תשרי תשי”ג - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כשבא לתפילת ערבית אמר תהילים שעה ארוכה, ובאותו זמן אמרו גם כל הקהל תהילים (לא בציבור כ"א כל א' ביחידות). תפילת ערבית התפלל בציבור, בב' הלילות הי' משמרות לומר תהילים, כנהוג בכל שנה.

בבוקר ביום א' דר"ה עלה למפטיר, והיו אז הרבה בכיות, כמו"כ ביום ב' דר"ה, אבל לא כמו ביום הא' (בכלל, הנה הי' ניכר הפרש ביון יום א' ליום ב', ביום א' הי' מערער אנגעצויגן, בליל א' בעת הסעודה אצל הרבנית הי' מונח לפני כ"ק שליט"א מאמר בעת הסעודה, והביט בו כל הזמן, בין פיוט לפיוט אמר תהילים (בב' הימים) ופיוטים אחדים לא אמר כלל, רק אמר תהילים.

ביום ב' דר"ה אחרי ההפטרה, האָט ער אינגאנצן פאַרוואַרפן דעם טלית, ועל הטלית ראו שכולו רטוב, אח"כ התחיל למנצח בקול, זה הי' מחריד מאוד, אח"כ אמר את הפסוקים, אח"כ את הברכות. תקיעה ראשונה תקע כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו, ואח"כ תקע מענדל טעננבוים את שאר התקיעות, אח"כ אמר את שאר הפסוקים שאחר התקיעות, אבל כבר לא הי' מאויים, ואפשר שכבר קצת בקול שמחה, ניגון הפסוקים הוא כמו שמספרים, כמו שאמר כ"ק אדנ"ע בליובאוויטש, בעת אמירת הפסוקים והלמנצח בכה מאוד, הצפיפות של הקהל והשטופעניש א"א לתאר, מ' איז געווען דורך גענעצט דורך און דורך. לתשליך הלכו במהירות גדולה, כי כ"ק שליט"א רצה שהסעודה וגמר הסעודה, היינו ברהמ"ז יהי' קודם השקיעה.

בתחילת הסעודה אמר: וויבאַלד אַז די גאַנצע סעודה פון דעם צוויטען טאָג ר"ה איז אַ חידוש, במילא קאָן זיין אין דעם נאָך אַ חידוש, זאָלן אַלע זאָגן לחיים, בעטן אַ ברכה, און אַז מען וועט כולל זיין מיט זיך דעם כלל וואָס געפינט זיך דאָ און וואָס בכל העולם, וועט מען דאָס דורכפירן. כל המסובים אמרו לחיים, אח"כ ציוה לנגן את הבינוני, (ניגון הבינוני מתייחס לאדמו"ר, כמו שאמר פעם כ"ק אדמו"ר שליט"א: כ"ק מו"ח אדמו"ר האט זייער מחבב געווען דעם בינוני).

אח"כ בירך ברהמ"ז על הכוס, ואמר ברשות ושתק קצת, ואח"כ אמר נברך כו', אחר ברהמ"ז נתן לכל אחד מהמסובים בידו הק' מהכוס של ברכה, אח"כ אמר דא"ח, המאמר התחיל היום הרת עולם, המאמר הי' עמוק מאוד, ובההנחה חסר הרבה, אחר המאמר היתה שיחה קצרה כחמש מינוט, והלך לחדרו.

אחר תפילת ערבית והבדלה אמר: ענין ההבדלה, הוא ההבדלה בין קודש לחול, היינו ההעלמות דקדושה, אבל הכוונה היא בכדי מ'זאָל זוכן, כמשל האב שמסתתר מבנו בכדי ער אים זאָל זוכן, והעבודה דר"ה נותן כוח אז מ'זאל אים זוכן, דער אויבערשטער זאָל אייך געבן מ'זאָל אים זוכן, עס זאָל זיין דרשו הוי', וועט זיין בהמצאו, עס זאָל זיין קראוהו, וועט זיין בהיותו קרוב. אַ כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.