה והוגהה לאחמ"כ ע"י כ"ק אד"ש (נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 263 ואילך).

יחידות

יום א', ב' דר"ח תמוז

ראשי פרקים מדברי כ"ק אד"ש להר' ג. ב. אחרי תפלת ערבית בחדרו הק':

א. שפיץ חב"ד יבואו אליך כנראה בטענות על הכתבה שפרסמת שלא טוב כתבת וכו' (בהמשך למדובר בהתוועדות הקודמת) על הדמיון בין "שלום עכשיו", "קומוניסטים" ו"ערבים" למרגלים – אבל לי אין שום טענות ע"ז, ואדרבה, זה נתן לי הזדמנות לדבר ע"כ עוד שיחה, ואל תכניס "תיקון טעות" על ה"כתבה" הנ"ל כי-אם תכתוב כתבה חדשה בנוגע לזה (ותתקן בה את הטעון תיקון בכתבה הנ"ל) מפני שאין ברצוני "צו פאַרטשעפּען זיך" עם המרגלים ועם קרח, ושכולם ידעו שהרבי מליובאוויטש "האָט זיך פאַרטשעפּעט" עם המרגלים וקרח... [והוסיף כ"ק אד"ש:] בהזדמנות הקרובה אסביר ג"כ מדוע קוראים את הפרשה בשם בלק.

ב. בנוגע למלאות 100 שנה מיום ההולדת כ"ק מו"ח אדמו"ר – צריך לקשר זאת עם ילדים (אבל לא בשמי), וזה קשור עם שנה זו שהיא הכנה לשנת הקהל, והחידוש דשנת הקהל הוא – גם להקהל של "טפם", ושומעים את "קריאת המלך", וזהו "מפי הגבורה". וסיפר כ"ק אד"ש את הסיפור על כ"ק מו"ח אדמו"ר כשישב בבית הסוהר ואמר שרוצה לראות את נכדו, והסיבה שרוצה שהנכד יראה אותו בפעם האחרונה כשהוא עומד מאחורי סורגים, ומכאן רואים שהענין די"ב תמוז קשור עם הילדים. [והוסיף כ"ק אד"ש:] ישנם החושבים שכבשתי כבר את העולם, וישנם החושבים שאכבוש את העולם, אבל שלא יקשרו את הענין דמאה שנה איתי אלא עם כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ג. ע"ד התעסקות הרבנים בדברים של מה-בכך, בשעה שיש בעיות כלל-יהודיות הדורשות תיקון, כגון טהרת המשפחה וכשרות, הם חושבים שעדיין חיים בעולם שלפני 50 שנה ושוכחים על התקופה שבה נמצאים וכו' וכו'.

ד. כ"ק אד"ש אמר שבג' תמוז נוסע לאוהל, ויזכיר שם את מנחם בן... (בגין).

חג הגאולה י"ג תמוז, עש"ק פ' בלק

לא' שנוסע חזרה למקומו בי"ז תמוז אמר כ"ק אד"ש שיתחיל את ההכנות לנסיעה לפני-זה, ומשמעות הדבר תהי' שהנסיעה החלה לפני י"ז תמוז.

עתונאי נכנס כשבידו ספר תניא קטן שנדפס בחיפה וביקש מכ"ק אד"ש שיחתום את שמו הק' על התניא, כ"ק אד"ש אמר לו: באם אחתום יבואו מחר בבוקר כולם לבקש זאת, הנ"ל: אשמור על-כך בסוד, כ"ק אד"ש: אצל חסידים אין סוד... והוציא כ"ק אד"ש ספר תניא שהודפס בחיפה והי' אצלו, ומסר לו בתור מזכרת.

מענות קודש

בימים אלו קיבל א' מענה מכ"ק אד"ש על מה שכתב שעד עתה לא שמר את השבת וכעת החליט להתחיל לשמור: "מבהיל כתבו זאת – כשהקב"ה מלך מה"מ בכבודו ובעצמו אמר שאסור בהחלט – לכל יהודי. כפשוט בהחלט למלאות ציווי השם ובטח יצליחו ה' אזכיר עה"צ".

בבוקר יום א', כ"ב תמוז הגיע ל-770 אב עם ביתו בת ה-20 אשר זה כחודשיים חולה ואינה יכולה לדבר, ורצה להכנס ל"יחידות" דוקא אך לא איפשרו לו. אח"כ נכנס המזכיר לכ"ק אד"ש ואחרי כמה דקות נתקבל מענה מכ"ק אד"ש: "כעצת רופא ידיד, אזכיר עה"צ. וה' יצליחה".