תשרי תשל"ט - ר' מיכאל אהרן זליגסון

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

ר"ה - כ"ד תשרי: בPDF

מדיה:ר"ה-י"ב תשרי תשל"ט - ר' מיכאל אהרן זליגסון.pdf

מדיה:י"ג-ל' תשרי תשל"ט - ר' מיכאל אהרן זליגסון.pdf

כ"ה תשרי

לגבי היחידות, הערב סידרו שהכל יכנסו באופן של גורל, דהיינו שיזכו ע"פ גורל מי יכנס היום וכו'. בעת קבלת היחידות נכנס לאד"ש ילד וסבו. ושאל אד"ש להילד איפה אביו? וענה הילד שאביו לא זכה בגורל. ואמר אד"ש "אלע וועלן אריינגיין". (=שיכנסו כולם). אח"כ נכנס אחד מהמזכירות וסיפר לאנ"ש אודות הסדר הנ"ל, והסכימה דעתו הק' לזה.

באמצע סדר היחידות יצא אד"ש להתפלל מעריב בשעה 9:30. לאחמ"כ היחידות נמשכה עד 11:40.

נקודות מהמדובר בהיחידויות כפי ששמעתי מכו"כ וללא אחריות.

לשון הרגיל שאד"ש מברך לכאו"א: "דער אויבערשטער זאל ממלא זיין משאלות לבבם.. און איר זאלט אריינגיין אין מזכירות נעמען א תניא אלץ א מזכרת פון חודש תשרי, וואס איז געדרוקט געווארן אין ברוקלין, און איר זאלט אין דעם לערנען". (=ימלא הקב"ה משאלות לבבכם. תכנסו למזכירות לקחת תניא בתור מזכרת מחודש תשרי, שנדפס (התניא) בברוקלין, ותלמדו בו). (לנשים ובנות אמר): "א סידור וואס איר זאלט אין דעם דאוונען". (היינו, שיקחו סידור ויתפללו בו).

לא' אמר: "אז איר וועט לערנען אין דעם תניא וועט איר קומען צום ריכטיגער באשלאס..". (=כשתלמד בתניא הזה אזי תקבל את ההחלטה הנכונה).

לא' אמר: "אז איר וועט לערנען תניא בשקידה והתמדה וועלן די פראבלעמן אוועקגיין.. (=כשתלמד תניא בשקידה והתמדה הבעיות יעלמו).

לא' אמר (אחר שבירכו): "אז איר וועט לערנען אין דעם תניא וועלן די אלע ברכות מקויים ווערן.." (=כשתלמד בתניא הזה, יקויימו כל הברכות).

הי' אחד שנכנס עם אשתו. הוא נהיה ליובאוויטשער אבל לא שינה את נוסח התפילה (ולא סיפר מזה מאומה לאד"ש). ואמר לו אד"ש ליקח תניא ולאשתו שתקח סידור, ואח"כ פנה שוב אליו ואמר לו שיקח ג"כ סידור, ואז הבין הנ"ל והחליט לשנות גם נוסח התפילה לנוסח האריז"ל.

בעלת תשובה מצרפת נכנסה ולא יכלה לדבר ודיבר אד"ש אלי'ה ע"י ) sign languageשפת סימנים).

א' כתב לאד"ש בחוהמ"ס, ושאל שאלות בעינינים פרטיים, ואד"ש לא ענהו בכתב. כשנכנס הנ"ל ליחידות (אחר כו"כ אנשים) התחיל אד"ש להשיב לו תשובות על השאלות ולפי הסדר שכתבם.

א' שעובד ברדיו באה"ק (גיסו של הרב דונין) שאל אם זה אמת שאד"ש אמר שיבא עם משיח לארץ הק', וענה אד"ש שכן. ושאל לאד"ש מתי? וענה כ"ק אד"ש שמיד אך צריכים לברר הבירורים האחרונים וגם הסבירו הפירוש בזה.

עש"ק בראשית

התחיל לקבל אנשים ליחידות בשעה 2 ונסתיימה קבלת האנשים בשעה 4:40.

