תשרי תשי”ד - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עריוכ"פ תשי"ד

היום אחר תפילת שחרית, (אגב כ"ק שליט"א התפלל בציבור, און האָט געדאַוונט זייער שנעל, באופן שהש"ץ האָט אים קאַם נאָך געיאָגט) נתן "לעקאַח" לכולם, הדלת (מהיכלו) היתה פתוחה, והי' תור גדול.

כאשר הגיע תורי נתן לי חתיכת לעקאַח ואמר לי אַ שנה טובה ומתוקה, אח"כ נתן לי עוד חתיכה ואמר פאַרן טאַטן, והוסיף אַ שנה טובה ומתוקה, אח"כ נתן לי עוד חתיכה ואמר פאַרן שוואָגער מיטן שוועסטער, והוסיף אַ שנה טובה ומתוקה, אַ געזונטער יאָר און אַ פריילעכן יאָר.

אחרי תפילת מנחה נכנסו לכ"ק שליט"א לקבל ברכתו. (נדפס בשיחות תשי"ד – המעתיק).

י"ג תשרי תשי"ד

ביו"כ עלה כ"ק שליט"א למפטיר יונה, כשניגנו את המארש קודם התקיעה שלפני תתקבל (ניגנו זמן רב כי הי' מוקדם) נענע מאוד בידו הק', שטאַרק געזונגען, זה הי' נראה כמו אחד שאומר "דידן נצח".

אתמול בערב אחרי תפילת ערבית (י"ג תשרי) נתן כ"ק שליט"א להרש"ל שי' מעות אויף משקה, (לפועל, אף שכ"ק ציוה פאַרבריינגען ואף נתן מעות עבור משקה, מ"מ הרי הי' אַ פאַרעווער פאַרבריינגען).

שכחתי לכתוב שבמוצאי יוהכ"פ אחרי האָפּפאַסטן זיך, נתאספו הרבה מהת' ומאנ"ש, מ'האָט פאַרבּראַכט קצת וגם רקדו, כ"ק שליט"א נכנס באמצע שרוקדים, האָט ער אַרויסגעשיקט אַ פלעשל יין.