תשרי תשמ"ו - יומן מ"כפר חב"ד"

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

"אשרי עין ראתה קהל קדושים רוגשים בבית קדשי הקדשים"

קהל אורחים עצום מכל העולם בראשות מאות רבנים, דיינים, ראשי ישיבות ומשפיעים וכן כמות גדולה של תלמידי ישיבות גדולות וישיבות קטנות הגיעו לקראת ר"ה להעביר את חגי חודש תשרי במחיצת כ"ק אד"ש ובכך הצטרפו לאלפי החסידים האורחים שהגיעו עוד בימי הסליחות כדי לעשות את הימים הקדושים וימי החגים במחיצת צדיק הדור כ"ק אדמו"ר שליט"א. ערב ראש-השנה נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א להתפל תפילת שחרית עם הציבור. בסוף התפילה התיישבו בסמוך למקום מושבו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א עשרה מגדולי הרבנים וזקני החסידים שליט"א וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר בפניהם "התרת נדרים". לאחר מכן ברכם כ"ק אדמו"ר שליט"א ב"כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה". מיד לאחר התפילה החל להשתרך תור ענק שנמשך על-פני הרחובות המוסכים כאשר כ"ק אדמו"ר שליט"א עומד בפתח חדרו הק' ובמשך שעות ארוכות מקבל בידו הק' מקהל ההמונים את פתקאות הפ"נ ומאחל לכל אחד ואחד כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה". לאחר קבלת הפנים נגשו בדחילו ורחימו קבוצה של גדולי זקני החסידים שליט"א לכ"ק אדמו"ר שליט"א והגישו לו את הפ"נ הכללי בשם כל ציבור אנ"ש שיחי'. כשקיבל מידיהם את הפ"נ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א (בתרגום חופשי): "השי"ת יברך את כל אחד ואחת בכל המצטרך, הן בגשמיות והן ברוחניות, ובגשמיות וברוחניות גם יחד, שתהא כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים בענינים הפרטיים ובענינים הכלליים, ובקרוב ממש ימלא השי"ת משאלות לבב כל ישראל - הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו ממש". בשעות הצהריים נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א לאהל הק' של כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע ושהה שם מספר שעות. הוא חזר ל-770 סמוך לכניסת החג ומיד נכנס לביהכנ"ס לתפילת מנחה כשלאחר התפילה חילק בידו הק' למתפללים מטבעות לצדקה. לתפילת ערבית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לבית המדרש הגדול כאשר בידו הק' בנוסף לסידורו גם ספר תהלים. במשך זמן מה ישב על מקומו ואמר תהלים ורק לאחר מכן החל בתפילת ערבית, בסום התפילה ברך את קהל האלפים ב"לשנה טובה תכתב ותחתם". התרגשות גדולה ב"תקיעות" למחרת בשעת התקיעות היתה צפיפות גדולה מאד בבית המדרש הגדול וכל המעברים והאולמות שמחוץ לביהמ"ד היו מלאים חסידים שהתאמצו, גם מעל לכוחותיהם, לזכות לשמוע את תקיעת השופר והפסוקים שלפניה מפה קדשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א. מאות רבות של חסידים תפסו את מקומם מיד לאחר תפילת ערבית של ליל ר"ה, וב"ה הכל עבר על מקומו בשלום. התרגשות עצומה עברה בין קהל ההמונים כאשר עבודת ה"הכנה" הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א לפני התקיעות נמשכה זמן רב ביותר, כאשר כ"ק אדמו"ר שליט"א מכסה עצמו בטליתו עם כל חבילות הפני"ם. במשך דקות ארוכות עמד הקהל העצום בדממה מוחלטת ומתבונן בהתרגשות וחרדש קודש בעבודתו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א לפעול ישועה ורחמים לכלל ישראל. הפסוקים שלפני תקיעת שופר שנאמרו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א היו מלאות בבכיות רבות. גם עבודתו הק' בשעת התקיעות עצמה נמשכה זמן רב מהרגיל. זקני וגדולי המשפיעים שליט"א הסבירו לאחר התפילה כי תמיד בראש השנה רואים אל כ"ק אדמו"ר שליט"א ענינים מיוחדים מהרגיל בעבודתו הק' בראש השנה ומיוחד בעת תקיעת שופר. בהתוועדות הק' ביום ב' דר"ה הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן את ניגוני רבותינו נשיאנו הקדושים והאריך במיוחד בניגון ג' התנועות של כ"ק רבותינו, הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן נ"ע. לאחר הניגונים הסביר את הענין של התקשרות באופן פנימי שנפעל ע"י "שמנגנים את הניגונים מתוך התלהבות, ומתוך רגש פנימי והתקשרות פנימית עם בעל הניגון". בדבריו הקדושים עורר באריכות על חובת ההתקשרות הנפשית הפנימית לרבותינו הקדושים. לאחר שיחת הקודש הראשונה ציוה לנגן ואמר מאחר דא"ח על הפסוק "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול".