בעת היחידות נכנס א' ואמר לו אד"ש שיתן סכום מסויים לצדקה, נענה הנ"ל שאין לו עכשיו, ואמר אד"ש "בעסער אז דער אויבערשטער זאל דיר בלייבען א בע"ח ווי דו וועסט בלייבען דעם אויבערשטען א בע"ח" (=עדיף שהקב"ה ישאר בעל חוב שלך מאשר שתשאר אתה בע"ח שלו).

א' שהיה צריך להכנס וכתב כמה בקשות, ואמר לו אד"ש שיתן רק שמו ושם אמו, הנ"ל קרע את הצעטל עם הבקשות, והביא רק שמו ושם אמו לאד"ש, ולפועל ענה לו אד"ש על כל הבקשות שכתב בהצעטל.

בהסידור שמקבלים מהמזכירות חתם אד"ש שמו בתחילתו, ובתניא חותם שמו בסופו.

שבת בראשית מבה"ח חשון

נכנס לאמירת תהילים לפני התפילה בשעה 8:30, זו הפעם הראשונה אחרי תשרי אשתקד. הלך הביתה בשעה 3:40 חזר בשעה 4:30 מנחה בשעה 5:15.

מוצש"ק בראשית

התחיל להתוועד בשעה 9:30. בעת ההתוועדות דיבר שיחה שע"י שלומדים בתורה ענין פלוני עי"ז פועלים על שר רוחני שלו, ובמילא נקל העבודה אח"כ לפעול על השר הגשמי למטה.

מאמר ד"ה "בראשית ברא אלוקים" וגו פירש"י (בראשית א,א) הערות על הזוהר. (נש"ק).

בעת מכירת המצוות אמר הגבאי לאד"ש שר' שמריהו ג. קונה מצוה פלונית, ומבקש ברכה שיוכל לבא בשנה הבאה עוה"פ, וענה אד"ש אמן ובחיוך.

כשהתחילו למכור "יין לקידוש ולהבדלה" אמר אד"ש אז מען רעדט שוין וועגן יין כו', זאל יעדערער וואס קויפט ניט די מצוות זאגן לחיים אויף יין (=מכיון שמדברים כבר אודות יין, שכל אחד שאינו קונה המצוות שיאמר ללחיים]. אחר המכירה אמר : "אזוי ווי איך האב אויך ניט געקויפט די מצוות, וועל איך אויך זאגן לחיים" (=מכיון שאני גם לא קניתי המצוות אומר גם לחיים) ואמר לחיים. ואח"כ ציווה להכריז שכל אלו שהתחייבו ישלמו בזמן...

בהשיחות על דבר "ארץ הקודש" אמר שמי שפסק פס"ד שמצד פקו"נ מותר להחזיר שטחים, ידע אז ער שפילט זיך מיט פיקוח נפש ממש, ובטח שאינו יודע דעת מומחי הצבא בזה.

לאחמ"כ ציווה לנגן אני מאמין וציווה לחזן מ. טעלשעווסקי שי' שינגן "המבדיל". אח,כ ניגן "מלכתחילה אריבער". והחל לנגן "נייעט נייעט ניעקאווא.."

כ"ח תשרי

היחידות התחילה בשעה 8 בערב. לכולם בירך אד"ש בנוסח כזה "זאל דער אויבערשטער ממלא זיין משאלות לבבכם, ולבב כל אחד ואחד, בכל הענינים ופרטי הענינים. בגשמיות וברוחניות בכלל ובפרט, (ובפרטי פרטיות) והמצטרך להם". (לא' אמר: "ובמיוחד בעניני חינוך והדרכה והפצת היהדות והמעיינות").

וסיים .."זאל דער אויבערשטער ממלא זיין איירע תפילות און אלע תפילות איר זאלט האבן א שנה טובה ומתוקה א פרייליכען יאר א חסידישען יאר" (=ימלא הקב"ה כל תפילותיכם וכל התפילות, שתהי' לכם שנה טובה ומתוקה, שנה שמחה, ושנה חסידית). ואח"כ אמר שיכנסו ליקח תניא (או סידור) במזכירות.