שמחה עצומה

בשיחה מיוחדת לאחר אמירת ה"מאמר" עמד באריכות על ההוראה בעבודת ה' משיעור הרמב"ם היומי. כ"ק אדמו"ר שליט"א ציווה על כל הקהל הק' לומר "לחיים" וכן הורה לשיר ניגון של "שמחת תורה". כ"ק אדמו"ר שליט"א היה בשחה רבה ביותר ובפנים מאירות ענה לכל אחד ואחד "לחיים". האוירה העילאית המרוממת הגיעה לשיאה כאשר לפתע פתאום קם כ"ק אדמו"ר שליט"א מלוא קומתו ורקד על מקומוד בשמחה גדולה ועצומה. לאחר ברכת המזון, תפילת ערבית והבדלה - עמד כ"ק אדמו"ר שליט"א משך זמן רב וחילק לאלפים רבים "כוס של ברכה" מידו הק'. למחרת, צום גדליה, נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת מנחה לבית המדרש הגדול ולאחר התפילה השמיע "דברי כיבושין" באזני רבבות אלפי ישראל שהצטופפו בבית המדרש הגדול ובמקומות כינוס בכל מושבות חסידי חב"ד ברחבי העולם שהאזינו ע"י שידור טלפוני. בתוך דבריו הקדושים על ענין התשובה דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א בלהט ובהתלהבות על דברי הרמב"ם בשיעור היומי ש"אין בעלי חיים נדחים" באמרו שכל אחד ואחד מישראל הרי מצד נפשו האלוקית הוא חי בבחינת "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום" ו"חיים" - אינם נדחים! ו' תשרי לקראת שבת קודש ו' תשרי המשיכו לזרום המוני אורחים מכל קצוי תבל ושעות ארוכות לפי כניסת השבת כבר הצטופפו אלפי חסידים שתפסו את מקומותיהם בביהכנ"ס כדי להאזין לתפילת כ"ק אדמו"ר שליט"א שעבר לפני התיבה לרגל היארצייט של אמו הרבנית חנה ע"ה. כך נשנה הדבר בכל התפילות של יום השבת. בהתוועדות המיוחדת שקיים כ"ק אדמו"ר שליט"א, בנוסף לשיחותיו הק' הארוכות עמד גם באריכות על ההוראה לכל אחד מהנהגתה של הרבנית ע"ה שמסרה נפשה על הפצת התורה והחסידות כשעמדה לימין בעלה הגאן הקדוש רבי לוי יצחק נ"ע. ביום ב' ח' תשרי התקיים בביהמד"ר של כ"ק אדמו"ר שליט"א כנס של אלפי ילדי "צבאות ה'" וכ"ק אדמו"ר שליט"א השמיע בפניהם שיחה ארוכה בענין התשובה.

מארש הנציחון

בערבו של יום הכיפורים עמד הרבי שליט"א וחילק "לקח" לקהל אלים שהתאסף ובא לקבל פיסת "לקח" ואת איחולי הרבי "לשנה טובה ומתוקה".

במרכז היום עמדה שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א, לאחר תפילת מנחה, שארכה למעלה משעה, ובה האריך הרבי. בין השאר, את קהל האלפים שהתאסף לשנה החדשה. טרם נכנס היום הקדוש, לאחר אכילת "סעודה מפסקת" בירך הרבי את תלמידי ישיבות תומכי תמימים בברכה מיוחדת.

ביום כיפור לקראת סיום התפילות, לפני ה"תקיעה" החל הקהל לשיר, כנהוג, את "מאשר נפוליון". ניגון הניצחון. אז עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א על בימה מיוחדת המותקנת ליד מקומו ולאחר מספר רגעים בהם היו פניו הק' מכוסות בטליתו, החל להורות בידיו להגברת השירה. במשך דקות ארוכות עמד הרבי ועודד בוזקה, בצורה שאינה זכורה בשנים האחרונות, את השירה האדירה... ההתרגשות הגיעה לשיאה כאשר לאחר סיום ה"מארש" ותפילת נעילה הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן את ניגונו של אדה"ז "אבינו מלכנו". במשך שעה ארוכה התנועע בחזקה גופו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א כאשר הבכי המתייפל נשמע למרחק בעוד הקהל מצידו שואג את הניגון שוב ושוב עד שהורה הרבי שליט"א להתחיל תפילת ערבית.

תור לאתרוגו של הרבי

בערב סוכות, לאחר תפילת שחרית, חילק הרבי שליט"א לנציגי כל קהילות חב"ד ברחבי תבל את ארבעת המינים, ולאחר מכן נכנסו נציגי כפר חב"ד למסור לרבי את אתרוגי הכפר, כשבאותה הזדמנות משמיע הרבי דברי ברכה, (מענין לציין שהשנה כאשר ר' ישראל שמעון בקרמן רצה להניח על השולחן של כ"ק אד"ש את האתרוגים אמר לו כ"ק אד"ש שצריך למסור ביד דוקא) לאחר תפילת ערבית של חג, פתח הרבי, כנהוג בשנים האחרונות, בשיחת קודש בה עורר במיוחד על מעלת השמחה וקרא לצאת לשמוח ברחובה של עיר. בסום השיחה, שארכה למעלה משעה, הלך הרבי לסוכת האורחים שם השמיע ברכה מיוחדת לאלפי האורחים שבאו לרגל חודש תשרי. במשך כל ימות החג עברו אלפי איש, בתורים שהשתרכו למשך שעות ארוכות, כדי לזכות ולברך על הלולב והאתרוג של כ"ק אדמו"ר שליט"א. כנהוג מזה שנים נערכו במשך כל לילות החג, לאחר שיחות הקודש הארוכות שהשמיע כ"ק אדמו"ר שליט"א מידי לילה בלילה בחוה"מ, ריקודי שמחץ השואבה בהשתתפות קהל אלפים כאשר בחולו של מועד מצטרפים אלפי איש משכונות בורו-פארק, פלטבוש ווילימסבורג - לחגיגות, שהפכו למרכזיות ביר ניו-יורק. "שנת מנוחה בדרום-אפריקה" בהושענה-רבה, מיד לאחר תפילת שחרית החל הרבי ממשיך בחלוקת "לקח" לכל אותם שלא קיבלו בערב יום כיפור ולנשי. עד כשעה קלה לפני החג עמד הרבי וחילק "לקח, לאלפים רבים שבאו לקבל ברכתו הק'. לאחד מראשי קהילת דרום-אפריקה ה"גועשת", שההיה בין אלפי העוברים לפני הקודש, אמר הרבי, כי השנה תהיה שנת מנוחה במדינה. זה העביר הדברים, באמצעות גוי, לתושבי המדינה היהודיים שחגגו את שמחת תורה בשמחה כפולה... שמיני עצרת ושמחת תורה לאחר תפילת ערבית החל הרבי מנגן ומעודד השירה בתנועות נמרצות. היה זה בבחינת ו"האות ניתן"... לשמחה הגדולה ששררה במשך שמיני עצרת ושמחת תורה. בשעה תשע בדיוק ירד הרבי להקפות שנערכו בשמחה עצומה כשבכל הקפה מעודד הרבי את השירה האדירה שבקעה מאלפי הנאספים שהצטופפו בכל פינה פנויה באולם הענק ועל ה"פירמידות" שמסביב לאולם, גם לאחר שעזב הרבי א המקום המשיך קהל האלפים לשיר ולפזז במשך שעות ארוכות לתוך הלילה. למחרת, בשעות אחר הצהריים המאוחרות החלו אלפי תמימים ואברכים ללכת, קבוצות קבוצות, לבתי כנסת בשכונות הסמוכות, לשמח יהודים בשמחת החג.