ר' משה ירוסלאווסקי ואשתו שיחיו נכנסו, ואמר להם אד"ש שאם ח"ו משיח לא יבא עד השנה הבאה, שיבואו לשנה הבאה עוה"פ, לסדר הענין של הכנסת אורחים. ושאלם עד מתי יהיה פתוח (ההכנסת אורחים)? [לפני ב' שנים אמר להם אד"ש שהיות ועד ר"ח נכלל בתשרי, ובר"ח אסור להתענות במילא יהיה פתוח עד אחר ר"ח] וענו שיהיה פתוח עד ב' חשון...

אד"ש אמר לנכדם (אע"פ שהוא בן) שיקח תניא במזכירות (ויביא לאביו שיחי') ושאביו ילמוד עמו תניא מזמן לזמן. היחידות נסתיימה בשעה 1:20.

כט תשרי

נסע לאוהל בשעה 2:30. חזר בשעה 5:30.

בימים אלו שאלו מהכולל את אד"ש איזה ענין ללמוד בשנה זו? (הל' שבת או מקוואות) וענה אד"ש (ע"י הרב חדקוב שיחי'): ש"לעולם ילמוד אדם במקום שלבו חפץ". ואף שאנשים מבוגרים א"צ לומר להם כו' מ"מ יכולים לומר דבר שיוסיף חשק אצלם וזה הסיבה ללמוד מקוואות (יותר משבת). מפני א) שמקוואות יש סיבה עכשיו ללמוד משא"כ אח"כ (שלא יצא ללמוד) משא"כ שבת הרי יכולים לעיין בשו"ע וספרים גם אח"כ. וכן שבת הרי הל' "בישול" אינו שייך להל' "בורר" משא"כ מקוואות הרי כל פרט נוגע בהעניין עצמו. 2) כן כשנוסע להפצה או חי בעיר ועושה ביזנס או מתעסק בחינוך, הרי שבת נוגע רק לו ולמשפחתו משא"כ מקוואות נוגע לכל העיר ולדורי דורות.

ר"ח חשון

יחידות התחילה לערך 8:15. נסתיימה בשעה 12:40.

מן הנכנסים ליחידות היו כמה חתנים. אד"ש בירך להם בנוסח כזה:

"זאל דער אויבערשטער העלפן אז די הכנות צו די חתונה זאל זיין אין א גוטען און תורה'דיקן און חסידישן אופן און די חתונה זאל זיין בשעה טובה ומוצלחת א בנין עדי עד, הערן בשורות טובות". (=יעזור השי"ת שההכנות לחתונה יהיו בטוב ויהיו באופן תורני וחסידי. ושהחתונה תהי' בשעה טובה ומוצלחת, לבנין עדי עד, שנשמע בשו"ט).

ר' ברוך נחשון שיחי' מחברון נכנס הערב ליחידות. אד"ש אמר לו שיעשה תערוכות מתמונות שלו באמריקה קנדה וצרפת, ודרום אפריקה.

הנ"ל שאל לאד"ש שרוצה לעשות ישיבה (ליובאוויטש) בבנין שלו (כעשר מטר ממערת המכפלה). וענה אד"ש שהממשלה עכשיו חלושה, וההחלטות אינם ברורות, וכן בגין מגיע (לנ.י.) והרי לזמן האחרון גירשו משם את היהודים שרצו לתקן בית הכנסת של אברהם אבינו, וא"כ אין הזמן גרמא עכשיו לזה.

הנ"ל אמר לאד"ש שרוצה להראות לאד"ש את התמונות שעשה. ואמר אד"ש: שידבר עם . . והוא יסדר שיכניס את התמונות שלו בבנין הסמוך ומכיון שאין לי לחץ של הגבאים, אלך לבקר שם. ושאלו אד"ש: מתי נוסע? ואמר לו אד"ש: שאם יהיה לו פראבלעמען יתקשר עם ... ואמר נחשון שהנ"ל הוא אדם קשה, ואמר אד"ש: עס לוינט זיך עם ניט.. והוסיף אד"ש: שישתדל ע"י מרכז.

נוסח הברכה לילדים וכדו' (כפי שא' בלה"ק) "ה' יתברך יעזור לך בלימוד התורה נגלה וחסידות תורה ומצוות, ושהאב והאם יהיה להם נחת רוח ממך ושתהיה חסיד יר"ש ולמדן".

נוסח הברכה להורים: "דו און די פרוי זאלן האבן נחת פון אייערע קנדער, און אין א נקודה פנימית".