כוסות הפוכים

בשעה תשע בערב, החל הרבי בהתוועדות שמחת תורה, כשבסיומה של השיחה הראשונה שארכה כשעה קפ לפתע הרבי, בשנית בחודש זה, והחל מכה בכפיו הק' בחוזקה ומעודד השירה במשך מספר דקות כשכל הקהל הגדול שר בהתלבהות עצומה. בהמשכה של ההתוועדות, שבמהלכה הורה לאנשים רבים לומר "לחיים", תוך שהואר מצווה על כל ההולכים מקומות השונים - השליחים - לומר לחיים, בשיחה מיוחדת. לקראת סיומה של ההתוועדות, שארכה עד לשעה 00:1w בעת שירת הציבור בין שיחה לשיחה, הפך הרבי לפתע את כוסו והחל מביט לעבר הקהל במבט מאוים. כך במשך דקות ארוכות החזיק הרבי את כוסו כשהוא מעודד בצורה זו את השירה, לאחר שכלו כל ה"משקין", וכל הבקבוקים עמדו הפוכים החל הרבי מסביר את הענין, תוך שהוא ממשיך לאחוז בכוסו ההפוכה בידו... כעשרים דקות לאחר סיום ההתוועדות החלו הקפות שמחת תורה... גם הקפות אלו, כהקפות אתמול, נערכו בשמחה רבה ועצומה כשהרבי מעודד כל העת בתנועות נערצות את השירה. בעת ריקוד הרבי בהקפה הראשונה והשביעית, שנמשכו זמן רב מהרגיל, נענע הרבי בראשו לעבר הקהל להגברת השירה שעברה את כל גבולות השמחה. לפני השקיעה, ביום המחרת, החלה התוועדות שמחת תורה שנמשכה כחמש שעות והיתה גדושה בדברי תורה כשבין היתר עורר הרבי שוב על מבצע "רגע של שתיקה". בסיום ההתוועדות ולאחר תפילת ערבית החל הרבי מחלק "כוס של ברכה", חלוקה שנמשכו שעות ארוכות. רק בשעה 00:4 לפנות בוקר עזב הרבי שליט"א את "770" לביתו... למחרת היום נסע לאוהל.

"יחידות"

ביום חמישי נערכה "יחידות" לקהל האורחיםד. היחידות נערכה בקבוצות - כשבקבוצה הראשונה נכנסים כל האורחים, בשניה ברי-המצוותד, בשלישית חתנים וכלות וברביעית תלמידי התמימים - נארכה זמן רב כשהרבי מקבל מידי כל אחד פ"נ ונותן דולר לשליחות מצוה. החוזרים מ"770" אומרים, כי ב"יחידות" שבשנה זו הרגיש היטב כל אחד ואחד כי הרבי שליט"א מדבר אליו אישית. גם כשניגשו הכל אל הרבי שליט"א לקבל את שטר הדולר היתה התייחסות מיוחדת מהרבי שליט"א לכל אחד, אם במלה, אם במבטו הקדוש. שבת בראשית שוב התוועדות לאחר התפילה, כשבהתוועדות זו משתתפים גם מאות משלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א ברחבי ארצות הברית שלא שהו במשך חודש תשרי במחיצת הרבי. התוועדות זו היתה גדושה בדברי תורה כשבמהלכה מסביר הרבי את פירוש רש"י וביאורי אביו זצ"ל על הזוהר וכן ענין ברמב"ם ונמשכה כ-4 שעות. בסיומה של השיחה הראשונה, בה דיבר הרבי אודות ענין השמחה, קם הרבי לפתע שוב, בפעם השלישית בחודש תשרי השנה, והחל מוחה בחוזקה בכפיו ומעודד את השירה שפרצה גדרות... חודש תשרי חלף והמוני האורחים החלו עוזבים לבתיהם, כל אחד ומקומו. וכבר נאמר כי קשה הפרידה...